دوره و شماره: دوره 16، شماره 54، تابستان 1400 
7. موانع توسعه گردشگری ورزش‌های‌آبی-ساحلی در ایران

10.22054/tms.2021.12792

محبوبه عابدی؛ فرزام فرزان؛ مرتضی دوستی؛ افشار هنرور