نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی شهری دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان اصفهان ایران

2 گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

10.22054/tms.2024.77140.2901

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و ارائه پیشران های کلیدی مؤثر در توسعة گردشگری پزشکی کلان شهر اصفهان است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، ترکیبی از روش‌های اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت، براساس روش‌های جدید آینده‌نگاری، تحلیلی و اکتشافی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل 35 نفر از کارشناسان حوزۀ برنامه‌ریزی گردشگری، مدیران شهری و پژوهشگران حوزة گردشگری است که به روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند. گردآوری داده های این پژوهش از روش دلفی و برای تحلیل داده از روش تحلیل اثرات متقابل متغیرها از نرم‌افزار Micmac استفاده شده است. نتایج حاصل از پراکندگی متغیرها در محور تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل، بیانگر ناپایداری سیستم در توسعة گردشگری پزشکی محدودۀ مورد مطالعه است. در نهایت با توجه به امتیاز بالای اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم، 9 عامل اصلی به مثابه پیشران‌های کلیدی در آیندۀ توسعة گردشگری پزشکی کلان شهر اصفهان شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determining Key Factors Effective in Medical Tourism Development (Case Study: Isfahan Metropolis)

نویسندگان [English]

  • Ali Zangiabadi 1
  • Farahnaz Abolhassani 2
  • Alireza Jabbari 3

1 University of Isfahan -Isfahan- Iran

2 Ph.D. student of Geography and Urban Planning, Faculty of Geographical Sciences and Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

3 Associate Professor, Department of Health Services Management, Faculty of Management and Communication, University of Isfahan Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The present study aims to identify the key drivers effective in medical tourism development in
Isfahan metropolis. The applied study employed documentary and survey data collection methods
and analytical and exploratory research methods. The statistical population consisted of 35 experts
in urban tourism planning, city managers and researchers in the field of tourism who were selected
via a snowball sampling technique. Delphi method was used to collect the data of this research, and
MicMac software was employed for data analysis. The results of the distribution of variables in the
cause-effect (x-y) axis of factors indicate the instability of the system in medical tourism
development in the study area. Finally, according to the high score of direct and indirect effects, 9
main factors were identified as key drivers in the future development of medical tourism in the
metropolis of Isfahan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Tourism development"
  • " key factors"
  • "medical tourism"
  • "Isfahan metropolis"