نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت گردشگری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مدیریت گردشگری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ابزار مهم برای تغییر جهان و حرکت به سمت آینده‌ای پایدار، نوآوری است، جهان و جامعه جهانی ما نیاز به تغییر در جهت مسئولیت پذیری بیشتر نسبت به سرمایه زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی دارند. در این مطالعه تاثیرگذاری اشاعه نوآوری و فشارهای محیطی بر بازاریابی سبز و نوآوری پایدار در صنعت رستوران‌داری تهران از دیدگاه خبرگان و افراد صاحب نظر در زمینه گردشگری پایدار و بازاریابی سبز مد نظر قرار گرفته شده است. برای دستیابی به اهداف و پاسخ به سوالات پژوهش، داده‌های جمع‌آوری شده از خبرگان توسط پرسش‌نامه با روش آماری مدلسازی ساختاری معادلات (SEM) تجزیه و تحلیل شده‌اند. در نهایت از میان این متغیرها، ارتباط متغیر فشار محیطی با استراتژی بازاریابی سبز حذف و ارتباط سایر متغیرها با نوآوری پایدار مورد تایید قرار گرفت. به استناد این یافته‌ها، چند پیشنهاد عملیاتی برای بنگاه‌های درگیر ارائه خدمت به گردشگران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sustainable Innovation in the Hospitality Industry: Investigating the Role of diffusion of Innovation, Environmental Pressures, Green Marketing and Resource Commitment

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Yavari Gohar 1
  • Khalil Hayati 2

1 Assistant Professor, Tourism Management Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 M.Sc., tourism management Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

the world and our global community needing change to be more responsive to environmental, social and economic capital. This process not only makes companies more environmentally sensitive, it is also a great opportunity for innovative companies to grow and gain competitive advantage and benefit from greening, and this great planet can also be a resource keep it natural for future generations. In this study, the impact of diffusion of innovation and environmental pressures on green marketing and sustainable innovation in Tehran's restaurant industry has been considered from the perspective of experts and experts in the field of sustainable tourism and green marketing. To achieve the goals and answer the research questions, the data collected from the experts were analyzed by questionnaire using SEM. Finally, among these variables, the relevance of the environmental pressure variable with green marketing strategy was eliminated and the other variables were correlated with sustainable innovation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diffusion of Innovation
  • Sustainable Innovation
  • Green Marketing
  • Resource Commitment
  • Environmental Pressure
رعنایی کردشولی، حبیب اله و بوزنجانی، احماله یاری.(1391). بررسی آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف‌کنندگان(مطالعه موردی مصرف‌کننده لبنیات شرکت پگاه شهر شیراز)، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 2(1)، 165-92.
رضوی، سید مصطفی؛ اکبری، مرتضی. (1392). نظام نوآوری. انتشارات تهران، چاپ دوم.
 شاهی، طاهره.(1393). اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت زنجیره تامین سبز در مقصدهای گردشگری(پایان‌نامه ارشد). دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
غفرانی، یلدا رحمتی؛ طالقانی، محمد  و حیرانی، ابراهیم. (1394). ارتقای رفتار خرید سبز: نقش ابزارهای بازاریابی سبز و ویژگی‌های نوآوری سبز، کنفرانس بین‌المللی ابزارها و تکنیک‌های مدیریت، تهران.
 فیلیپ – ویلی و جوزف سی. چن.(1395). پایداری در صنعت گردشگری(با تأکید بر مهمان‌نوازی.(ابراهیم پور، حبیب؛ بابایی، یاور؛ سخن‌دان، الناز؛ پورکریمی، پرویز)، نشر نور علم، چاپ اول.
فروغی اصل، محمدجواد.(1393). بخش‌بندی مصرف‌کنندگان سبز با استفاده از متغیرهای سبک زندگی در شهر شیراز، تابستان 1393.
قاسمی، کامران و بیک پور، رضا. (1394). نقش صنعت در استراتژی‌های بازاریابی پایدار، تهران، چاپ اول.
Anna, I. D. L., Giacomo, F., Teodora, S., Nathalie I., Alfio, S., & Giovanni, G. (2018). Evaluation of sustainable innovations in olive growing systems: A Life Cycle Sustainability Assessment case study in southern Italy. Journal of Cleaner Production, 171, 1187 – 1202.
Boztepe, A .(2012). Green marketing Its impacts on consumer buying Behavior. European. Journal of Economic and political studies,1, 5-21.
Berkowitz, H. (2018). Meta-organizing firms' capabilities for sustainable innovation: A conceptual framework. Journal of Cleaner Production, 175, 420 – 430.
 Bukhari, S. S. (2012). Green Marketing and its impact on consumer behavior,European. Journal of Business and Management, 3, 375 – 383.
Callik, E. & Bardudeen, F. (2016). A measurement scale to evaluate sustainable innovation performance in manufacturing organizations. Procedla CIRP, 40,449-454.
Ezequiel, R., Roberto G., Maria, H. J., & Nunzia, A. (2018). Collaboration mechanisms for sustainable innovation. Journal of Cleaner Production, 203, 1170 -1186.
Hunt, S. D. (2011). Sustainable marketing, Equity, and Economic Growth: A Resource Advantage, Economic Freedom Approach. Journal of the Academy of Marketing Science, 39, 7-20.
Jeou, S., Chih, H., & Sheng, F. (2017). From innovation to sustainability: sustainability innovation of eco- friendly hotels in Taiwan. international Journal of Hospitality Management, 63, pp 44-52.
Kanwal, N., Muhammad, S. Z., & Sajid, B. (2017), The combined effects of managerial control, resource commitment, and top management support on the successful delivery of information systems projects. International Journal of Project Management, 35, 1459–1465.
Kumar, P.  (2015). Green marketing innovations in small Indian firms. World Journal of Enterpreneurship, Management and sustainable Development, 11(3), p 1-16.
Lee,O., Cho, M., & Chang, H. (2014). The organization commitment and perception of human resource management by employment types of school foodservice employees. Journal of the Korean Society of Food,  43(1), 162-171.
Luis, D. R. J., & Janine, M. (2017). Environmentally sustainable innovation: Expected attributes in the purchase of green products. Journal of Cleaner Production, 142, 240-248.
Ottman, J. A., Stafford, E. R., & Hartman, C. I. (2006). Avoiding Green Marketing Myopia. Issue of Environment, 48, 22 – 36.
Polonsky, M. J., & Philip, J. R. (2001). Reevaluating Green Marketing: A Strategic Approach. Business Horizons, 44(5), 21-30.
Porter, M., & Van Der Lind, C. (1995). Toward a new conception of the environmeness – competitiveness relationship. Journal of Economic Perspectives, 9, 97 – 118.
Robert, G. R, Carolyn, M., Stephanie, T., & Colin, B. (2014). The effects of environmental focus and program timing on green marketing performance and moderating role of resource commitment. Industrial Marketing Management, 43. 1246-12457.
Rogers, E. M. (2003) . Diffusion of Innovations. 5th ed. The Free Press, New York.
 Shah, A. (2011). Pros and Cons of Renewable Energy – A Detailed Explanation, http:// www.greenworldinvestor.com/2011/04/04/pros-and-cons-of-renewable-energya-detailed-explanation/.
Stocka, T., Michael, O., Amara S., & Günther, S. (2017). A model for the development of sustainable innovations for the early phase of the innovation process. Procedia Manufacturing, 8, 215 – 222.
Stefan A., Mark A. Coheny, S., & Elgiez, P. L. (2013). The Porter Hypothesis at 20: Can Environmental Regulation Enhance Innovation and Competitiveness?, Review of Environmental Economics and Policy, January 4.
Schumpeter, J. A. (1995). The theory of economic development: An inquiry in to profits, capital credit, Interest and the business cycle. Cambridge: Harvard Business Press.
Tola, A., & Vittoria C. M. (2015). From the diffusion of innovation to tech parks, business incubators as a model of economic development: the case of “Sardegna Ricerche”. Social and Behavioral Sciences, 176, 494 – 503.
Wang, Y., Chen, S.,  & Lee, Y. (2013). Developing green management standards for restaurants: An application of green supply chain management. International Journal of Hospitality Management34(1):263–273 .
Wantae, Y., Ramakrishnan, R., & Prithwiraj, W. (2016). Environmental pressures and performance: An analysis of the role of environmental innovation strategy and marketing capability. Technological forecasting & social change, 111. 160-169.
Xia, D., Chen, B., & Zheng, Z. (2014). Relationships among circumstance pressure, green technology selection and firm performance. Journal of Cleaner Production.31, 6-23.