نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22054/tms.2024.76002.2882

چکیده

پژوهش حاضر که کاربردی بوده و به‌روش تحلیل مضمون انجام شده و جزو پژوهش‌های کیفی می‌باشد، با هدف شناسایی چالش‌ها و محدودیت‌های استفاده از آن توسط کسب و کارهای گردشگری ایران صورت گرفت. جامعه آماری، تمامی متخصصان بازاریابی، تولید محتوا، فعالان و صاحبان مشاغل حوزه گردشگری بود؛ که 8تن از این خبرگان، از طریق نمونه‌گیری نظری انتخاب و حاضر به شرکت در پژوهش شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه‌هایی عمیق بود که در مجموع مدت زمان آن برای هر فرد از 50تا 70دقیقه متغیر بود که از طریق کدگذاری باز، محوری، گزینشی مورد تحلیل قرار گرفتند و مدل پژوهش ارائه گردید. یافته‌ها در قالب چالش‌ها و محدودیت‌های مربوط به:1) ماهیت خود نیوزجکینگ،2) نیوزجکینگ در گردشگری ایران،3) محدودیت‌های بیرونی کسب و کارهای گردشگری،4) محدودیت‌های درونی کسب و کارهای گردشگری،5) چالش‌های مربوط به واکنش مخاطبان تنظیم شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Challenges and limitations of Using the Idea of Newsjacking by Iranian Tourism Businesses

نویسندگان [English]

  • Ghasem Zarei 1
  • Zeinab Mahmoodi Pachal 2
  • Naser Seifollahi 3

1 Associate Professor of Bussiness Management, Faculty of social science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

2 Ph.D. Student of Business Management, Faculty of social science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

3 Professor of Business Management, Faculty of social science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

چکیده [English]

The current research, which is practical and was conducted by Thematic analysis method and is among qualitative researches, was conducted with the aim of investigating the challenges and limitations of its use by Iranian tourism businesses. The statistical population was all marketing specialists, content production, activists and business owners in the field of tourism; 8 of these experts were selected through theoretical sampling and agreed to participate in the research. The data collection tool was in-depth interviews, the total duration of which varied from 50 to 70 minutes for each person, which were analyzed through open, central, and selective coding, and the research model was presented. Findings in the form of challenges and limitations related to: 1) the nature of newsjacking itself, 2) newsjacking in Iranian tourism, 3) external limitations of tourism businesses, 4) internal limitations of tourism businesses, 5) Challenges related to audience reaction were set.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Newsjacking
  • Businesses
  • Tourism