نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو علمی دانشگاه پیام نور استان تهران

2 نرجس حق پرست کنارسری، دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

. این پژوهش ازحیث هدف، کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر، به صورت کتابخانه‌ای و همچنین به روش میدانی از طریق مصاحبه و مشاهده بوده است. همچنین ازروش تحلیل محتوای کیفی به جهت بررسی محتوای مبانی‌نظری، آیین‌نامه‌های اجرایی، مصاحبه‌های صاحبنظران و خبرگان واسناد در این تحقیق استفاده شده است. در پژوهش حاضر، جامعه مشارکت‌کنندگان، ازمیان متخصصان و افراد فعال درحوزه گردشگری و کوچینگ استان گیلان انتخاب شده‌اند. برای انتخاب نمونه، از روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی استفاده شد که براساس قاعده اشباع با استفاده از15مصاحبه این مهم حاصل شدکه به منظور اطمینان بیشترتا20 امین مصاحبه نیز ادامه پیدا کرد. براساس نتایج تحقیق حفظ، حراست و حمایت ازمحیط‌زیست، ساختارهای اجتماعی، صیانت ازفرهنگ‌ها و آداب ‌و ‌رسوم جوامع از جمله پیامدهای اصلی و اصول گردشگری پایدار است که با بهره‌گیری از تکنیک کوچینگ می‌توان تا حد ممکن به نکات مثبت گردشگری پایدار افزود و از نکات منفی آن نیز کاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a coaching model for the development of sustainable tourism in the education system. case study: Guilan province

نویسندگان [English]

  • Davood Gholamrezaei 1
  • Narjes Haghparast kenarsari 2

1 Department of Management, Payam-e-Noor University, Tehran,Iran

2 P.HD Candidate of public administration, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is practical. The method of collecting information in the current research was in the form of library and field method through interview and observation. Also, the method of qualitative content analysis was used to check the content of the research. In the current research, the community of participants were selected from among experts and people active in the field of tourism and coaching in Gilan province. To select the sample, a purposeful and snowball sampling method was used, which was achieved based on the saturation rule by using 15 interviews, which was continued until the 20th interview for greater certainty. Based on the results of the research, preservation, protection and protection of the environment, social structures, and the preservation of the cultures and customs of the communities are among the main consequences and principles of sustainable tourism. It is also one of its negative points.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Coaching
  • Sustainable tourism
  • Education