نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی بینالو مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری، رشته بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه مازندران، بابلسر،‌ ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین‏المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

چکیده

امروز گردشگری از اهمیت بالایی در اقتصاد جهانی برخوردار بوده و از منابع مهم درآمدهای ارزی کشورها و برون‏رفت از مشکلات اقتصادی در صحنه‏های بین‏المللی، ملی، منطقه‏ای، ناحیه‏ای و محلی است. کلان‏شهر مشهد، به دلیل وجود بارگاه مقدس امام رضا (ع) و دارا بودن جاذبه‏های متنوع دیگر،‌ پتانسیل و ظرفیت قابل‌توجهی در جذب گردشگران دارد. ازآنجایی‌که برنامه‏ریزی و ارزیابی صنعت گردشگری، مهم‌ترین بخش از فعالیت‏های گردشـگری اسـت و بسیاری از محققین معتقدند میزان اثرات مثبت گردشگری بر جوامع به طول اقامت گردشگران وابسته است؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر سطح‏بندی عوامل مقصدمحور مؤثر بر جذب و ماندگاری گردشگر در شهر مشهد و ارائه الگوی ساختاری تفسیری و خوشه‏بندی این عوامل به‌منظور کمک به متولیان صنعت گردشگری در این کلان‏شهر در جهت برنامه‏ریزی مطلوب‏تر است. به‌منظور دستیابی به این هدف از رویکرد کیفی بهره گرفته شده است. بدین ترتیب که نظرات خبرگان در ارتباط با سطح‏بندی عواملی که می‏توانند بر جذب و ماندگاری گردشگران در شهر مشهد مؤثر باشند، طی مصاحبه‏های نیمه ساختار‏یافته و همچنین توزیع پرسشنامه جمع‏آوری شده و پس از تجزیه‌وتحلیل داده‏های حاصل و دستیابی به اشباع نظری، الگوی تعاملات عوامل حاصل با روش مدل‏سازی ساختاری تفسیری و خوشه‏بندی آن‌ها نیز با روش MICMAC انجام پذیرفت. نتایج نشان می‏دهد که عوامل «قانونی و دولتی» و «مدیریتی» به‌عنوان عوامل محرک تأثیر فراوانی بر عوامل «رفاهی»، «زیرساختی»، «اقتصادی»، «فرهنگی اجتماعی» و «بازاریابی» به‌عنوان عوامل پیوندی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation Interpretive Structural Model of Destination-Based Factors Affecting the Attraction and Tourists Length of Stay (Case Study: Mashhad City)

نویسندگان [English]

  • Nahid Pourang 1
  • Ali Pourang 2
  • Seyed Morteza Ghayour Baghbani 3

1 MSc., Department of management, Binaloud Institute of Higher Education, Mashhad, Iran

2 PHD Student, Department of management, Faculty of Economics & Administrative Science, University Of Mazandaran, Babolsar, Iran.

3 Department of management, Faculty of Management and Accounting, Imamreza International University, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Abstract
The main purpose of the present study was to classify destination-based factors affecting attracting tourists and their length of stay in Mashhad and provide interpretive structural modeling and clustering of these factors to assist tourism industry executives in this metropolis for optimal planning. A qualitative approach has been used to achieve this goal. Experts' opinions on the factors that could influence attracting tourists and their length of stay in Mashhad were collected through semi-structured interviews and questionnaire distribution. MICMAC analysis is used to classify the elements and validate the interpretive structural model factors in the study to reach their results and conclusions.
The results show that "legal and governmental," and "managerial" aspects as driver factors have a great influence on "welfare," "infrastructural," "economical," "socio-cultural," and "marketing" ones as related factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism attraction
  • Tourist’s Length of Stay
  • Destination-Based Factors
  • Interpretive structural model
  • Clustering Factors
ابراهیم‏زاده، عیسی؛ دارایی، مرضیه و دارایی، ابوالفضل (1394). تحلیلی بر وضعیت امکانات و تسهیلات گردشگری شهر سمنان از منظر گردشگران با استفاده از آزمون پیرسون، پژوهش و برنامه‏ریزی شهری، 6(22)، 60-43.
اسحاقی، فاطمه؛ مظلوم خراسانی، محمد و مجدی، علی‏اکبر (1396). عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی زائرین به مردم مشهد با تأکید بر تصورات قالبی، مطالعات اجتماعی گردشگری، 5(10)، 192-157.
بوشهری سنگی زاد، بابک و بحرینی زاد، منیژه (1398). ارائه مدل بومی وفاداری به مقصد گردشگری با رویکرد کیفی مبتنی بر داده‏بنیاد: بندر بوشهر مقصد گردشگری، مطالعات مدیریت گردشگری، 14(45)، 220-193.
محمدپور زرندی، حسین و امینیان، ناصر (1394). ارزیابی قابلیت‏های بازآفرینی پیاده راه‌های گردشگری از منظر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: خیابان 15 خرداد تهران)، اقتصاد و مدیریت شهری، 3(11)، 21-1.
پورنگ، علی (1397). واکاوی تعامل معنویت و تجاری‏سازی برند مقاصد گردشگری مذهبی رویکرد داده بنیاد (مطالعه موردی: شهر مشهد)، پایان‏نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی استراتژیک، دانشگاه بین‏المللی امام رضا (ع)، شهریورماه 1397.
تقوی‏فرد، محمدتقی و اسدیان اردکانی،‌ فائزه (1395). ارائه مدل توسعه گردشگری الکترونیکی با رویکرد مدل‏سازی ساختاری- تفسیری،‌ مطالعات مدیریت گردشگری، 11(33)، 39-19.
جانی، سیاوش و دنیابین، فهیمه (1396). بررسی عوامل مؤثر بر تعداد و طول اقامت گردشگران ملی: مطالعه بین استانی، برنامه‏ریزی و توسعه گردشگری، 6(22)، 53-30.
جلیلی گندمانی، صدیقه (1393). تحلیل تأثیر طول مدت اقامت و انداز گروه گردشگران بر مخارج گردشگری داخلی شهر اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه شیخ بهایی.
حاجی نژاد، علی، رحیمی، دانا، تقی‏زاده، زهرا (1392). تدوین برنامه استراتژیک توسعه گردشگری در مناطق نمونه گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستای نمونه گردشگری هجیج در شهرستان پاوه)، آمایش سرزمین، 5(1)، 78-51.
حسام، مهدی و آقایی‏زاده، اسماعیل (1397). واکاوی دلایل تمایل اندک گردشگران به ماندگاری در شهر رشت، گردشگری شهری،5(1)، 51-35.
حیدری‏چیانه، رحیم؛ راحلی، حسین و فکری، فاطمه (1396). ارزیابی جاذبه‏های گردشگری شهری با روش ارزش‏گذاری مشـروط (CVM) (مطالعه موردی: جاذبه شورابیل اردبیل)، گردشگری شهری، 4(1)، 70-57.
رفیعی، هادی؛ پارساپور، سارا و رهنما، علی (1395). عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر ماندگاری گردشگران داخلی (موردمطالعه: شهر مشهد)، مطالعات اجتماعی گردشگری، 4(7)، 35-8.
رفیعی، هادی؛ شاهنوشی، ناصر؛ رحمانی، فاطمه؛ حاتمی، علیرضا و شاکری، مجتبی (1388). بررسی وضعیت اقتصادی زائرین و عوامل مؤثر بر ماندگاری آن‌ها، طرح پژوهشی به کارفرمایی معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی.
رمضانی، بهمن و نیکدل، نسرین (1389). شناخت عوامل مؤثر بر افزایش مدت ماندگاری گردشگران در شهرستان صومعه‏سرا، چشم‏انداز جغرافیایی، 5(13)، 59-48.
سقایی، مهدی؛ خواجوی، محمد و اسلامی، علیرضا (1393). واکاوی ضریب ماندگاری پایین گردشگران در استان گلستان با تأکید بر گردشگران عبوری، اولین همایش بین‏المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش‏ها و چشم‏اندازها، مشهد: پژوهشگاه گردشگری جهاد دانشگاهی.
سید تقی دیزج، عاطفه؛ شجاعی، عطیه و موسوی نژاد، سیده فاطمه (1395). بررسی نقش گردشگری شهری در رشـد و توسـعه اقتصادی شهرها، اولین همایش بین‏المللی اقتصاد شهری) با رویکـرد اقتصـاد مقـاومتی، اقـدام و عمـل)، 30 اردیبهشـت 95 ، انجمن علمی اقتصاد ایران، 607-601.
فاخر، حسن‏علی و حسینی گل‏افشانی، سید احمد (1396). بررسی رابطه بین شاخص‏های ذهنی مبتنی بر درک جامعـه محلـی و بهبود کیفیت صنعت گردشگری (مطالعه موردی: استان البرز)، گردشـگری شـهری، 4(4)، 106-91.
فعالجو،‌ حمیدرضا و نصیریان،‌ ابراهیم (1394). تأثیر بحران مالی جهانی بر تقاضای گردشگری در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، مطالعات مدیریت گردشگری،‌ 10(30)، 52-25.
فروغ‏زاده، سیمین؛ شریعتی مزینانی، سعید و دانایی سیج، مجید (1391). تحلیل جامعه‏شناختی مدت اقامت زائرین ایرانی در شهر مشهد، مطالعات اجتماعی ایران، 6(3 و 4)، 179-157.
فیروزجائیان، علی‌اصغر؛ فیروزجائیان، مجتبی؛ هاشمی پطرودی، سیدحمید و غلامرضازاده، فاطمه (1392). کاربرد تکنیک مدل‏سازی ساختاری تفسیری (ISM) در مطالعات گردشگری (تحلیلی با رویکرد آسیب‏شناسانه)، برنامه‏ریزی و توسعه گردشگری، 2(6)، 159-129.
کریمی، مهناز؛ فقیهی، ابوالحسن و عالم تبریز، اکبر (1398). هوش سازمانی: شناسایی مؤلفه‌ها با رویکرد رفتاری و عاطفی/ اجتماعی و رتبه‏بندی به روش مدل‏سازی ساختاری تفسیری. پژوهشهای مدیریتمنابع انسانی، 11(1،پیاپی 35)، 100-75.
کشاورز، مهناز (1398). شناسایی عوامل تأثیرگذار در توسعه گردشگری پایدار شهری با استفاده از روش مدل‏سازی ساختاری تفسیری (ISM)،‌ مطالعه موردی: شهر خرم‏آباد. گردشگری شهری، 6(1)، 134-121.
محرابی، جواد؛ خلیلی شورینی، سیاوش و خلفی، احمد (1391). بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری در جمهوری اسلامی ایران. مدیریت توسعه و تحول، 9، 10-1.
موسوی،‌ میرنجف؛‌ کهکی،‌ فاطمه سادات و جلالیان، سیداسحاق (1398). ارزیابی عناصر مؤثر بر توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر ارومیه. گردشگری شهری، 6(2)، 77-61.
موسوی، میرنجف؛ ابراهیم‏زاده، عیسی؛ کاظمی‏زاد، شمس‏اله و قنبری، حکیمه (1392). تحلیل عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران خارجی از کارکردها و زیرساخت‏های گردشگری شهر قم. مطالعات و پژوهش‏های شهری و منطقه‏ای، 5(18)، 88-69.
نصرالهی، زهرا؛ جهانبازی، ندا و‌ ناصری، طاهره (1393). رده‏بندی استان‏های کشور بر حسب جاذبه‏های گردشگری. مطالعات مدیریت گردشگری، 9(28)، 37-17.
واحدی، صدیقه (1390). بررسی عوامل مؤثر در جذب و ماندگاری گردشگر در شهرها مدت ماندگاری گردشگران (مطالعه موردی: شهر نور). دومین همایش منطقه‏ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر، نور: دانشگاه آزاد اسلامی.
Adongo, C. A., Badu-Baiden, F., & Boakye, K. A. A. (2017). The tourism experience-led length of stay hypothesis. Journal of outdoor recreation and tourism18, 65-74.
Aguilar, M. I., & Díaz, B. (2019). Length of stay of international tourists in Spain: A parametric survival analysis. Annals of Tourism Research79, 102768.
Alegre, J., & Pou, L. (2006). The length of stay in the demand for tourism. Tourism management27(6), 1343-1355.
Ashton, A. S. (2017). An investigation of a decision making process. CAUTHE 2017: Time For Big Ideas? Re-thinking The Field For Tomorrow, 73.
Barros, C. P., & Machado, L. P. (2010). The length of stay in tourism. Annals of Tourism Research37(3), 692-706.
Barros, C. P., Correia, A., & Crouch, G. (2008). Determinants of the length of stay in Latin American tourism destinations. Tourism Analysis13(4), 329-340.
De Menezes, A. G., Moniz, A., & Vieira, J. C. (2008). The determinants of length of stay of tourists in the Azores. Tourism Economics14(1), 205-222.
Gokovali, U., Bahar, O., & Kozak, M. (2007). Determinants of length of stay: A practical use of survival analysis. Tourism management28(3), 736-746.
Govindan, K., Palaniappan, M., Zhu, Q., & Kannan, D. (2012). Analysis of third party reverse logistics provider using interpretive structural modeling. International Journal of Production Economics140(1), 204-211.
Grigolon, A. B., Borgers, A. W., Kemperman, A. D., & Timmermans, H. J. (2014). Vacation length choice: A dynamic mixed multinomial logit model. Tourism Management41, 158-167.
Highlights(2012). unwto (World Tourism Organization 1. Data as collected by UNWTO. August2012Madrid, Spain.
Hsiao, S. W., Ko, Y. C., Lo, C. H., & Chen, S. H. (2013). An ISM, DEI, and ANP based approach for product family development. Advanced Engineering Informatics27(1), 131-148.
Jackman, M., Lorde, T., Naitram, S., & Greenaway, T. (2020). Distance matters: the impact of physical and relative distance on pleasure tourists' length of stay in Barbados. Annals of Tourism Research80, 102794.
Jacobsen, J. K. S., Gössling, S., Dybedal, P., & Skogheim, T. S. (2018). Exploring length of stay: International tourism in south-western Norway. Journal of Hospitality and Tourism Management35, 29-35.
Li, K. X., Jin, M., & Shi, W. (2018). Tourism as an important impetus to promoting economic growth: A critical review. Tourism Management Perspectives26, 135-142.
Martinez-Garcia, E., & Raya, J. M. (2008). Length of stay for low-cost tourism. Tourism management29(6), 1064-1075.
Nicolau, J. L., Zach, F. J., & Tussyadiah, I. P. (2018). Effects of distance and first-time visitation on tourists’ length of stay. Journal of Hospitality & Tourism Research42(7), 1023-1038.
Peypoch, N., Randriamboarison, R., Rasoamananjara, F., & Solonandrasana, B. (2012). The length of stay of tourists in Madagascar. Tourism Management33(5), 1230-1235.
Ravi, V., & Shankar, R. (2005). Analysis of interactions among the barriers of reverse logistics. Technological Forecasting and Social Change72(8), 1011-1029.
Reihanian, A., Mahmood, N. Z. B., Kahrom, E., & Hin, T. W. (2012). Sustainable tourism development strategy by SWOT analysis: Boujagh National Park, Iran. tourism management Perspectives4, 223-228.
Santos, G. E. D. O. (2016). An efficient method for modelling tourists’ length of stay. Tourism Economics22(6), 1367-1379.
Scheyvens, R., & Biddulph, R. (2018). Inclusive tourism development. Tourism Geographies20(4), 589-609.
Soler, I. P., Gemar, G., & Correia, M. B. (2018). Length of stay for tourists' inland trips. Journal of Destination Marketing & Management10, 49-60.
Thrane, C., & Farstad, E. (2012). Tourists' length of stay: the case of international summer visitors to Norway. Tourism Economics18(5), 1069-1082.
Travel, W. T. T. C. (2017). Tourism: Global Economic Impact & Issues 2018. WTTC: London, UK.
Thrane, C. (2016). Students' summer tourism: Determinants of length of stay (LOS). Tourism Management54, 178-184.
Ting, C., Lin, C., Huang, Y., & Yang, Y. (2017). Analysis of tourists' length of stay: a case study of Tainan City, Taiwan. Journal of Tourism Research & Hospitality6(1).
Vasile, V., & Bănică, E. (2019). Cultural Heritage Tourism Export and Local Development. Performance Indicators and Policy Challenges for Romania. In Caring and Sharing: The Cultural Heritage Environment as an Agent for Change (pp. 271-290). Springer, Cham.
Wang, L., Fong, D. K. C., Law, R., & Fang, B. (2018). Length of stay: Its determinants and outcomes. Journal of Travel Research57(4), 472-482.
Wang, S. M., Fang, L. Y., & Deng, F. (2014). Research on the evaluation model of urban tourism management efficiency with uncertain linguistic information. Journal of Control Science and Engineering2014.
WEF. (2019). The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019.
WEF. (2019). The World Travel & Tourism Council (WTTC) represents the Travel & Tourism sectorglobally. https://wttc.org.
Ebrahimzadeh, E., Daraee, M., Daraee, A. (2015). An analysis of the situation of tourism facilities in Semnan from the perspective of tourists using Pearson test. Journal of Research and Urban Planning, 22, 43-60.
Eshaghi, F., khorasani, M., majdi, A. (2018). Stereotype imaginations influencing pilgrims’ social trust toward people of Mashhad. Social studies of tourism, 10, 157-192.
Bahrainizadeh, M., Busheri Sangizad, B. (2019). Providing a Local Model of Tourism Destination Loyalty Based on Grounded Theory Approach: Boushehr Port as a Tourism Destination. Tourism Management Studies, 14(45), 193-220. doi: 10.22054/tms.2019.23042.1654
Aminian N. Evaluation of Tourism Sidewalks Recreation Potentials from the Perspective of Urban Sustainable Development (The case of 15 Khordad Avenue - Tehran). IUESA. 2015; 3 (11), 1-23.
Pourang, A. (2018). Analysis of the Interaction between Spirituality and Commercialization of the Brand of Religious Tourism Destinations Foundation Data Approach (Case Study: Mashhad), Master Thesis in Strategic Business Management, Imam Reza International University, September 2016.
Asadian Ardakani, F. (2016). Providing a Model for Electronic Tourism Development with an Interpretive Structural Modeling (ISM) Approach. Tourism Management Studies, 11(33), 19-39. doi: 10.22054/tms.2016.4162
Jani, S., Donyabin, F. (2017). Analyzing the Effective Factors on the Number of National Tourists and Tourists’ Length of Stay: A Province-wide Study. Journal of Tourism Planning and Development, 6(22), 30-53. doi: 10.22080/jtpd.2017.1706
Jalili Gandmani, S. (1393). Analysis of the effect of length of stay and the size of the tourist group on domestic tourism expenditures in Isfahan, M.Sc. Thesis, Sheikh Baha'i University.
Hajinejad, A., Rahimi, D., Taghizadeh, Z. (2013). Codification of Strategic plan of Tourism Development in Rural Tourism Sample Areas Case Study: The Tourism Sample Village of Hajij in Paveh. Town and Country Planning, 5(1), 51-78. doi: 10.22059/jtcp.2013.35471
hesam, M., Aghaeizadeh, E. (2018). Examination of the Reasons for the Slight Tendency of Tourists to Survive in Rasht. urban tourism, 5(1), 35-51. doi: 10.22059/jut.2018.232906.313
Heydari Chenaneh, R., Raheli, H., Fekri, F. (2017). Evaluation of Urban Tourism Attractions Through Contingent Valuation Method (CVM), Shorabil Attractions Case Study in Ardabil. urban tourism, 4(1), 57-70. doi: 10.22059/jut.2017.61999
Rafiee, H., Parsapour, S., Rahnama, A. (2016). Socio - economic factors affecting overnight stays of domestic tourists (case study: Mashhad). 4970, 8-35.
Rafiei, H., Shahnoushi, N., Rahmani, F., Hatami, A., Shakeri, M. (2009). Investigating the economic status of pilgrims and the factors affecting their survival, a research project commissioned by the Vice Chancellor for Research and Technology of Khorasan Razavi University Jihad.
ramezani, B., nikdel, N. (2011). Recognizing the factors affecting the increase of tourists' stay in Soomehsara city. Journal of Studies of Human Settlements Planning, 5(13), 48-59.
Saghaei, M, Khajavi, M, Eslami, A. (1393). Analysis of low tourist retention rate in Golestan province with emphasis on transit tourists, the first international scientific-strategic conference on tourism development of the Islamic Republic of Iran, challenges and prospects, Mashhad: Jihad University Tourism Research Institute.
Dizaj, S. T., Shojaei, A., Mousavinejad, S. F. (2015). Investigating the role of urban tourism in the economic growth and development of cities, the first international conference on urban economics (with the approach of resistance economy, action and practice), May 20, 1995, Iranian Scientific Association of Economics, 607-601.
Fakher, H., Hosseini Galfashani, S. (2018). Investigating the Relationship between Subjective Indices Raised by Local Society’s Perception and Attitudes and Improving the Tourism Industry Quality (Case Study: Alborz Province). urban tourism, 4(4), 91-106. doi: 10.22059/jut.2018.227222.283
faaljou, H., Nasirian, E.. (2015). The Impact of the Global Financial Crisis on Tourism Demand in the Middle East and North Africa. Tourism Management Studies, 10(30), 25-52.
Foroughzadeh, S., Shariati, S., Danaee, M. (2013). The Iranian Pilgrims' Length of Stay in Mashhad A Sociological Analysis. Journal of Iranian Social Studies, 6(3-4), 157-179.
Firuzjaeyan, A., Firuzjaeyan, M., Hashemi Petroodi, S., Gholamrezazadeh, F. (2013). Applying Techniques of Interpretive Structural Modeling (ISM) in Tourism Studies (A Pathological Approach). Journal of Tourism Planning and Development, 2(6), 129-159.
karimi, M., Faghihi, A., Alam Tabriz, A. (2019). Identifying the Components of Organizational Intelligence through Behavioral and Emotional/Social Approach and Ranking them by Interpretive Structural Modeling. Journal of Research in Human Resources Management, 11(1), 163-188.
Keshavarz, M. (2019). Identifying factors influencing on Sustainable Tourism Development using interpretive structural modeling (ISM) in Khorramabad. urban tourism, 6(1), 121-134. doi: 10.22059/jut.2019.246390.414
mehrabi, J., khalili shavarini, S., khalafi, A. (2012). A Study of the Barriers to Iran's Tourism Industry Development. Journal of Development & Evolution Mnagement, 1391(9), 1-10.
mousavi, M., kahaki, F., Jalalian, E. (2019). Evaluation of Elements Affecting Urban Tourism Case Study: Urmia City. urban tourism, 6(2), 61-77. doi: 10.22059/jut.2019.240063.371
ghanbari, H., mousavi, M., kazemizad, S., Ebrahimzadeh, I., mousavi, M. (2013). Analysis of Factors Affecting of the Foreign Tourists Satisfaction of Tourism Attractions and Facility Services, Case Study: City of Qom. Journal of Urban - Regional Studies and Research, 5(18), 69-88.
Nasrolahi, Z., Jahanbazi, N., Naseri, T. (2016). Province Classification in Terms of Tourist Attractions. Tourism Management Studies, 9(28), 17-37.
Vahedi, S. (2011). Investigating the effective factors in attracting and retaining tourists in cities Duration of tourists (Case study: Shahr Noor), the second regional conference on sustainable development of natural resources on the southern shore of the Caspian Sea, Noor: Islamic Azad University.
 InPersian
Ebrahimzadeh, E., Daraee, M., Daraee, A. (2015). An analysis of the situation of tourism facilities in Semnan from the perspective of tourists using Pearson test. Journal of Research and Urban Planning, 22, 43-60.
Eshaghi, F., khorasani, M., majdi, A. (2018). Stereotype imaginations influencing pilgrims’ social trust toward people of Mashhad. Social studies of tourism, 10, 157-192.
Bahrainizadeh, M., Busheri Sangizad, B. (2019). Providing a Local Model of Tourism Destination Loyalty Based on Grounded Theory Approach: Boushehr Port as a Tourism Destination. Tourism Management Studies, 14(45), 193-220. doi: 10.22054/tms.2019.23042.1654
Aminian N. Evaluation of Tourism Sidewalks Recreation Potentials from the Perspective of Urban Sustainable Development (The case of 15 Khordad Avenue - Tehran). IUESA. 2015; 3 (11), 1-23.
Pourang, A. (2018). Analysis of the Interaction between Spirituality and Commercialization of the Brand of Religious Tourism Destinations Foundation Data Approach (Case Study: Mashhad), Master Thesis in Strategic Business Management, Imam Reza International University, September 2016.
Asadian Ardakani, F. (2016). Providing a Model for Electronic Tourism Development with an Interpretive Structural Modeling (ISM) Approach. Tourism Management Studies, 11(33), 19-39. doi: 10.22054/tms.2016.4162
Jani, S., Donyabin, F. (2017). Analyzing the Effective Factors on the Number of National Tourists and Tourists’ Length of Stay: A Province-wide Study. Journal of Tourism Planning and Development, 6(22), 30-53. doi: 10.22080/jtpd.2017.1706
Jalili Gandmani, S. (1393). Analysis of the effect of length of stay and the size of the tourist group on domestic tourism expenditures in Isfahan, M.Sc. Thesis, Sheikh Baha'i University.
Hajinejad, A., Rahimi, D., Taghizadeh, Z. (2013). Codification of Strategic plan of Tourism Development in Rural Tourism Sample Areas Case Study: The Tourism Sample Village of Hajij in Paveh. Town and Country Planning, 5(1), 51-78. doi: 10.22059/jtcp.2013.35471
hesam, M., Aghaeizadeh, E. (2018). Examination of the Reasons for the Slight Tendency of Tourists to Survive in Rasht. urban tourism, 5(1), 35-51. doi: 10.22059/jut.2018.232906.313
Heydari Chenaneh, R., Raheli, H., Fekri, F. (2017). Evaluation of Urban Tourism Attractions Through Contingent Valuation Method (CVM), Shorabil Attractions Case Study in Ardabil. urban tourism, 4(1), 57-70. doi: 10.22059/jut.2017.61999
Rafiee, H., Parsapour, S., Rahnama, A. (2016). Socio - economic factors affecting overnight stays of domestic tourists (case study: Mashhad). 4970, 8-35.
Rafiei, H., Shahnoushi, N., Rahmani, F., Hatami, A., Shakeri, M. (2009). Investigating the economic status of pilgrims and the factors affecting their survival, a research project commissioned by the Vice Chancellor for Research and Technology of Khorasan Razavi University Jihad.
ramezani, B., nikdel, N. (2011). Recognizing the factors affecting the increase of tourists' stay in Soomehsara city. Journal of Studies of Human Settlements Planning, 5(13), 48-59.
Saghaei, M, Khajavi, M, Eslami, A. (1393). Analysis of low tourist retention rate in Golestan province with emphasis on transit tourists, the first international scientific-strategic conference on tourism development of the Islamic Republic of Iran, challenges and prospects, Mashhad: Jihad University Tourism Research Institute.
Dizaj, S. T., Shojaei, A., Mousavinejad, S. F. (2015). Investigating the role of urban tourism in the economic growth and development of cities, the first international conference on urban economics (with the approach of resistance economy, action and practice), May 20, 1995, Iranian Scientific Association of Economics, 607-601.
Fakher, H., Hosseini Galfashani, S. (2018). Investigating the Relationship between Subjective Indices Raised by Local Society’s Perception and Attitudes and Improving the Tourism Industry Quality (Case Study: Alborz Province). urban tourism, 4(4), 91-106. doi: 10.22059/jut.2018.227222.283
faaljou, H., Nasirian, E.. (2015). The Impact of the Global Financial Crisis on Tourism Demand in the Middle East and North Africa. Tourism Management Studies, 10(30), 25-52.
Foroughzadeh, S., Shariati, S., Danaee, M. (2013). The Iranian Pilgrims' Length of Stay in Mashhad A Sociological Analysis. Journal of Iranian Social Studies, 6(3-4), 157-179.
Firuzjaeyan, A., Firuzjaeyan, M., Hashemi Petroodi, S., Gholamrezazadeh, F. (2013). Applying Techniques of Interpretive Structural Modeling (ISM) in Tourism Studies (A Pathological Approach). Journal of Tourism Planning and Development, 2(6), 129-159.
karimi, M., Faghihi, A., Alam Tabriz, A. (2019). Identifying the Components of Organizational Intelligence through Behavioral and Emotional/Social Approach and Ranking them by Interpretive Structural Modeling. Journal of Research in Human Resources Management, 11(1), 163-188.
Keshavarz, M. (2019). Identifying factors influencing on Sustainable Tourism Development using interpretive structural modeling (ISM) in Khorramabad. urban tourism, 6(1), 121-134. doi: 10.22059/jut.2019.246390.414
mehrabi, J., khalili shavarini, S., khalafi, A. (2012). A Study of the Barriers to Iran's Tourism Industry Development. Journal of Development & Evolution Mnagement, 1391(9), 1-10.
mousavi, M., kahaki, F., Jalalian, E. (2019). Evaluation of Elements Affecting Urban Tourism Case Study: Urmia City. urban tourism, 6(2), 61-77. doi: 10.22059/jut.2019.240063.371
ghanbari, H., mousavi, M., kazemizad, S., Ebrahimzadeh, I., mousavi, M. (2013). Analysis of Factors Affecting of the Foreign Tourists Satisfaction of Tourism Attractions and Facility Services, Case Study: City of Qom. Journal of Urban - Regional Studies and Research, 5(18), 69-88.
Nasrolahi, Z., Jahanbazi, N., Naseri, T. (2016). Province Classification in Terms of Tourist Attractions. Tourism Management Studies, 9(28), 17-37.
Vahedi, S. (2011). Investigating the effective factors in attracting and retaining tourists in cities Duration of tourists (Case study: Shahr Noor), the second regional conference on sustainable development of natural resources on the southern shore of the Caspian Sea, Noor: Islamic Azad University.