دوره و شماره: دوره 16، شماره 53، بهار 1400 
4. مدل مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حوزه گردشگری ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد

صفحه 109-172

10.22054/tms.2021.50748.2284

محمدعلی شاه حسینی؛ محسن نظری؛ محمد صالح ترکستانی؛ فاطمه قربانی


6. ارزیابی قابلیت‌های گردشگری بافت‌های تاریخی در جهت بازآفرینی شهری (مطالعه‌ی موردی: شهر تبریز)

صفحه 201-232

10.22054/tms.2021.50800.2293

احمد پوراحمد؛ رحمت اله فرهودی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ طهورا شفاعت قراملکی