نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 فارغ التحصیل کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

صنعت گردشگری یکی از صنایعی است که برای دولت، صنعت، گروه‌های مذهبی، انسان شناسان و گردشگران از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت است. بررسی روند علمی موجود در حوزه گردشگری می‌تواند شناخت هر یک از گروه‌های مذکور را از این حوزه بیشتر کند و در نهایت باعث آگاهی پژوهشگران این حوزه شده و تصمیم‌گیری درست صاحبان مشاغل و مناصب را به همراه داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی روند علمی حوزه گردشگری در تمامی کشور‌های خاورمیانه می‌باشد که  با استفاده از الگوریتم متن کاوی اکتشاف توالی می‌باشد که به شناخت حوزه‌های در حال ظهور کمک می‌کند. بدین منظور پایگاه داده‌ی Web of Science به عنوان معتبرترین پایگاه داده‌ی علمی جهان، برای بررسی مقالات انتخاب شد. مجموعا 1141 مقاله با جستجوی لغت “Tourism” با در نظر گرفتن کشورهای خاورمیانه بر روی پایگاه داده مذکور استخراج شد. از میان روش‌های مختلفی که روندهای علمی را استخراج و تحلیل می‌کنند، روش معتبر متن کاوی با استفاده از الگوریتم اکتشاف توالی (Burst Detection) انتخاب و از این روش برای تحلیل و ارزیابی مقالات استخراج شده استفاده شده است که نتایج قابل توجهی را نیز در بر داشته است. نتایج حاصل از تحلیل مقالات نشان می‌دهد که برخی از حوزه‌های علمی، تکرار بیشتری در عنوان، کلمات کلیدی و چکیده مقالات بین المللی دارند که حاکی از اهمیت بیشتر این حوزه‌های علمی نسبت به دیگر حوزه و نیاز به توجه بیشتر به آنها در حوزه گردشگری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analytical Evaluation of Emerging Scientific Fields in Middle East Tourism Industry Using the Text Mining Algorithms

نویسندگان [English]

  • Iman Raeesi Vanani 1
  • Seyed Mohammad Jafar Jalali 2

1 Assistant Professor of Industrial Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 Master Graduate of Information Technology Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Tourism is an important industry from different aspects for government, industry, religious groups, anthropologists and tourists. The study of the scientific trend in the tourism sector can increase the knowledge of each group, and ultimately, promotes researchers' awareness of this area and appropriate decision making of business owners. The purpose of the present research is to investigate the scientific trend of tourism in all Middle Eastern countries, using the text-exploration algorithm of sequence exploration, which was selected as the most reliable scientific database of the world for reviewing articles. The purpose of this research is to investigate the scientific trend of tourism in all Middle Eastern countries, using the text-exploration algorithm of sequence exploration, which was selected as the most reliable scientific database of the world for reviewing articles. For this purpose, the Web of Science database was selected as the world's most authoritative database for reviewing articles. A total of 1141 articles were searched for the word "tourism", taking into account the Middle East countries on the database. Among the various methods for extracting and analyzing scientific trends, the valid method of text mining was selected using the Burst Detection algorithm, and this method is used to analyze and evaluate the extracted papers, which also has significant results. The results of the analysis of the articles show that some scientific areas have more repetition in the title, keywords, and abstracts of international articles which indicates the importance of these areas of science to other areas and the need for more attention to them in the field of tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Burst Detection Algorithm
  • Scientometrics
  • Bibliometrics
ابراهیم‌زاده, ع., و آقاسی‌زاده, ع. (1388). تحلیل عوامل موثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهارب با استفاده از مدل راهبردی SWOT. فصلنامه مطالعاتوپژوهش‌هایشهریومنطقهای, 1(1), 107-128.
بیدختی, ع. ا. ا. (1388). مطالعات امکانسنجیمناطقنمونهگردشگریاستانسمنان. سازمان میراث فرهنگی.
رضوانی, ع. ا. (1374). جغرافیا وصنعتگردشگری. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
رنجبران, ب., و زاهدی, م. (1386). خدمات صنعتگردشگری. اصفهان: انتشارات چهارباغ.
زارعی, ع., زرگز, س. م., و نظری, م. (1388). رضایت گردشگران گامی به سوی توسعه صنعت گردشگری استان سمنان. توسعه پایدار و اشتغال زایی, 105-116.
Agarwal MK, Ramamritham K, Bhide M. (2012), Real time discovery of dense clusters in highly dynamic graphs: identifying real world events in highly dynamic environments. Proc VLDB Endowment, 5(10), 980–91.
Alvanaki F, Sebastian M, Ramamritham K, Weikum G. (2011), EnBlogue: emergent topic detection in web 2.0 streams. In: Proceedings of the 2011 ACM SIGMOD international conference on management of data. ACM, 1271–4.
Björk, P., and Kauppinen-Räisänen, H., (2015), Contemporary insights to the dynamic pretrip information sourcing behaviour, Tourism and Hospitality Research, 5 (1), 39–53.
Evren, S., & Kozak, N. (2014). Bibliometric analysis of tourism and hospitality related articles published in Turkey. Anatolia, 25(1), 61-80.
Guo, Weingart, & Borner. (2011). Mixed-indicators model for identifying emerging research areas. Scientometrics, 89(1), 421–435. doi: 10.1007/s11192-011-0433-7
Hall, C. M., & Lew, A. A. (2009). Understanding and managing tourism impacts: An integrated approach: Routledge.
Kleinberg, J. (2003). Bursty and hierarchical structure in streams. Data Mining and Knowledge Discovery, 7(4), 373-397.
Koc, E., & Boz, H. (2014). Triangulation in tourism research: A bibliometric study of top three tourism journals. Tourism Management Perspectives, 12, 9-14.
LaVanchy, G.T., (2017). When wells run dry: Water and tourism in Nicaragua, Annals of Tourism Research,  64, 37–50.
Leiper, N. (2004). Tourism management (Vol. 455): Pearson Education Australia Frenchs Forest.
Liu, C.-C., Li, E. Y., & Wu, S.-C. (2014). A research growth of tourism innovation from Bibliometric perspective. Paper presented at the Computer, Consumer and Control (IS3C), 2014 International Symposium on.
Palmer, A. L., Sesé, A., & Montaño, J. J. (2005). Tourism and statistics: Bibliometric study 1998–2002. Annals of Tourism Research, 32(1), 167-178.
Pollack, J., & Adler, D. (2014). Does Project Management Affect Business Productivity? Evidence From Australian Small to Medium Enterprises. Project Management Journal, 45(6), 17-24.
Qiuyun, L., Guosheng, H., Aiping, Z., & Hong, X. (2014). Bibliometric and Content Analysis of China's Tourism Geography Research from 1979 to 2012. Tourism Tribune/Lvyou Xuekan, 29(9)
Ruhanen, L., Weiler, B., Moyle, B. D., & McLennan, C.-l. J. (2015). Trends and patterns in sustainable tourism research: a 25-year bibliometric analysis. Journal of Sustainable Tourism, 23(4), 517-535.
Smith, W.W., Li, X., Pan, B., Witte, M., and Doherty, S.T. (2015) Tracking destination image across the trip experience with smartphone technology, Tourism Management, 48, 113.
Swar, & Khan. (2014). Mapping ICT knowledge infrastructure in South Asia. Scientometrics, 99(1), 117–137. doi: 10.1007/s11192-013-1099-0
Team, S. (2009). Science of science (Sci2) tool. Indiana University and SciTech Strategies.
UNWTO (2014). United Nations World Tourism Organization tourism highlights (2014 Edition). Madrid: World Tourism Organization.
UNWTO (2015). United nations world tourism organization world tourism barometer, 1728-9246. Madrid: World Tourism Organization.
UNWTO (2016). United Nations World Tourism Organization Tourism Highlights (2016 Edition). Madrid: World Tourism Organization.
Van Eck, N., & Waltman, L. (2009). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics, 84(2), 523-538.
Walker, J. R., & Walker, J. T. (2011). Tourism concepts and practices: Pearson Education India.
Wang, C.-H., & Chen, S.-C. (2013). Bibliometric and Social Network Analysis for Data Mining: The Intellectual Structure of Tourism Destination Literature. Journal of Testing and Evaluation, 42(1), 1-13.
Weaver, D. B., & Jin, X. (2016). Compassion as a neglected motivator for sustainable tourism. Journal of Sustainable Tourism, 1-16.
WTTC. (2015), from http://www.wttc.org
Xiang, Z., Magnini, V.P., and Fesenmaier, D.R., (2015), Information technology and consumer behavior in travel and tourism: insights from travel planning using the internet, Journal of Retailing and Consumer Services, 22, 244–249.
Zhang, S.-j., Lyu, P.-h., & Yan, Y. (2015). Global geographical and scientometric analysis of tourism-themed research. Scientometrics, 105(1), 385-401.