نوآوری پایدار در صنعت مهمان نوازی: بررسی نقش اشاعه نوآوری، فشارهای محیطی،بازاریابی سبز و تعهد منابع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت جهانگردی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

10.22054/tms.2020.49649.2262

چکیده

ابزار مهم برای تغییر جهان و حرکت به سمت آینده‌ای پایدار، نوآوری است، جهان و جامعه جهانی ما نیاز به تغییر در جهت مسئولیت پذیری بیشتر نسبت به سرمایه زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی دارند. در این مطالعه تاثیرگذاری اشاعه نوآوری و فشارهای محیطی بر بازاریابی سبز و نوآوری پایدار در صنعت رستوران‌داری تهران از دیدگاه خبرگان و افراد صاحب نظر در زمینه گردشگری پایدار و بازاریابی سبز مد نظر قرار گرفته شده است. برای دستیابی به اهداف و پاسخ به سوالات پژوهش، داده‌های جمع‌آوری شده از خبرگان توسط پرسش‌نامه با روش آماری مدلسازی ساختاری معادلات (SEM) تجزیه و تحلیل شده‌اند. در نهایت از میان این متغیرها، ارتباط متغیر فشار محیطی با استراتژی بازاریابی سبز حذف و ارتباط سایر متغیرها با نوآوری پایدار مورد تایید قرار گرفت. به استناد این یافته‌ها، چند پیشنهاد عملیاتی برای بنگاه‌های درگیر ارائه خدمت به گردشگران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable Innovation in the Hospitality Industry: Investigating the Role of diffusion of Innovation, Environmental Pressures, Green Marketing and Resource Commitment

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Yavari Gohar 1
  • khalil hayati 2
1 Assistant Professor, Tourism Management Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 M.Sc., Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

the world and our global community needing change to be more responsive to environmental, social and economic capital. This process not only makes companies more environmentally sensitive, it is also a great opportunity for innovative companies to grow and gain competitive advantage and benefit from greening, and this great planet can also be a resource keep it natural for future generations. In this study, the impact of diffusion of innovation and environmental pressures on green marketing and sustainable innovation in Tehran's restaurant industry has been considered from the perspective of experts and experts in the field of sustainable tourism and green marketing. To achieve the goals and answer the research questions, the data collected from the experts were analyzed by questionnaire using SEM. Finally, among these variables, the relevance of the environmental pressure variable with green marketing strategy was eliminated and the other variables were correlated with sustainable innovation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diffusion of Innovation
  • Sustainable Innovation
  • Green marketing
  • Resource Commitment
  • Environmental Pressure