دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
برنامه ریزی گردشگری
ارزیابی و تبیین معیارهای احداث دهکده میراث در محوطه‌های میراث جهانی (مطالعه موردی: مجموعه تاریخی شهرستان فیروزآباد)

محمد حسن زال؛ پدرام فرهادی؛ نازنین تبریزی

دوره 19، شماره 66 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.78321.2920

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی معیارهای ایجاد دهکده میراث‌فرهنگی در محوطه جهانی فیروزآباد است. روش‌تحقیق در این پژوهش به‌صورت توصیفی-تحلیلی و مبتنی‌بر مطالعات اسنادی، بررسی‌های میدانی و پرسش‌نامه محقق‌ساخت صورت‌گرفته است. جامعۀ فعالان گردشگری به‌عنوان جامعۀ‌هدف و 350نفر به‌عنوان نمونه‌آماری انتخاب شدند. برای پردازش داده‌ها ...  بیشتر

جامعه شناسی گردشگری
الگوی مدیریت ادراکات در گردشگری بین الملل(مورد مطالعه : گردشگران ایرانی در ترکیه)

وحید ناصحی فر

دوره 19، شماره 66 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.79052.2926

چکیده
  چکیدهنحوه شکل‌دهی اداراکات گردشگران یا مدیریت ادراکات به جهت ایجاد مزیت رقابتی و توسعه رقابت‌پذیری برای آژانس‌های مسافرتی، اهمیت زیادی دارد. الگو جامعی در خصوص مدیریت ادراکات گردشگران تاکنون ارائه نشده و هدف این تحقیق استخراج الگوی مدیریت ادراکات گردشگران بوده است. در این تحقیق از روش کیفی – کیفی استفاده شده، بدین ترتیب که ...  بیشتر

برنامه ریزی گردشگری
تعیین پیشران های کلیدی مؤثر در توسعة گردشگری پزشکی (مورد پژوهی : کلان شهر اصفهان)

علی زنگی آبادی؛ فرحناز ابوالحسنی؛ علی رضا جباری جباری

دوره 19، شماره 66 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.77140.2901

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و ارائه پیشران های کلیدی مؤثر در توسعة گردشگری پزشکی کلان شهر اصفهان است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، ترکیبی از روش‌های اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت، براساس روش‌های جدید آینده‌نگاری، تحلیلی و اکتشافی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل 35 نفر از کارشناسان حوزۀ برنامه‌ریزی گردشگری، مدیران ...  بیشتر

توسعه پایدار گردشگری
طراحی مدل کوچینگ توسعه گردشگری پایدار در نظام آموزش و پرورش.مورد مطالعه: استان گیلان.

داود غلامرضائی؛ نرجس حق پرست کنارسری

دوره 19، شماره 66 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.78228.2919

چکیده
  . این پژوهش ازحیث هدف، کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر، به صورت کتابخانه‌ای و همچنین به روش میدانی از طریق مصاحبه و مشاهده بوده است. همچنین ازروش تحلیل محتوای کیفی به جهت بررسی محتوای مبانی‌نظری، آیین‌نامه‌های اجرایی، مصاحبه‌های صاحبنظران و خبرگان واسناد در این تحقیق استفاده شده است. در پژوهش حاضر، جامعه مشارکت‌کنندگان، ...  بیشتر

شناسایی چالش‌ها و محدودیت‌های استفاده از ایده نیوزجکینگ توسط کسب و کارهای گردشگری ایران

قاسم زارعی؛ زینب محمودی پاچال؛ ناصر سیف اللهی

دوره 19، شماره 66 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.76002.2882

چکیده
  پژوهش حاضر که کاربردی بوده و به‌روش تحلیل مضمون انجام شده و جزو پژوهش‌های کیفی می‌باشد، با هدف شناسایی چالش‌ها و محدودیت‌های استفاده از آن توسط کسب و کارهای گردشگری ایران صورت گرفت. جامعه آماری، تمامی متخصصان بازاریابی، تولید محتوا، فعالان و صاحبان مشاغل حوزه گردشگری بود؛ که 8تن از این خبرگان، از طریق نمونه‌گیری نظری انتخاب و ...  بیشتر

توسعه پایدار گردشگری
پیشران های توسعه گردشگری خلاق با تأکید بر نقش برندسازی شهری استان کرمانشاه

فاطمه یاری قلعه؛ نادر نادری؛ بیژن رضایی

دوره 19، شماره 66 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.78166.2915

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران‎های توسعه گردشگری خلاق با تأکید بر نقش برندسازی شهری در استان کرمانشاه انجام شده است. رویکرد پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) بود که در بخش کیفی از روش تحلیل تم و در بخش کمی از روش پیمایشی بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه بخش کیفی را مدیران و کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری، شهرداری‎ها، فعال بازاریابی/ حوزه ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
طراحی و اعتباریابی مدل خشنودی (شعف) مشتریان در صنعت هتلداری: پژوهش ترکیبی

محسن سهرابی؛ احمد راه چمنی؛ رسول ثانوی فرد

دوره 19، شماره 66 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.79395.2931

چکیده
  هدف سنتی رضایت، برای اطمینان از وفادار نمودن مشتریان کارائی نداشته و حرکت به سمت خشنودی مشتری (مشعوف کردن)، برای هتلها امری ضروریست. هدف این پژوهش طراحی و اعتباریابی مدل خشنودی (شعف) مشتریان در صنعت هتلداری با استفاده از روش ترکیبی می‌باشد. در ابتدا با استفاده از نظریه داده‌بنیاد و بکارگیری روش نمونه‌گیری نظری و هدفمند با 30 نفر از ...  بیشتر