نقش قدرت داستان سرایی رسانه های اجتماعی و سنجش ابعاد آن در توسعه مقاصد گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22054/tms.2021.12797

چکیده

این مطالعه دارای رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی، تمامی داستان‌های مقاصد گردشگری رامسر و قشم در رسانه‌های اجتماعی است که تعداد 62 و 108 داستان به ترتیب برای این دو مقصد به روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب شدند. استراتژی تحقیق، تحلیل روایت است. روش گردآوری داده‌ها، داستان‌های مکتوب آنلاین بود که از طریق تحلیل روایت تجزیه و تحلیل شدند. سپس در بخش کمی، استراتژی تحقیق، به صورت پیمایشی صورت گرفت. جامعه آماری، شامل تمامی گردشگرانی بود که داستان‌های گردشگری این دو مقاصد را در رسانه‌های اجتماعی مطالعه کرده بودند. نمونه‌گیری به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی دردسترس است و محاسبه حجم نمونه، از طریق جدول مورگان تعداد 450 نفر برای هر مقصد برآورد شد. روش گردآوری داده‌ها، پرسشنامه (الکترونیکی) بود. نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار Smart PLS، نشان داد که تمامی ابعاد قدرت داستان‌سرایی رسانه‌های اجتماعی آنلاین بر توسعه مقاصد گردشگری رامسر و قشم مؤثر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role the Power of Social Media Storytelling and Measuring Its Dimensions in the Development of Tourism Destinations

نویسندگان [English]

  • Armin Goli 1
  • Ali Gholipour Solimani 2
  • Narges Delafrooz 2
1 PhD student in Business Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Abstract
The present study aimed to identify the dimensions of social media storytelling power and investigate the role of social media storytelling power and evaluate its dimensions in tourism destinations. This study has a hybrid approach. The statistical population in the qualitative section consists of all the stories of tourist destinations in Ramsar and Qeshm on social media, of which 62 and 108 stories were selected for these two destinations by judgmental sampling, respectively. In addition, the research strategy is narrative analysis. The method of data collection was online written stories. The dimensions of identified social media storytelling power were provided in a network of themes and conceptual models of these two destinations. Then, the research strategy was performed as a survey in the quantitative section. The statistical population included all tourists who had read the tourism stories of these two destinations on social media. The sampling method is available non-probability sampling, and the sample size was estimated to be 450 for each destination according to Morgan's Table. The data collection method was an e-questionnaire that was sent to tourists. The results of structural equation modeling by Smart PLS software showed that the dimensions of literary knowledge, attractiveness and dynamism, cognitive, emotional, trust and credibility, tourism, ethics for Ramsar destination. And the dimensions of attractiveness and attention, literary, cognitive, emotional, comparative knowledge, Economic, moral, trust and credibility, and tourism for Qeshm destination affect the development of these destinations.
 Introduction
Today, the tourism industry is considered one of the driving forces in the global economy and has developed significantly in the world. Accordingly, tourism destinations seek to attract more and more tourists. However, increasing changes in the tourism sector due to current technological advances, changing needs of tourists, and their interest in sharing their travel experiences in the form of storytelling on online social media force tourism destinations to draw a new framework based on a systemic approach in tourism destination management and marketing strategy. Therefore, the present study aimed to identify the dimensions of the power of storytelling on social media and then evaluate these dimensions in the development of tourism destinations in the tourist cities of Ramsar and Qeshm Island.
Methodology
The present research has been conducted with a hybrid approach (qualitative-quantitative). The qualitative research strategy is narrative analysis. The statistical population in the qualitative section includes all the stories of Ramsar and Qeshm tourist destinations in online social media (sites and blogs), in which 62 and 108 stories were selected for these two destinations by judgmental sampling method, respectively. Then, in the quantitative section, the research strategy was performed as a survey. The statistical population consisted of all tourists who had read the tourism stories of these two destinations on social media. The sampling method as a non-probability available sampling was used, and according to Morgan's Table, the sample size was 450 people for each destination. The data collection method was an e-questionnaire. The data analysis method was structural equation modeling and path analysis technique by Smart PLS software.
Discussion and conclusion
The present study investigated social media storytelling power and its dimensions in developing tourism destinations in Ramsar and Qeshm Island with a hybrid approach. In the qualitative part, the dimensions of storytelling power - tourism in Ramsar city in online social media include literary knowledge, attractiveness and dynamism, cognitive, emotional, trust and credibility, tourism and ethics; In addition, the dimensions of tourism storytelling power in Qeshm Island in online social media were the dimensions of attractiveness, literary, cognitive, emotional, comparative, economic, moral, trust and credibility.
Furthermore, the dimensions of tourism storytelling power on Qeshm Island on online social media were attractiveness, literary, cognitive, emotional, comparative, economic, moral, trust, and credibility dimensions. In the quantitative section, the results indicated that the dimensions included literary knowledge, attractiveness and dynamism, cognitive, emotional, trust and credibility, tourism, morality, and the dimensions of tourism storytelling power in Qeshm Island in online social media consisted of attractiveness and attention, literary, cognitive, emotional, comparative, economic, moral, trust and credibility knowledges, which have been effective on the development of Ramsar and Qeshm tourism destinations.
Conclusion
Comparing these results in terms of similarity of some dimensions in these two destinations, it should be stated that the path coefficient of the literary knowledge aspect in the story of Ramsar and Qeshm destinations are equal to 0.406 and 0.122, respectively, indicating the greater impact of this aspect of the story on the development of Ramsar tourist destination. Considering attractiveness and dynamism, the path coefficient in the Ramsar story is 0.235, and attractiveness and attention dimension in Qeshm story is 0.237, suggesting that the effectiveness of this dimension of the story on Qeshm tourism destination development has been more than that of Ramsar. Cognitively, the story of Ramsar and Qeshm destinations are equal to 0.372 and 0.322, respectively, representing the greater impact of this dimension of the story on the development of the Ramsar tourism destination. Emotionally, the path coefficient in the Ramsar story is 0.432, and that of the Qeshm destination is 0.174, showing the greater impact of this dimension of the story on the development of the Ramsar tourism destination. Regarding trust and credibility, the path coefficient in the Ramsar story is 0.315, and that of Qeshm is 0.308, which shows the higher impact of this dimension of the story on the development of the Ramsar tourist destination. Considering the tourism dimension, it is worth noting that although the number of tourism dimensions in the script of Qeshm destination tourism stories was more than that if Ramsar, comparing the similar aspects of tourism in these two destinations indicates that the path coefficient in Ramsar and Qeshm destinations are 0.497 and 0.360, respectively, indicating the greater impact of this dimension of the story on the development of Ramsar tourist destination. Regarding the ethical dimension, the path coefficient in Ramsar and Qeshm destinations are 0.295 and 0.308, respectively, showing the greater impact of this dimension of the story on the development of Qeshm tourism destination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development of Tourism Destinations
  • Democratize
  • Social Media
  • Technologies of Power
  • storytelling
اسدی، شکوفه و محمدی، مصطفی (1397). بررسی اثربخشی تبلیغات دیداری بر انتخاب شهرستان رامسر به عنوان مقصد گردشگری، مجله گردشگری شهری، 5(1)، 99-83. doi:10.22059/jut.2018.232364.305
بیکی، پریسا و تردست، زهرا (1397). ارزیابی کیفیت اجزای مقصد گردشگری شهری از جنبة مدیریت مقصد (مطالعة موردی: آرامگاه فردوسی، شهر توس)، مجله گردشگری شهری، 5(1)، 53-68. doi: 10.22059/jut.2018.232874.312
خراسانی، حمید، خورانی، اسداله، ذولفقاری، حسن، (1395). ارزیابی ساعتی شرایط آسایش اقلیمی جزیره قشم برای انواع مختلف فعالیت گردشگری، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 5(16)، 229-209. http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_1243.html
رضایی نیا، حسن و جعفری، فرهاد (1393)، پ. اولویت بندی راهبردهای مدیریت مقاصد گردشگری با استفاده از مدل‌های کمی و کیفی (مطالعهٔ موردی: شهر سلطانیه)، مجله گردشگری شهری، 1(1)، 69-79. doi: 10.22059/jut.2014.53155
رورده، همت اله، باعقیده، محمد و داداشی رودباری، عباسعلی (1393). بررسی اثر توپوگرافی بر پتانسیل اقلیم گردشگری (مطالعهٔ موردی: استان مازندران)، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 3(11)، 200-217. http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_985.html
شیعه، اسماعیل و علی پور، سجاد (1389). تحلیل عوامل کیفیت بخش محیط گردشگری ساحلی با توجه به معیارهای گردشگری پایدار: مطالعه موردی سواحل شهر رامسر)، دو فصلنامه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی آرمانشهر، 3(5)، 155-167. http://www.armanshahrjournal.com/article_32662.html
فراستخواه، مقصود (1398). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر «نظریه بر پایه» (گراندد تئوری GTM). چاپ هفتم، انتشارات آگاه.
کیامهر، رامین، پیری، عیسی، بزم آورد، شب بو و آذری، مهدی (1395). تحلیلی بر توزیع فضایی هتل‌ها در مقصدهای گردشگری (نمونة موردی: شهر کرمانشاه)، مجله گردشگری شهری، شماره 3(1)، 43-57. doi: 10.22059/jut.2017.61394
محمدی، مصطفی، میرتقیان رودسری، سید محمد و ناسوتی، مهشید (1398). ارزیابی عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران رویدادهای بومی- فرهنگی در مقصد گردشگری رامسر، مجله گردشگری شهری، 6(4)، 17-31. doi: 10.22059/jut.2018.247442.423
Akgün, A., E., Keskin, H., Ayar, H., and Erdoğan, E. (2015). The influence of storytelling approach in travel writings on readers' empathy and travel intentions. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 207, 577- 586. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.10.129
Appiah Osei, B., Mensah, I., and Edem Kwesi, A. (2018). Utilisation of social media by international tourists to Ghana. International Journal of Tourism and Hospitality Research, 29(3), 1-11.
     https://doi.org/10.1080/13032917.2018.1430044
Asadi, Sh,. and Mohammadi, M. (2018). Study of the effectiveness of visual advertising on choosing Ramsar city as a tourist destination, Journal of Urban Tourism, No. 1, pp. 83-99. doi:10.22059/jut.2018.232364.305 [In Persian]
Becky, P., and Tardast, Z. (2018). Evaluating the quality of urban tourism destination components in terms of destination management (Case study: Ferdowsi Tomb, Toos City), Journal of Urban Tourism, No. 1, pp. 53-68. doi: 10.22059/jut.2018.232874.312 [In Persian]
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
      https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
Carpentier, M., Hoye, G., V., and Weijters, B. (2019). Attracting applicants through the organization's social media page: Signaling employer brand personality. Journal of Vocational Behavior, 115, 1-14.
      https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.103326
Choi, S., S. (2016). A Study on Effect of Tourism Storytelling of Tourism Destination Brand Value and Tourist Behavioral Intentions. Indian Journal of Science and Technology, 9(46), 1-6. 10.17485/ijst/2016/v9i46/107387
Chronis, A. (2012). Tourists as Story-Builders: Narrative Construction at a Heritage Museum. Journal of Travel & Tourism Marketing, 29(5), 444-459. https://doi.org/10.1080/10548408.2012.691395
Dedeoglu, B., B., Okumus, F., Yid, X., and Jind, W. (2019). Do tourists' personality traits moderate the relationship between social media content sharing and destination involvement?. Journal of Travel & Tourism Marketing, 36(5), 612-626.
 https://doi.org/10.1080/10548408.2019.1604294
Denning, S. (2005). The leaders guide to storytelling: Mastering the art and discipline of business narrative. San Francisco: Jossey-Bass.
Drummond, C., McGrath, H., and O'Toole, H. (2017). The impact of social media on resource mobilisation in entrepreneurial firms. Industrial Marketing Management, 70, 68-89.
      https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.05.009
Frosatkhah, M. (2019). A Qualitative Research Method in the Social Sciences with Emphasis on "Theory Based" (GTM Grounded Theory). Seventh Edition, Agah Publishing. [In Persian]
Frosatkhah, M. (2019). A Qualitative Research Method in the Social Sciences with Emphasis on "Theory Based" (GTM Grounded Theory). Seventh Edition, Agah Publishing. [In Persian]
Hsiao, K-L., Lu., H-P., and Lan, W-C. (2013), The influence of the components of storytelling blogs on readers' travel intentions. Internet Research, 23(2), pp. 160-182.
      https://doi.org/10.1108/10662241311313303
Huertas, A. (2018). How live videos and stories in social media influence tourist opinions and behaviour. Information Technology & Tourism, 19(1/4), 1-28. https://doi.org/10.1007/s40558-018-0112-0
Jones, P., and Comfort, D. (2018). Storytelling and sustainability reporting: a case study of the tourism and hospitality industry. International Journal of Management Cases, 20(3), 44-58. http://eprints.glos.ac.uk/id/eprint/5907
Khorasani, H., Khorani, A., and Zolfaghari, H. (2016). Evaluation of hourly climatic comfort conditions for a variety of island tourism activities, Journal of Tourism Planning and Development, Fifth Year, No. 16, pp. 229-209. http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_1243.html [In Persian]
Kiamehr, R., Piri, I., Bazmavard, Sh., and Azari, M. (2016). Analysis of Spatial Distribution of Hotels in Tourist Destinations (Case Study: Kermanshah City), Journal of Urban Tourism, No. 1, pp. 43-58. doi: 10.22059/jut.2017.61394 [In Persian]
Kiráľová, A., and Pavlíčeka, A. (2015). Development of Social Media Strategies in Tourism Destination. Procedia - Social and Behavioral Sciences 175, 358-366. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1211
Kiran Sarkar, S., & George, B. (2018). Social media technologies in the tourism industry: an analysis with special reference to their role in sustainable tourism development. International Journal of Tourism Sciences, 18(4), 1-10. https://doi.org/10.1080/15980634.2018.1551312
Kozak, M., & Buhalis, M. (2019). Cross–border tourism destination marketing: Prerequisites and critical success factors. Journal of Destination Marketing & Management, 14, 1-9.
      https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2019.100392
Lund, N., F., Cohen, S., A., & Scarles, C. (2018). The power of social media storytelling in destination branding. Journal of Destination Marketing & Management, 5, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2017.05.003
Mohammadi, M., Mirtaghian Rudsari, S., M., and Nasuti, M. (2018). Evaluation of Factors Affecting the Loyalty of Tourists Indigenous-Cultural Events in Ramsar Tourism Destination, Journal of Urban Tourism, No. 4, pp. 17-31. doi: 10.22059/jut.2018.247442.423 [In Persian]
Nepal, R., Al Irsyad, M., L., and Nepal, S., K. (2019). Tourist Arrivals, Energy Consumption and Pollutant Emissions in a Developing Economy–Implications for Sustainable Tourism. Tourism Management, 72, 145-154. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.08.025
Psomadaki, O., I, Dimoulas, C., A., Kalliris, G., M., and Paschalidis, G. (2018). Digital storytelling and audience engagement in cultural heritage management: A collaborative model based on the Digital City of Thessaloniki. Journal of Cultural Heritage, 36, 12-22.
 https://doi.org/10.1016/j.culher.2018.07.016[In Persian]
Rezaeinia, H., and Jafari, F. (2014). Prioritization of tourism destination management strategies using quantitative and qualitative models (Case study: Shahr-e Soltanieh), Journal of Urban Tourism, 1 (1), 69-79. doi: 10.22059 / jut.2014.53155 [In Persian]
Rurdeh, H., Ba'aghideh, M., and Dadashi Roudbari, A., A. (2014). Study of the effect of topography on the potential of tourism climate (Case of study: Mazandaran Province), Journal of Tourism Planning and Development, No. 11, pp. 200-217. http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_985.html [In Persian]
Sharp, N., L., Bye, R., A., and Cusick, A. (2019). Narrative Analysis. Handbook of Research Methods in Health Social Sciences, 861-880.
Shieh, I., and Alipour, S. (2010). Analysis of the quality factors of coastal tourism environment according to sustainable tourism criteria: case study of Ramsar city beaches, Journal of Armanshahr Architecture and Urban,­ No.­ 5, ­pp.­ 155-167. [In Persian]
Yang, Y-K. (2018). A Study on the Correlations among Tourism Storytelling, Perception of Touristic Attractiveness and Behavioral Intention for Baekje Historic Areas. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 118(24), 1-15. https://acadpubl.eu/hub/2018-118-24/issue24a.html[In Persian]
Yavuz, M., C., Sumbu, M., Ergec, N, E and Derdiyok, C, I. (2016). Storytelling in Destination Brand Communication: A Qualitative Analysis. International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Journal, 1(2), 63-72. 10.5038/2640-6489.1.2.1008[In Persian]
Youssef, K., B., Leicht, T., & Marongiu, L. (2018). Storytelling in the context of destination marketing: an analysis of conceptualisations and impact measurement. Journal of Strategic Marketing, 27(8), 1-18. https://doi.org/10.1080/0965254X.2018.1464498[In Persian]