تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل و مدل‌سازی اثرات آن بر توسعۀ پایدار گردشگری مورد پژوهی: نواحی گردشگری شیت- ولیدر و شیرین‌سو، شهرستان طارم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22054/tms.2021.12786

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش احداث زیرساخت حمل‌و‌نقل و مدل‌سازی اثرات آن بر توسعة پایدار گردشگری انجام شده‌است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است. جامعة آماری سکونت‌گاه‌های گردشگرپذیر نواحی گردشگری شیت ـ ولیدر و شیرین‌سو، شهرستان طارم، را شامل می‌شود؛ با روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند نیز تعداد 277 خانوار جهت نمونه‌گیری انتخاب شده‌اند. روش جمع‌آوری اطلاعات میدانی ـ کتابخانه‌ای و تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار استنباطی و از طریق آزمون ویلکاکسون، T تک نمونه‌ای در نرم‌افزار SPSS؛ نمایش و ترسیم جریانات فضایی گردشگری محدودة مورد مطالعه با استفاده از نرم‌افزار UCINET و مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) در نرم‌افزار AMOS انجام شده‌است. نتایج یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که، در بررسی اثرات احداث جادة زنجان ـ تهم ـ چورزق بر متغیرهای توسعة گردشگری با آزمون ناپارامتری ویلکاکسون، بیشترین تأثیر با میانگین 39/4 به مؤلفة بهبود فرصت‌های اشتغال گردشگری مربوط است. هم‌چنین بررسی سهم ابعاد پیامدهای احداث جادة زنجان ـ تهم ـ چورزق در توسعة پایدار گردشگری نواحی مورد مطالعه با آزمون مدل معادلات ساختاری نشان می‌دهد که بار پنهان عاملی شاخص کالبدی به میزان 97/0 اثرگذاری بیشتری را نسبت به بار عاملی ابعاد دیگر در توسعة پایدار گردشگری بر جای گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strengthening Transport Infrastructure and Modeling its Impacts on Rural Tourism Development, Case study: Shit-Walidar and Shirinso Tourist Areas, Tarom Township

نویسندگان [English]

  • Mohammadjavad Abbasi 1
  • Jilla Sajjadi 2
  • Ali Abdollahi 3
1 Ph. D in geography and entrepreneurship spatial planning of rural areas. human geography and Logistics Department, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti university. Iran
2 Associate Professor, Department of Human Geography and Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Business Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction
The existence of appropriate tourism facilities and services and the high quality of tourism infrastructure and services certainly affect the demand for tourist attractions. Therefore, Tarom township is located in the north of Zanjan province; In the land management plan of Zanjan province, it has been proposed as a "privileged regional tourism axis." However, with the construction and operation of a new road along the route of this tourism axis, Great changes have taken place in the establishment of transportation connections and the entry of tourists to this area. Therefore; this study aimed to investigate the role of strengthening transportation infrastructure(road construction) and its impact on the development of tourism activities in the study area. Also, Seek answers the following questions: - Is there a significant relationship between the construction of Zanjan-Tahm-Chavarzeq road and the sustainable development of tourism in the study area?- Which dimension and Component of tourism development have received the most impact from the construction of Zanjan-Taham-Chavarzeq road?
Materials and Methods
The present research is of an applied type. The statistical population of the present study is the tourist settlements of Shit-Walidar and Shirinsoo tourist areas in Tarom city. By purposive non-probability sampling method, 277 households were selected for sampling. The method of collecting field-library information and analyzing the data using inferential statistics such as the Wilcoxon test, T is a single sample in SPSS software. Representation and mapping of spatial flows of tourism in the study area have been done using UCINET software, and structural equation modeling (SEM) is in AMOS software.
Discussion and Results
The investment situation for launching tourism-related activities was 28.46%. The training courses' status in connection with tourism activities indicates that about 28% of the training courses were directly related to tourism activities, and 72% of the training were non-tourism related. Therefore, the flow of tourists entering the study area from the city of Zanjan is stronger, but the flow of Rasht and Khalkhal is weaker. Investigating the effects and consequences of the construction of Zanjan-Tahm-Chavarzeq road on tourism development indicators in the studied areas (local communities' point of view) with non-parametric Wilcoxon test; Shows that the construction of this road has the most significant difference in the components of improving job opportunities in tourism activities, respectively, Component of increasing the number of passengers and tourists, Component of reducing migration of local communities, Improving infrastructure. The road has had tourism facilities and services. Still, investment in tourism development has the least significant difference in the period before and after the construction of Zanjan-Tahm-Chavarzeq road. Also; To investigate the contribution of the effective factors of the consequences of the construction of Zanjan-Tahm-Chavarzeq road in the sustainable development of tourism from the perspective of local communities, structural modeling of second-order factor analysis was used. The development of tourism under the influence of 4 hidden factors (economic, socio-cultural, environmental, and physical) has been studied. It shows the effects of tourism development in the physical dimensions 97, Economic 96, Environment 94, and socio-cultural 79 percent.
Conclusions
The research findings show that before the construction of Zanjan-Tahm-Chavarzeq road, the study area was isolated in terms of communication and especially with the center of the province. Therefore, the construction and operation of the new Zanjan-Taham-Abbar road, while reducing the distance and time interval of access to Zanjan, has left numerous socio-economic effects on tourism development in the study area. Also, the main indicators of model fit show that the research data, Conceptual model of research in terms of the effectiveness of strengthening the transport infrastructure in tourism's sustainable development, has given a meaningful explanation. However, the transport network infrastructure position is still not suitable, and they have weaknesses and shortcomings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Infrastructures
  • sustainable tourism
  • Structural Equivalence Modeling
  • Zanjan province
ابراهیم‌زاده، عیسی. حافظ رضازاده، معصومه و دارایی، مرضیه. (1391). برنامه‌ریزی و مکان‌یابی بهینه تسهیلات و زیرساخت‌های گردشگری شهری با استفاده از GIS موردشناسی: شهر سمنان. جغرافیا و توسعه، شماره 35.
افراخته، حسن. (1391). اقتصاد فضا و توسعه روستایی؛ مورد: ناحیه شفت، اقتصاد فضا و توسعه روستایی، ۱ (۱): ۳۹-۵۴.
باباخانزاده، ادریس و لطفی، صدیقه. (1391). ارزیابی اثرات گردشگری بر روستای قوری قلعه. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال 7، شماره 20. ­
جعفری مهرآبادی، مریم؛ اکبری، مجید؛ عطایی، فرزانه و رازقی، فرزانه. (1396). مدل‌یابی ساختاری- تفسیری عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری غذا (مطالعه موردی: شهر رشت). مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، 12 (3)، 698-681.
رضایی، پژمان. (1397). مکان‌یابی سایت‌های گردشگری عشایری با استفاده از TOPSIS و GIS مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری. مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی،13 (4)، 969-951.
رمضانی‌پور، مهرداد. (1397). شناسایی مناطق گردشگری اقلیمی در غرب ایران، مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، 13 (2)، 409-395.
سازمان تقسیمات کشوری وزارت کشور، (1397).
سازمان نقشه‌برداری کشور، (1395).
سجادی، ژیلا؛ رضویان، محمدتقی و حیدری، جهانگیر. (1397). نقش مدیریت شهری در توسعة پایدار گردشگری ساحلی از دیدگاه جامعهٔ میزبان (مطالعه موردی: شهر بوشهر). نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری. 9 (33).
شاهیوندی، احمد؛ وارثی، حمیدرضا و تقوایی، مسعود. (1390). تحلیلی بر وضعیت زیرساخت‌های گردشگری در شهر اصفهان (با تأکید بر هتل‌ها)، مجلة جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، 4.
ضیایی. محمود؛ امین بیدختی، علی اکبر و قربانی. فاطمه. (1392). ارزیابی ظرفیت جامعه محلی برای توسعة پایدار گردشگری. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 8 (24)، 59-88.
مرکز آمار ایران. (1395). درگاه ملی مرکز آمار کشور.
معاونت برنامه‌ریزی استانداری زنجان (1390). مطالعات برنامه آمایش استان زنجان، (تحلیل سازمان فضایی فعالیت‌ها/ جمع‌بندی وضعیت اقتصادی). دفتر برنامه‌ریزی و بودجه.
ملکی، سعید و مودت، الیاس. (1393). تحلیلی بر توزیع و اولویت‌بندی زیرساخت‌های گردشگری استان یزد با استفاده از تکنیک برنامه‌ریزی. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 14 (34).
هراتی فرد، سعیده. (1397). اثرات توانمند‌سازی ذی‌نفعان محلی گردشگری در پایداری توسعه سکونتگاه‌های روستایی بخش آسارا، شهرستان کرج. رسالة دکتری در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
Adams, W.M. (2001). Green Development. London: routledg.
Adhikary, M., & Khatun, M. (2017). Infrastructural Development: An Engine of Growth–An Empirical Study in SAARC Countries. In Handbook of Research on Economic, Financial, and Industrial Impacts on Infrastructure Development (pp. 1-22). IGI Global.
Adobayo, K.A. & Iweka, C.O.A. (2014) Optimizing the Sustainability of Tourism Infrastructure in Nigeria through Design for Deconstruction Framework, American Journal of Tourism Management, 3(1A), pp. 13-19.
Alam, Md. S & Sudharshan Reddy. P. (2016). The impact of tourism on income inequality In developing economies: Does Kuznets curve hypothesis exist? Annals of Tourism Research 61, pp 111-126.
Ashworth, G.J. & Page, S.J. (2011). Urban tourism research: recent progress and current paradoxes. Tourism Management, 32, 1-15
Bhatia, A.K. (2002). "Tourism Development: Principles and Practices", Sterling Publishers Pvt. Ltd, 424 pages.
Boers, B. and Cottrell, S. (2007). Sustainable tourism infrastructure planning: A GIS-supported approach. Tourism Geographies 9(1): 1-21
Chen, B. Qiu, Z. Usio, N. & Nakamura, K. (2018). Tourism's impacts on rural livelihood in the sustainability of an aging community in Japan. Sustainability, 10(8).
Ferguson, L. (2007 (. The United Nations World Tourism Organisation. New Political Economy 12(4): 557-568.
Gronau, W. (2017). "Encouraging behavioral change towards sustainable tourism: a German approach to free public transport for tourists", Journal of Sustainable Tourism, 25(2), pp.265-275, DOI: 10.1080/09669582.2016.1198357.
Hall, C. M. & Müller, D. K. (2004). Tourism, mobility, and second homes: between elite landscape and common ground (Vol. 15). Channel View Publications.
Hopkins L, Labonté R, Runnels V, Packer C. (2010). Medical tourism today: what is the state of existing knowledge? J Public Health Policy.
Jafari. J, Xiao, H. (2016). encyclopedia of tourism, London: Routledge, pp15- 246.
JOVANOVIĆ. Sonja, ILIĆ. Ivana. (2016). Infrastracture as important determinate of torism development in the countries of southeast Europe. Ecofroum. Volume 5, Issue 1 (8).
Khunou, R., & Pawson, T. (2009). Fresh Perspectives: Tourism Development 1. Pearson South Africa. 403 page.
Kumar Das. Sourav and Chatterjee.Tonmoy. (2017). Handbook of Research on Economic, Financial, and Industrial Impacts on infrastructure development /Chapter 11 Infrastructure and Tourism Development: A Panel Data Analysis (pages 224-237).
Lohmann, G. & Duval, D. T. (2015), “Tourism and transport”. In C. Cooper (Ed.), Contemporary tourism reviews, 1, pp.129–182.
Low, Ch. (2012), "Urban Tourism Attraction visitors to larg cities", mansell.publishing limited, London, pp.42
Mandic. A, Mrnjavac.Z, Kordic. L. (2018). Tourism development recreation facilties and tourism development. Tourism and Hospitality Management, Vol. 24, No. 1, pp. 41-62,
Naci. Plot. (2015). Technical Innovations in Cruise Tourism and Results of Sustainability. World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 195, 438 – 445.
Pawlikowska, E. (2017). Enzymatic profiles and antimicrobial activity of the yeast Metschnikowia pulcherrima. Acta Innovations, (23), 17-24.
Pearce, D. (1998). Tourism Today: A Geographical Analysis. Harlow, Essex: Longman. 54(2),55-56
Saumbrok R;Thomas R; Pigozzi B. (2005). "Tourist Carring Capacity Measures: Crowding Syndrome in the Caribbean", the Professional Geographer' Vol.1, pp. 57.
Sebele, L. S. (2010). Community-based tourism ventures, benefits and challenges: Khama rhinosanctuary trust, central district, Botswana. Tourism management,.136-146.31(1).
Shaban, A. & Bhole, L. (2010). Regional disparities in rural development in India. Journal of Rural Development (Hyderabad) 19(1): 103-117
Shen, F., Hughey, K., & Simmons, D. (2008). Connecting Livelihoods Approach and Tourism: A Review of the Literature toward Integrative Thinking, Lincoln university.
Sun, Y & Lin, Z. W. (2018). Move fast, travel slow: the influence of high-speed rail on tourism in Taiwan. Journal of Sustainable Tourism, 26(3), 433-450.
Ţîţu, M. A, Răulea, A. S & Ţîţu, Ş. (2016). Measuring Service Quality in Tourism Industry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 221, 294-301.
Williams, G & Choudry, S. (2016). Mathematics capital in the educational field: Bourdieu and beyond.Research in mathematics education.3-21. (1).18
Wong, M., Cheung, R., & Wan, C. (2013). A study on traveler expectation, motivation and attitude. Contemporary Management Research, 9(2), 169.
World Economic Forum, (2017), "The Travel & Tourism Competitiveness Report".
Yang, Y. Fik, F. (2014). Spatial effects in regional tourism growth, Annals of Tourism Research 46, 144–162,2014.
Żegleń. P. & Grzywacz. R. (2016). Tourism as economic phenomenon of xxi century-wordwide. literature review. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytet Rzeszowski
Zhang.K, Chen.Y, Chunlin.L. (2019). Tourism Management Discovering the tourists' behaviors and perceptions in a tourism destination by analyzing photos' visual content with a computer deep learning model: The case of Beijing. Tourism Management. Volume 75, December 2019, Pages 595-608
Afrakhteh H. (2012). Space Economy and Rural Development. Serd. 2012; 1 (1):39-54. URL: http://serd.khu.ac.ir/article-1-1560-fa.html, [In Persian].
Babakhanzadeh, E & Lotfi, S. (2013). An Investigation of Tourism Impact on Qouri Qaleh Village. Tourism Management Studies, 7(20), 81-116. doi: 10.22054/tms.2013.3983, [In Persian].
Deputy of Planning of Zanjan Governorate (2011). Zanjan Province Planning Studies, (Analysis of Spatial Organization of Activities / Summary of Economic Status). Planning and Budget Office, [In Persian].
Ebrahimzadeh, I, Hafezrezazadeh, M & Daraei, M. (2014). Optimum Planning and Locating the Urban Tourism Facilities and Infrastructures by Using GIS, Case study: Semnan city. Geography And Development Iranian Journal, 12(35), 33-48. doi: 10.22111/gdij.2014.1553, [In Persian].
Herati Fard, Saeedeh. (2018). The effects of empowerment of local tourism stakeholders on the sustainable development of rural settlements in Asara district, Karaj city. PhD Thesis in Geography and Rural Planning, Shahid Beheshti University of Tehran, [In Persian].
jafari mehr abadi. M, akbari. M, ataei, F & razeghi, F. (2017). Interpretive Structural Modeling (ISM) of Factors Affecting Food Tourism Development (Case Study: Rasht City). Journal of Studies of Human Settlements Planning, 12(3), 681-698, [In Persian].
Maleki.S & Mavaddat. E. (2015). An analysis of the distribution and prioritization of tourism infrastructure in Yazd province using planning techniques. Journal of Applied researches in Geographical Sciences. 14(34), [In Persian].
National cartographic center. (2018)/ www.ncc.org.ir/fa IR/NCCPortal/1/page/, [In Persian].
Organization of National Divisions of the Ministry of Interior (2018), [In Persian].
Ramzanipour, M. (2018). Identification of Tourism Climate Regions in West of Iran. Journal of Studies of Human Settlements Planning, 13(2), 395-409, [In Persian].
Rezaee, P. (2019). Selection of Nomadic Tourism Sites (Case Study: Chaharmahal and Bakhtiari Province). Journal of Studies of Human Settlements Planning, 13(4), 951-969, [In Persian].
sajjadi, J., Razavian, M., heidari, J., jamali, H. (2018). The Role of Urban Management in Sustainable Development of Coastal Tourism from the Perspective of the Host Society (Case Study of Bushehr City).9(33), 1-16, [In Persian].
Shahivandi.A, Varesi.H & Taghvaei. M. (2011). An Analysis of Status of Tourism Infrastructures in Isfahan (With Emphasis Putting on Hotels).22(4). P:91-112, [In Persian].
Ziaei. M, Bidokhti. A & Ghorbani. F. (2014). Assessment of the Local Community Capacity for the Sustainable Development of Tourism. Tourism Management Studies, 8(24), 59-88, [In Persian]