نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

گردشگری روستایی یک رهیافت مناسب جهت تحریک کارآفرینی و احیای اقتصاد نواحی روستایی است. اما لازم است کارآفرینان مسئولیت‌هایی را نسبت به جامعة محلی و گردشگران ایفا کنند. هدف پژوهش حاضر تحلیل سطح مسئولیت‌پذیری کارآفرینان گردشگری در 6 روستای گردشگری شهرستان بینالود است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی ـ تحلیلی است. جامعة آماری پژوهش روستاهای مقصد گردشگری شهرستان بینالود بود، که بیشترین حجم گردشگر و فعالیت‌های کارآفرینانه را داشتند. حجم نمونه صاحبان 196 کسب‌وکارهای کارآفرینانه در حوزة رستوران، چایخانه و استراحتگاه بودند. براساس نتایج، شاخص بشردوستانهْ بالاترین، و شاخص اقتصادیْ کمترین میزان میانگین رتبه‌ای ازدیدگاه پاسخگویان را به خود اختصاص دادند. نتایج بیشترین سطح مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارآفرینان گردشگری را در ابرده و جاغرق و پایین‌ترین سطح را در زشک نشان می‌دهند؛ از نظرشاخص اخلاقی تفاوت معناداری بین روستاها وجود ندارد، ولی درسایر شاخص‌ها (قانونی، بشردوستانه، اقتصادی و زیست‌محیطی) سطح مسئولیت‌پذیری کارآفرینان گردشگری درروستاهای موردمطالعه، متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating and analyzing the level of responsibility of rural tourism entrepreneurs (Case study: Binalood city)

نویسندگان [English]

  • Hamid Shayan 1
  • hamdolah sojasi 2
  • fahimeh jafari 3

1 Professor, Department of Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Assistant Professor, Department of Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 PhD student in Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to analyze the level of responsibility of tourism entrepreneurs in 6 tourist villages of Binalood city of Khorasan Razavi province. The present research is applied and the method of doing it is descriptive-analytical. The statistical population of the study is the tourist destination villages of Binalood city that have the highest volume of tourists and entrepreneurial activities. The sample size is based on statistics obtained from the city's Department of Industry and Mines, Cultural Heritage and Tourism Organization of Khorasan Razavi Province and in consultation with village managers, owners of 196 entrepreneurial businesses in the field of restaurants, teahouses and resorts. The data extracted from the researcher-made questionnaire were analyzed using statistical analysis methods in SPSS software. The results of Friedman test showed that the humanitarian index has the highest and the economic index has the lowest average rank from the respondents' point of view. On the other hand, high chi-square coefficient shows a significant difference between the indicators. The results of Kruskal-Wallis test show the highest level of social responsibility of tourism entrepreneurs in Abreh and Jagharq and the lowest level in Zashk. In terms of moral index, there is no significant difference between villages, but in other indicators (legal, humanitarian, economic, environmental) the level of responsibility of tourism entrepreneurs in the studied villages is different.
 
Introduction
In recent years, the tourism-oriented villages of Mashhad-Torqabeh Shandiz, due to its pristine and beautiful nature and many natural tourist attractions, has become a space for creating and developing entrepreneurial activities in rural tourism, and is increasingly witnessing activities related to We are. Therefore, due to the great importance of the responsibility of tourism entrepreneurs in reducing the negative effects and increasing the positive effects of rural tourism, it is necessary to examine their level of responsibility. Therefore, the purpose of this study is to investigate the level of social responsibility of tourism entrepreneurs. Accordingly, the present study seeks to answer the following questions: 1- What is the status of social responsibility of tourism entrepreneurs? 2- Is there a difference between the dimensions of social responsibility of tourism entrepreneurs or not?
Materials and Methods
The present study is descriptive-analytical. Indicators have been studied in three areas of entrepreneurship social responsibility towards the environment, tourists (guests) and local community (host). The analysis unit in this study is tourism entrepreneurs who have engaged in economic activities in the study villages. To examine the responsibility of tourism entrepreneurs, villages were selected that offer more amenities and services such as restaurants, teahouses and resorts. For this reason, the villages of Jagharq, Abreh Olya, Hesar Sorkh, Kong, Zashk and Naghandar were selected as the study population. The sample size was 196 owners of restaurants, teahouses and resorts. The validity of the questionnaire was assessed by 8 university professors and its reliability was assessed based on Cronbach's alpha coefficient. Alpha coefficients, in all dimensions higher than 0.5, indicate the validity and internal consistency of the research structures. In order to analyze the collected data according to the objectives of the research, SPSS software was used. In the data analysis section, due to the non-normality of the data, non-parametric Friedman and Kruskal-Wallis tests were used.
Discussion and Results
According to the results, the responsibility of entrepreneurs varies both in scale and in the destination villages. Tourism entrepreneurs in the humanitarian and legal dimensions have the highest level of social responsibility and the lowest level of responsibility related to the economic and then environmental dimension. The most important issue is that tourism entrepreneurs have not been able to create many job opportunities for Indigenous people, and due to gender orientation, fewer women have been used in the business environment. In the environmental dimension, entrepreneurs have less commitment to the use of recyclable items, as a result of their activities have caused pollution in the environment. The level of responsibility of tourism entrepreneurs towards the local community, tourists, environment showed that the highest level of responsibility of tourism entrepreneurs towards tourists. Because the goal of all tourism entrepreneurs and business owners is to make more profit. The results also showed the lowest level of responsibility of tourism entrepreneurs towards the environment. According to the results, the social responsibility of tourism entrepreneurs in Abardeh and then Jagharq villages is higher than other villages, and in Zashk village, the level of responsibility of tourism entrepreneurs is lower than other villages. The conclusion indicates that more entrepreneurship and tourism businesses have been created in the villages of Abreh and Jaghargh along these villages, and also from a better geographical location than other villages of Abreh and Jagherq with more tourists and entrepreneurship, and as a result the responsibility of tourism entrepreneurs. And business owners to attract tourists and their satisfaction is more, but the village of Zashk at the end of the Mashhad-Torqabeh Shandiz tourism axis has fewer tourists and more has the second houses of urban dwellers.
Conclusions
Accountability studies have shown that entrepreneurs can be successful in their business if they take responsibility for everyone (environment, community and customers). Accordingly, it is necessary for tourism entrepreneurs to act more responsibly to improve the performance of their business and to include social responsibility in their business, and the good performance of tourism entrepreneurs is a reflection of their observance of this principle. Tourism entrepreneurship is sustainable when it satisfies the local community and tourists and does the least damage to the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Responsibility
  • Tourism Entrepreneurs
  • Rural Tourism
  • Binalood County
اسفیدانی، محمدرحیم. (1381). بررسی تاثیرمسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها بر ارزش ویژه برند آنها در صنعت بانکداری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
بهروزی، منصوره، علیزاده مشکانی، فتانه و رحمتی، فرهاد. (1392). مطالعه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد برند، مطالعه موردی صنعت محصولات لبنی کاله استان مازندارن، کنفرانس بین المللی مدیریت، چالش‌ها و راهکارها، 1392.
دربان‌آستانه، علیرضا، حاتمی‌نژاد، حسین و کریمی، مینا. (1398). نقش گردشگری مسئولیت‌پذیر در کیفیت‌زندگی روستاهای مقصد گردشگری مورد: شهرستان گرگان، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 8(3)، 43- 66.
سجاسی قیداری، حمدالله و دلیر، الهه. (1396). تحلیل سطح مسئولیت پذیری اجتماعی گردشگران در روستاهای مقصد گردشگری (موردمطالعه: گردشگران دهستان‌های شهرستان خواف)، دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری، 5(9)، 55- 29.
سجاسی قیداری، حمدالله و عرب تیموری، یاسر. (1397). سنجش و تحلیل مسئولیت پذیری اجتماعی روستاییان به حفظ محیط زیست (مطالعه درباره دهستان‌های شهرستان خواف)، مسائل اجتماعی ایران، 9(1)، 79- 99.
شفیعی رودپشتی، میثم، اسعدی، میرمحمد و میرزایی، محمد. (1396). تحلیلی بر جایگاه و سطح تحقق مسئولیت اجتماعی در صنعت گردشگری (موردمطالعه: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد)، مدیریت سرمایه اجتماعی، 4(3)، 351- 333.
Argandona, A. (2010). Corporate social responsibility in the tourism industry, some lessons from the Spanish experience. IESE Business School of University of Navarra, January 2010.
Behroozi, Mansoureh, Alizadeh Meshkani, Fataneh and Rahmati, Farhad. (2013). Study of the effect of corporate social responsibility on brand performance, a case study of Kaleh dairy industry in Mazandaran province, International Conference on Management, Challenges and Strategies, 2013. (In Persian)
Butler, R.., Hall, C. M., & Jenkins, J. (1997). Tourism and Recreation in Rural Areas, Journal of Environmental Psychology,6(12), 248- 261.
Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility, Business horizons, 34(4), 39- 48.
Chemin, M. (2008). The Impact of the Judiciary on Entrepreneurship: Evaluation of Pakistan's Access to Justice Programme, Journal of Public Economics,93(1), 114-125.
China, J. G., & Wu, B. (2017). Revitalizing traditional villages through rural tourism: A case study of Yuanjia Village, Shaanxi Province, Tourism Management, 63 (2017) 223e233 http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2017.04.00.
Chowdhury, M.S. (2007). Overcoming Entrepreneurship Development Constraints: the Case of Bangladesh, Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 1(3), 240-251.
Choy, D. J. L. (1991). Tourism planning, the case for market failure, Tourism Management, 9(6), 313-330.
Coles, T., Fenclova, E., & Dinan, C. (2013). Tourism and corporate social responsibility: a critical review and research agenda, Tourism Management Perspectives, 6(8), 122-141.
Darbaneh Astaneh, Alireza, Hatami Nejad, Hossein and Karimi, Mina. (2020). The role of responsible tourism in the quality of life of tourism destination villages Case: Gorgan city, Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, 8 (3), 43-66. (In Persian)
Dobrev, S. & Barnett, w. (2005). Organizational Roles and Transition to Entrepreneurship, The Academy of Management Journal 48(3):433-449, doi:10.5465/AMJ.2005.17407910
Dodds, R. & Joppe, M. (2005). CSR in the tourism industry? The status of and potential for certification, codes of conduct and guidelines, study prepared for the CSR practice, foreign investment advisory service, investment climate department
Esfidani, Mohammad Rahim (1381). Investigating the Impact of Companies' Social Responsibility on Their Brand Equity in the Banking Industry, M.Sc. Thesis, Allameh Tabatabai University. (In Persian)
Foucat, A. (2002). Community-based ecotourism management moving towards sustainability, in Ventanilla, Oaxaca, Mexico. Ocean & Coastal Management, 45(8):511-529 doi:10.1016/S0964-5691(02)00083-2
Geva, A. (2008). Three Models of Corporate Social Responsibility: Interrelationships between theory, research and practice. Business and Society Review, 113, 1-41.
Gülümser, A.A., Levent, T.B., Nijkamp, P. & Poot, J. (2012). The role of local and newcomer entrepreneurs in rural development: A comparative meta-analytic study, Research Memorandum 2012-1, Faculty of Economics and Business Administration.
Hediger, H. (2010). Welfare and capital-theoretic foundations of corporate social responsibility and corporate sustainability, The Journal of Socio-Economics, 39(4), 518–526. doi.org/10.1016/j.socec.2010.02.001
Henderson, J. R. (2002). Are High-growth Entrepreneurs Building the Rural Economy, Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review,87(3),45-70.
Heriot, K. C., & Campbell, N. D. (2002). A new approach to rural entrepreneurship: A case study of two rural electric cooperatives, doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G
Jucan, C. N., & Jucan, M. S. (2010). Social responsibility in tourism and sustainable development, WSEAS Transaction on Environment and Development, 6(10), 677-686.
Liu, A. (2006). Tourism in rural areas: Kedah, Malaysia, Tourism Management, 27(4), 878–889.
Lordkipanidze, M. (2002). Enhancing Entrepreneurship in Rural Tourism for Sustainable Regional Development, The case of Söderslätt region, Sweden, Published by International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University.
Lujun, S. a., Scott, R., Swanson. (2017). The effect of destination social responsibility on tourist environmentally responsible behavior: Compared analysis of first time and repeat tourists, Tourism Management, 60 (2017) 308-321, http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2016.12.011
McKinley, A. (2008). The drivers and performance of corporate environmental and social responsibility in the Canadian mining industry, Master Thesis Geography, Department and Center for Environment University of Toronto. Geography department
Middleton, T. C., & Clarke, J. (2001). Marketing in Travel and Tourism, Butterworth-Heinemann, Linacre House, Jordan Hill, Oxford.
Mihalic, T., (2016). Sustainable-responsible tourism discourse e Towards 'responsustable' tourism, Journal of Cleaner Production 111 (2016), 461-47.
Morison, A. (2006). A Contextualization of Entrepreneurship, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 12(4), 192- 204.
Nandanwar, K.P. (2011). Role of Rural Entrepreneurship in Rural Development, Research Paper, International Referred Research Journal, (2)26, 1-14.
Osman, Z., & Sentosa, I. (2013). Mediating effect of customer satisfaction on service quality and customer loyalty relationship in Malaysian rural tourism, International Journal of Economics and Management Studies, 2(1), 25-37.
Paul, V.M. (2016). Impact of responsible tourism on destination sustainability and quality of life of community in tourism destinations, Journal of Hospitality and Tourism Management, Volume 31, June 2017, 83-89, https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2016.10.001.
Pivcevic, S. (2005). Constraints and opportunities of agro-tourism development in the Republic of Croatia with the special stress on Sinj region, Sixth International Conference on "Enterprise in Transition" in Bol, Croatia, May 2005. http://bib.irb.hr/datoteka/275455.Full_Paper_eitconf_Smiljana_Pivcevic.pdf.
Robert, L., Hall, D. (2001). Rural Tourism and recreation: principles to practice, Ary, UK: Leisure and Tourism Management Department, Scottish Agricultural College.
Shafiee Rudposhti, Meysam, Asadi, Mir Mohammad and Mirzaei, Mohammad. (2017). An Analysis of the Status and Level of Realization of Social Responsibility in the Tourism Industry (Case Study: Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Yazd Province), Social Capital Management, 4 (3), 351-333. (In Persian)
Sojasi Gheidari, Hamdollah and Arab Teymouri, Yaser. (2019). Assessment and analysis of social responsibility of villagers to protect the environment (study of rural areas of Khaf city), Social Issues of Iran, 9 (1), 79-99. (In Persian)
Sojasi Qeidari, Hamdollah and Dalir, elaheh. (2018). Analysis of the level of social responsibility of tourists in tourist destination villages (case study: tourists in rural areas of Khaf city), Bi-Quarterly Journal of Social Tourism Studies, 5 (9), 55-29. (In Persian)
Timothy, D. J., (2005). Rural tourism business: A North American Overview, Aspects Of Tourism, Rural Tourism and sustainable business, Channel View Publication. England.
Trang, T. T. (2011). Corporate social responsibility reporting in large listed Vietnamese companies, Doktora Tezi. Lahti University of Applied Science, Helsinki.
Tuan, L. T. (2011). Corporate social responsibility and sustainable tourism, Business and Economics Research, 1(1), 1-9.
United Nation Sustainable Development. (2002). Strengthening the role of business and industry, Agenda 21- Ch.30. Inernet web- site (http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21 chapter30.htm on 18 July(
Urbano, D., Toledano, N., & Soriano, D. (2010). Analyzing social entrepreneurship from an institutional perspective: Evidence from Spain, Journal of Social Entrepreneurship, 1(5), 54-69.
Verheul, I. (2002). An Eclectic Theory of Entrepreneurship, Tinbergen Institute Discussion Paper Institute for Development StrategiesUniversity of Illinois at Urbana-Champaign's, Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship, 34(4), 39-48.
Yong J. K., Woo, G. K., Hyung-Min, Ch., Kullada, Ph. (2018). International Journal of Hospitality Management, 76 (2019) 83–93- https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.04.007.