نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامهریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در مواجهه با رقابت‌پذیری فزاینده صنعت گردشگری، برند گردشگری مقصد به‌عنوان دارایی مهمی که هویت مقصد گردشگری را تعیین می‌کند، ظهور می‌یابد. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی ﯾﮑﯽ از مهم­ترین ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻬﺮی تأثیر ﺑه ﺴﺰاﯾﯽ دارد زﯾﺮا آﻧﭽﻪ در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ می‌کند، ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ قضاوت‌ها را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ در ذﻫﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﯾﺠﺎد می‌کند. در این پژوهش با استفاده از مدل ارزش ویژه برند به اعتبارسنجی برند گردشگری اصفهان با تأکید بر منظر شهر از دید گردشگران خارجی می‌پردازیم. روش جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه و روش تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار "آموس" نسخه 23 و "اس پی اس اس" و روش تحلیل عاملی تأییدی است. نتایج پژوهش نشان داد که تصویر برند اصفهان بیشترین نقش را در ارزش برند اصفهان دارد و منظر تاریخی و فرهنگی اصفهان معرف ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺪ اصفهان از دید گردشگران خارجی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Interaction of Tourism brand equity and Urban Landscape from the Perspective of Foreign Tourists (case study: Isfahan Metropolis)

نویسندگان [English]

  • fariba vahidzadegan 1
  • Ali Zangiabadi 2

1 The Student of Ph.D., Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Geographical Sciences and Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Geographical Sciences and Planning, University of Isfahan, Isfahan, Ira

چکیده [English]

Abstract
Introduction
In the face of the increasing competitiveness of the tourism industry, destination tourism brand emerges as an important asset determining tourism destination identity. Attention to the urban landscape and planning is one of the most important factors that can greatly impact the urban brand. Urban landscape initially attracted the attention of the tourists. In a competitive environment, cities try to gain more market share, outstanding talent, and global attention. The main resources and attractions that are the key motivators for traveling and visiting a destination are divided into eight categories: 1- Environmental attractions (natural and human-made landscapes) 2- Culture and history 3- souvenirs and handicrafts 4-customs 5-celebrities 6-food 7- festivities and events 8-Tourism infrastructures.
Apart from their role in shaping the form of the city, good and prominent urban landscapes serve as a tool for governments to increase their ability to attract tourists and global investments. Cities with a favorable visual environment can enhance their mental image and strengthen civic pride by expanding the audience's aesthetic experience. In such a competitive environment, paying attention to the urban brand is more important than ever. Urban and tourism managers have realized that to promote tourism, they must pay attention to various aspects of urban branding. The urban landscape is one of the factors that greatly impact the urban brand and its development and progress. This study investigates the role of the Isfahan urban landscape in the tourism brand of this city. This study investigates the role of Isfahan urban landscape in the tourism brand of the city. The main purpose of this study was to Explain the Interaction of Tourism brand equity and Urban Landscape from the Perspective of Foreign Tourists and prioritize the factors affecting the Isfahan tourism brand equity.
Data and Method
With a rich historical, cultural, artistic, natural background, Isfahan city is one of Iran's most important tourist destinations. The present study is applied research in terms of purpose and descriptive-analytic and survey concerning the method. The statistical population of the survey includes all foreign tourists who visited the city of Isfahan in 2019. The study sample based on Cochran's formula is 383 foreign tourists. In this research, by using the brand equity model, we validate the Isfahan tourism brand by emphasizing the city perspective from the view of foreign tourists. The data collection method is a questionnaire, and that of data analysis is by using Amos 23 software; In order to evaluate the reliability of the questionnaire, Gronbach's alpha was used, which is 0.89 for this questionnaire and indicates the acceptable reliability of the questionnaire. The method of factor analysis is confirmatory.
Results
Brand image is the closest step to brand formation. A brand image is a perception of the brand reflected in the customer's mind by brand associates. A brand image does not have to be an objective image. The study results indicate that Isfahan's brand image has the most role in Isfahan's tourism brand equity. Also, historical attractions, cultural attractions, and handicrafts sequentially show the Isfahan branding image from the perspective of foreign tourists.
Conclusions
The image of Isfahan tourist destination in foreign tourists' view is an image of a historical tourist destination. Historical landscape, natural landscape, and handicrafts in the case of Isfahan are considered competitive advantages; Especially the first one is a distinctive and unique feature of Isfahan compared to competing destinations. Improving and increasing the quality of the landscape affects the urban brand directly and has high power in attracting tourists and different investors. The urban landscape is one factor that greatly influences the urban brand and its development and progress.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Brand
  • urban landscape
  • destination brand
  • landscape brand
  • landscape tourism
ایمانی خوشخو، محمدحسین و ایوبی یزدی، حمید (1389). عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد. مطالعات مدیریت گردشگری، 5(13)، 138-113.
تاج‌زاده نمین، ابوالفضل و اسمعیل مشرفی، فاطمه (1393). اولویت‌بندی مؤلفه‌های ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی. مطالعات مدیریت گردشگری، 8(24)، 58-35.
جلالیان، سید اسحاق. (1397). بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری مطالعه موردی شهر مریوان. فصلنامه گردشگری شهری، 5(4)، 86-73.
دهدشتی، زهره؛ خانی، سجاد و اجلی، امین (1392). نقش تبلیغات و تبلیغات شفاهی در ارتقاء ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر اصفهان. مطالعات مدیریت گردشگری، 9(25)، 68-34.
ساروخانی، باقر. (1393). روش­های تحقیق در علوم اجتماعی: اصول و مبانی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
سیف‌الدینی، فرانک؛ رهنمایی، محمدتقی؛ فرهودی، رحمت اله و جعفری، مریم (1393). روش‌شناسی مطالعات منظر شهری در گردشگری. مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 3(8)، 52-31.
طباطبایی نسب، سید محمد؛ ماه آورپور، فهیمه و اسدیان اردکانی، فائزه (1398). ارائه مدل تأثیر برندسازی بر شهرت شهر و نقش آن بر عملکرد شهری. مطالعات مدیریت گردشگری، 14(48)، 240-211.
کاظمیان، غلامرضا؛ خوارزمی، امیدعلی و مجاور جورابچی، مصطفی (1398). تأثیر تصویر شهر بر انتخاب زمان و فصلی بودن سفرهای گردشگری به شهر مشهد و نحوۀ مواجهه با آن. مطالعات مدیریت گردشگری، 14(48)، 90-57.
ماهان، امین و منصوری، امیر (1395). مفهوم منظر با تأکید بر نظر صاحب‌نظران رشته‌های مختلف. مجله باغ نظر، 47، 28-17.
Akhoondnejad, A. (2016). Tourist loyalty to a local cultural event: The case of Turkmen handicrafts festival. Tourism Management, 52, 468-477.
Ambler, T. (1997).How much of brand equity is explained by trust?. Management Decision, 35(4), 283–292.
Arnett, D. B., Laverie, D. A., & Meiers, A. (2003).Developing parsimonious retailer equity indexes using partial least squares analysis: a method and applications. Journal of Retailing, 79(3), 161–170.
Beerli, A. & Martın, J. D. (2004).Tourists' characteristics and the perceived image of tourist destinations: A quantitative analysis: A case study of Lanzarote, Spain. Tourism Management, 25(5), 623–636.
Boo, S. Busser, J. and Baloglu, S. (2009).A model of customer-based brand equity and its application to multiple destinations. Journal of Tourism Management. 30(2009), 219–231.
Bushati, B. (2017).Handicrafts as an Opportunity for Economic Development and Sustainable Tourism: Shkodra Case Study. Marketing and Branding Research, 4(2017), 64-72
Cervova, L. & Pavlů, K. (2018). Customer-based brand equity of a tourism destination: an empirical study of the Liberec Region. Ad Alta. Journal of Interdisciplinary Research, 8, 32-36
Chen, H., & Rahman, I. (2018).Cultural tourism: An analysis of engagement, cultural contact, memorable tourism experience and destination loyalty. Tourism Management Perspectives, 26, 153–163.
Dedeoğlu, B. B. Van Niekerk, M. Weinland, J. and Celuch, K. (2018).Re-conceptualizing customer-based & brand equity. Journal Destination Marketing Management, 11, 211–230.
Dias, F. & Cardoso, L. (2017).How can brand equity for tourism destinations be used to preview tourists’ destination choice? An overview from the top of Tower of Babel. Tourism & Management Studies,13(2), 13-23
Dinnie, K. (2011). City Branding: Theory and Cases, London: Palgrave Macmillan.
Dioko, L. D. A., & So, S. I. A. (2012).Branding destinations versus branding hotels in a gaming destination: Examining the nature and significance of co-branding effects in the case study of Macao. International Journal of Hospitality Management, 31(2), 554–563.
Duman,T., Ozbal, O., & Duerod, M. (2018).the role of affective factors on brand resonance: Measuring customer-based brand equity for the Sarajevo brand. Journal of Destinational Marketing & Management, 8, 359-372.
Dwivedi, A., & Johnson, L. W. (2013).Trust–commitment as a mediator of the celebrity endorser–brand equity relationship in a service context. Australasian Marketing Journal, 21(1), 36-42.
Ferns, B. H. & Walls, A. (2012).Enduring travel involvement, destination brand equity and travelers' visit intentions: A structural model analysis. Journal of Destination Marketing & Management, 1(1), 27–35.
Fu, X. (2019).Existential authenticity and destination loyalty: Evidence from heritage tourists. Journal Destination Marketing Management, (12), 84–94.
Gartner, W. & Konecnik Ruzzier, M. (2011).Tourism destination brand equity dimensions renewal versus repeat market. Journal of Travel Research, 50(5), 471–481.
Grace, D. & O’Cass, A. (2005).Service branding: consumer verdicts on service brands', Journal of Retailing and Consumer Services, 12(2), 125–139.
Hemmonsbey, J. & Tichaawa, T.M. (2018).The effects of major sport event leveraging for tourism and destination branding: the case of South Africa as an emerging destination. Geojournal of Tourism and Geosites, 11(1), 213-225
Jago, L. Chalip, L. Brown, G. Mules, T. & Ali, S. (2003).Building events into destination branding: insights from experts. Event Management, 8(1), 3–14.
Kani, Y. Yuhanis, A. Sambasivan, M. & Bojei, J. (2017).Antecedence and outcome of destination image of Malaysia. Hospitality and Tourism Management, 32, 89-90.
Keller, K. L. (2003).Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Kim, S. Lee, J. & Prideaux, B. (2014).Effect of celebrity endorsement on tourists’ perception of corporate image, corporate credibility and corporate loyalty. International Journal of Hospitality Management, 37(1), 131-145.
Kim H.K. & Lee, T.J. (2018).Brand Equity of a Tourist Destination. Sustainability, MDPI, Open Access Journal, 10(2), 1-21.
Kladou, S. Kavaratzis, M. Rigopoulou, I. & Salonika, E. (2017).The role of brand elements in destination branding". Journal of Destination Marketing Management, 6(4), 426–435.
Konecnik, M. & Gatner, W. (2007).Customer-Based Brand Equity for a Destination. Annals of Tourism Research. 34(2), 400-421.
Lai, M.Y. Khoo-Lattimore, C. & Wang, Y. (2019).Food and cuisine image in destination branding: Toward a conceptual model. Tourism and Hospitality Research, 19(2), 238-251.
Lin, Y. C., Pearson, T. E., & Cai, L. A. (2011). Food as a form of Destination Identity: A Tourism Destination Brand Perspective. Tourism and Hospitality Research, 11(1), 30-48.
Narayan, B., Rajendran, C., & Sai, L.P. (2008).Scales to measure and benchmark service quality in tourism industry: A second-order factor approach. Benchmarking: An International Journal, 15(4), 469–493.
Odin, Y. Odin, N. & Valette-Florence, P. (2001).Conceptual and operational aspects of brand loyalty: an empirical investigation. Journal of Business Research, 53,75–84.
Pappu, R. & Quester, P. (2006).A consumer-based method for retailer equity measurement: results of an empirical study. Journal of Retailing and Consumer Services, 13(5), 317–329.
Rashid, I. Kamaruddin, N. Hassan, S. Samah, I. & Radzi, W. (2018).The Importance of The Intangible Heritage As Brand Image of Unesco: A Case Study From Heritage Sites (Penang, Malaysia). Journal of Scientific and Technology Research, 9(3), 1887-1890
Ryan, J., (2015).Intangible Cultural Heritage: The New Frontier of Destination Branding. In: Kubacki K. (eds) Ideas in Marketing: Finding the New and Polishing the Old. Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science. Springer, Cham, 388-390.
Santos, D. O., Giraldi, J. (2017).Reciprocal Effect of Tourist Destinations on the Strength of National Tourism Brands. Tourism Management, 61, 443-450.
Su, L. Hsu, M. K., & Swanson, S. (2017).The effect of tourist relationship perception on destination loyalty at a world heritage site in China: The mediating role of overall destination satisfaction and trust. Journal of Hospitality & Tourism Research, 41(2),180-220
Sweeney, J. & Soutar, G.N. (2001).Consumer perceived value: the development of a multiple item scale. Journal of Retailing, 77(2), 203–220.
Yi, X. Lin, V.S. Jin, W. &  Luo, Q. (2017).The authenticity of heritage sites, tourists' quest for existential authenticity, and destination loyalty. Journal of Travel Research, 56(8), 1032–1048.
Vela, J. Nogué, J. & Govers, R. (2017).Visual landscape as a key element of place branding. Journal of Place Management and Development, 10(1), 23-44.
Yoo, B. and Donthu, N. (2001). Developing and Validating a Multidimensional Consumer-Based Brand Equity Scale". Journal of Business Research, 52, 1-14.
Yi, X. Lin, V.S. Jin, W. & Luo, Q. (2017).The authenticity of heritage sites, tourists' quest for existential authenticity and destination loyalty. Journal of Travel Research, 56(8), 1032–1048.
Walters, T., & Insch, A. (2018), "How community event narratives contribute to place branding. Journal of Place Management and Development, 11(1), 130-144.
Wu, C. H. W. (2016).Destination loyalty modeling of the global tourism. Journal of Business Research, 69(6), 2213-2219.
Wu, H. CH. Li, M.Y. & Li, T. (2018).A study of experiential quality, experiential value, experiential satisfaction, theme park image, and revisit intention. Journal of Hospitality & Tourism Research, 42(1), 26–73.
 Zenker, S., Braun, E., & Peterson, S. (2017).Branding the destination versus the place: the effects of brand complexity and identification for residents and visitors. Journal of Tourism Management, 58, 15-17
Zhao, W., Sun, R., & Kakuda, N. (2017).Institutionalized place branding strategy, interfirm trust, and place branding performance: Evidence from China. Journal of Business Research. 78, 261-267.
Zhang, X., Chen, Zh., & Jin, H. (2020).The effect of tourists’ autobiographical memory on revisit intention: does nostalgia promote revisiting? Asia Pacific. Journal of Tourism Research, 64(5).
Dehdashti, Z. Khani, S. and Ajali, A (2013), The Role of Advertising and Word of Mouth in Promoting Destination Brand Equity of Isfahan, Journal of Tourism Management Studies, 9(25), 34-68
Imani khoshkhoo, M. H. Ayoubi, H. (2010). Factors affecting the brand equity in the tourist destination of Yazd. Journal of Tourism Studies, 13, 113-138
Jalalian, S. I. (2018). A Study of Factors Affecting Brand Equity in Tourism Destination: A Case Study of Marivan, Journal of Urban Tourism, 5(4), 73-86
Kazemian, Gh., Kharazmi, O. A., Mojaver Jourabchi, M. (2019), The Impact of City Image on Time Choosing and Seasonality of Tourism Travels to Mashhad and How to Encounter, Journal of Tourism Management Studies, 14 (48), 57-90
Seifedini, F. Rahnamaee, M.T. Farhoudi, R. and Jafari, M (2014). Methodology of urban landscape studies in tourism, Journal of Tourism Planning and Development. 3(8), 31-52
Mahan, A., Mansouri, (2016), The concept of landscape with emphasis on the opinion of experts in various fields, Journal of Bagh Nazar, 47, 17-28.
Sarokhani, M.B (2008). Research methods in social sciences, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran
Seifedini, F. Rahnamaee, M.T. Farhoudi, R. and Jafari, M (2014). Methodology of urban landscape studies in tourism, Journal of Tourism Planning and Development. 3(8), 31-52
Tabatabai Nasab. S. M., Mahavarpour. F., and Asadian Ardakani, F (2019), Model impact branding on the city reputation and its role on the city performance, Journal of Tourism Management Studies, 14(48).
Tajizadeh Namin, A. A., Esmail Mosharefi, F. (2014), Prioritization of the Components of Brand Equity from the View Point of Domestic Tourists, Journal of Tourism Management Studies, 8(24), 35-58