1. تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر هویت یابی و عجین شدگی کارکنان هتل ها؛ نقش تعدیل کننده حمایت سازمانی

مهدی یزدان شناس

دوره 16، شماره 54 ، تیر 1400، صفحه 11-39

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.12790

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی بر هویت‌یابی و عجین شدگی کارکنان هتل‌ها است که در این رابطه نقش تعدیل کننده حمایت سازمانی درنظر گرفته شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و کاربردی است که کارکنان هتل‌های پنج ستاره تهران جامعه آماری آن را تشکیل می‌دهند. داده‌های مورد نیاز تحقیق از طریق پرسشنامه جمع‌آوری ...  بیشتر

2. بررسی و تحلیل سطح مسئولیت پذیری کارآفرینان گردشگری روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود)

حمید شایان؛ حمدالله سجاسی قیداری؛ فهیمه جعفری

دوره 16، شماره 54 ، تیر 1400، صفحه 41-73

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.12787

چکیده
  گردشگری روستایی یک رهیافت مناسب جهت تحریک کارآفرینی و احیای اقتصاد نواحی روستایی است. اما لازم است کارآفرینان مسئولیت‌هایی را نسبت به جامعة محلی و گردشگران ایفا کنند. هدف پژوهش حاضر تحلیل سطح مسئولیت‌پذیری کارآفرینان گردشگری در 6 روستای گردشگری شهرستان بینالود است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی ـ تحلیلی است. جامعة ...  بیشتر

3. شناسایی عناصر تجربه‎ی مطلوب صرف غذاهای محلی در گردشگری

زهره دهدشتی شاهرخ؛ پدرام جاهدی

دوره 16، شماره 54 ، تیر 1400، صفحه 75-94

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.12788

چکیده
  تکیه بر جنبه‌های تمایزآفرین مقصدهای گردشگری لازمة موفقیت در بازار گردشگری است. غذای محلی و فرهنگ غذای محلی برای یک مقصد توریستی یک مزیت رقابتی پایدار است. پژوهش حاضر تلاشی برای شناسایی عناصر مطلوب صرف غذای محلی است و برای این مقصود از روش حافظه‌ران استفاده شده‌است. جامعة آماری پژوهش را اعضای باشگاه مشتریان یک آژانس گردشگری شکل دادند ...  بیشتر

4. تأثیر تجربه برند مقصد بر رفتار شهروندی گردشگران: با تأکید بر نقش اشتیاق، نگرش و تعهد برند مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهر اصفهان)

سعید سعیدا اردکانی؛ امیررضا کنجکاو منفرد؛ فرزانه ضرابخانه

دوره 16، شماره 54 ، تیر 1400، صفحه 95-126

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.12789

چکیده
  تجربة برند مقصد گردشگری مبنای اصلی بسیاری از پیامدهای رفتاری گردشگران است. ازاین‌رو، در پژوهش حاضر به بررسی چگونگی تاثیر تجربة برند مقصد گردشگری بر رفتارهای شهروندی گردشگران از طریق اشتیاق، تعهد و نگرش برند مقصد گردشگری پرداخته شده‌است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی است. جامعة آماری این پژوهش ...  بیشتر

5. تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل و مدل‌سازی اثرات آن بر توسعۀ پایدار گردشگری مورد پژوهی: نواحی گردشگری شیت- ولیدر و شیرین‌سو، شهرستان طارم

محمدجواد عباسی؛ ژیلا سجادی؛ علی عبدالهی

دوره 16، شماره 54 ، تیر 1400، صفحه 131-158

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.12786

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش احداث زیرساخت حمل‌و‌نقل و مدل‌سازی اثرات آن بر توسعة پایدار گردشگری انجام شده‌است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است. جامعة آماری سکونت‌گاه‌های گردشگرپذیر نواحی گردشگری شیت ـ ولیدر و شیرین‌سو، شهرستان طارم، را شامل می‌شود؛ با روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند نیز تعداد 277 خانوار جهت نمونه‌گیری ...  بیشتر

6. شناسایی رویه های ضدرقابتی در بازار گردشگری، مطالعه موردی: دفاتر خدمات سفر و گردشگری شهر تهران

ام البنین رضاخانی؛ زهرا نادعلی پور؛ مینا حسینی

دوره 16، شماره 54 ، تیر 1400، صفحه 159-202

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.12791

چکیده
  رویه‌های ضدرقابتی در بازار گردشگری، از دوجنبة بازاریابی و حقوق رقابت قابل بررسی است. علی‌رغم اهمیت این موضوع توجه چندانی به آن نشده‌است و بجز معدود تحقیقات خارجی، در داخل ایران مورد توجه واقع نشده‌است. پژوهش حاضر به بررسی رویه‌های ضدرقابتی در بخش عرضة خدمات سفر و گردشگری در ایران، و به‌طور خاص، در بین آژانس‌های گردشگری شهر تهران ...  بیشتر

7. موانع توسعه گردشگری ورزش‌های‌آبی-ساحلی در ایران

محبوبه عابدی؛ فرزام فرزان؛ مرتضی دوستی؛ افشار هنرور

دوره 16، شماره 54 ، تیر 1400، صفحه 203-234

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.12792

چکیده
  ایران از پتانسیل لازم برای جذب گردشگر ورزش‌های آبی ـ ساحلی برخوردار است، ولی دارای جایگاه مناسبی نیست. پژوهش حاضر به‌دنبال شناسایی موانع توسعة گردشگری ورزش­های آبی ـ ساحلی در ایران است. جامعۀ پاسخگویان پژوهش در مرحله کیفی  شامل استادان، کارشناسان علوم ورزشی و گردشگری بوده‌است. برای این منظور، از مصاحبة نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر

8. تجزیه و تحلیل تحلیل چند سطحی تأثیر بازاریابی داخلی کارکنان بر کیفیت ارائه خدمات با میانجی گری تعهد سازمانی و رضایت شغلی در صنعت هتلداری

مریم اخوان خرازیان؛ فاطمه درمنکی فراهانی

دوره 16، شماره 54 ، تیر 1400، صفحه 235-277

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.12793

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت ارائة خدماتِ پس از ارائة راهکارهایی در جهت ارتقای میزان خدمات ارائه‌شده در هتل‌هاست. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ پیمایشی است. پایایی پرسشنامه با محاسبة آلفای کرونباخ و شاخص CR و روایی آن با روش‌های روایی محتوا، روایی همگرا و واگرا تایید شده‌است. ...  بیشتر

9. عوامل مؤثر بر پذیرش واقعیت مجازی در گردشگری (براساس مدل پذیرش فناوری)

عبدالهادی درزیان عزیزی؛ نیلوفر هادیانفر؛ عالیه مالکی

دوره 16، شماره 54 ، تیر 1400، صفحه 279-311

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.12794

چکیده
  امروزه ظهور فناوری‌های دیجیتال صنعت گردشگری را به طرز چشمگیری تغییر داده است. از جمله این فناوری‌ها واقعیت مجازی (VR) است. با این وجود ، فناوری VR در مقاصد گردشگری در ایران هنوز به‌طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است. این پژوهش، نگرش و رفتار کاربران ایرانی‌ را نسبت به پذیرش فناوری VR در گردشگری بررسی می‌کند. نمونه پژوهش شامل 260 بازدید‌کننده ...  بیشتر

10. واکاوی پیامدهای منفی گردشگری پزشکی به منظور توسعه پایدار این بخش (موردمطالعه: استان کرمانشاه)

نادر نادری؛ رسول یزدانی؛ شهین بهور

دوره 16، شماره 54 ، تیر 1400، صفحه 313-346

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.12795

چکیده
  هدف اصلی پژوهش، واکاوی و استخراج پیامدهای منفی گردشگری پزشکی در راستای کاهش اثرات منفی آن بر روی صنعت گردشگری، است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و از نظر پارادایم در گروه تحقیقات کیفی قرار می‌گیرد و برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و اسناد و مدارک کتابخانه‌ای ...  بیشتر

11. ارائه مدل تاثیر نوستالژی برند بر وفاداری در تصمیم سفرگردشگر (گردشگری زیارتی شهر مشهد)

سید مهدی جلالی؛ فریز طاهری کیا؛ زهرا عطف؛ ایمان قاسمی همدانی

دوره 16، شماره 54 ، تیر 1400، صفحه 347-374

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.12796

چکیده
  برندهای قدرتمندِ نوستالژیک تصاویر معناداری در ذهن مشتریان خلق می‌کنند. یک تصویر برند نوستالژیک قوی و مشهور تمایز را افزایش می‌دهد و تأثیر مثبتی بر رفتار خرید می‌گذارد. امروزه گردشگری مذهبی به عنوان صنعت جذاب و جایگزین مورد توجه قرار گرفته است. گردشگری مذهبی به‌عنوان نیروی محرکه‌ای برای توسعة منطقه‌ای بیان می‌شود. گردشگری مذهبی ...  بیشتر

12. نقش قدرت داستان سرایی رسانه های اجتماعی و سنجش ابعاد آن در توسعه مقاصد گردشگری

آرمین گلی؛ علی قلی پور سلیمانی؛ نرگس دل افروز

دوره 16، شماره 54 ، تیر 1400، صفحه 375-409

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.12797

چکیده
  این مطالعه دارای رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی، تمامی داستان‌های مقاصد گردشگری رامسر و قشم در رسانه‌های اجتماعی است که تعداد 62 و 108 داستان به ترتیب برای این دو مقصد به روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب شدند. استراتژی تحقیق، تحلیل روایت است. روش گردآوری داده‌ها، داستان‌های مکتوب آنلاین بود که از طریق تحلیل روایت ...  بیشتر