تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر هویت یابی و عجین شدگی کارکنان هتل ها؛ نقش تعدیل کننده حمایت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22054/tms.2021.12790

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی بر هویت‌یابی و عجین شدگی کارکنان هتل‌ها است که در این رابطه نقش تعدیل کننده حمایت سازمانی درنظر گرفته شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و کاربردی است که کارکنان هتل‌های پنج ستاره تهران جامعه آماری آن را تشکیل می‌دهند. داده‌های مورد نیاز تحقیق از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شدند و با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق تاثیر مثبت فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی را بر هویت‌یابی و عجین شدگی کارکنان نشان داد. همچنین مشخص شد ادراک کارکنان از حمایت سازمانی نقش تعدیل کننده مثبت در اثرگذاری فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی بر هویت‌یابی و عجین شدگی کارکنان هتل‌ها دارد. بنابراین، می‌توان گفت فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی هتل‌ها تاثیر قابل توجهی بر نگرش‌های مهم کاری کارکنان هتل‌ها به ویژه هویت‌یابی و عجین شدگی آنها دارد و با افزایش حمایت سازمانی ادراک شده این تاثیرگذاری افزایش می-یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Corporate Social Responsibility on Identification and Involvement of Hotels` Employees; Moderating Role of Organizational Support

نویسنده [English]

  • Mehdi Yazdanshenas
Assistant Professor, Department of Business Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of corporate social responsibility efforts on identification and involvement of hotels` employees in which the moderating role of organizational support has been considered as well. This research is a descriptive and applied survey that all of the employees of 5 star hotels of Tehran were consisted its statistical population. Research data were collected via questionnaire. Findings show the positive effect of corporate social responsibility efforts on employees` identification and involvement. Also, data analysis confirmed the positive moderating role of perceived organizational support in the effect of corporate social responsibility efforts on employees` identification and involvement. Therefore, it can be said that corporate social responsibility efforts have considerable effects on main work attitudes of hotels` employees especially on their identification and involvement and with the increasing of perceived organizational support; this effects can be increased as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social responsibility
  • Identification
  • Involvement
  • Organizational Support