نقش قدرت داستان سرایی رسانه های اجتماعی و سنجش ابعاد آن در توسعه مقاصد گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22054/tms.2021.12797

چکیده

این مطالعه دارای رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی، تمامی داستان‌های مقاصد گردشگری رامسر و قشم در رسانه‌های اجتماعی است که تعداد 62 و 108 داستان به ترتیب برای این دو مقصد به روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب شدند. استراتژی تحقیق، تحلیل روایت است. روش گردآوری داده‌ها، داستان‌های مکتوب آنلاین بود که از طریق تحلیل روایت تجزیه و تحلیل شدند. سپس در بخش کمی، استراتژی تحقیق، به صورت پیمایشی صورت گرفت. جامعه آماری، شامل تمامی گردشگرانی بود که داستان‌های گردشگری این دو مقاصد را در رسانه‌های اجتماعی مطالعه کرده بودند. نمونه‌گیری به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی دردسترس است و محاسبه حجم نمونه، از طریق جدول مورگان تعداد 450 نفر برای هر مقصد برآورد شد. روش گردآوری داده‌ها، پرسشنامه (الکترونیکی) بود. نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار Smart PLS، نشان داد که تمامی ابعاد قدرت داستان‌سرایی رسانه‌های اجتماعی آنلاین بر توسعه مقاصد گردشگری رامسر و قشم مؤثر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role the Power of Social Media Storytelling and Measuring Its Dimensions in the Development of Tourism Destinations

نویسندگان [English]

  • Armin Goli 1
  • Ali Gholipour Solimani 2
  • Narges Delafrooz 2
1 PhD student in Business Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

This study has a mixed (qualitative-quantitative) approach. The statistical population in the qualitative section is all stories of Ramsar and Qeshm tourism destinations on social media, with 62 and 108 stories respectively selected for the two destinations by judicial sampling. The research strategy is narrative analysis. The method of data collection was online written stories that were analyzed through narrative analysis. Then, in the quantitative section, the research strategy was surveyed. The statistical population included all tourists who had read the tourism stories of these two destinations on social media. Sampling is available through non-probability sampling and the sample size was estimated to be 450 for each destination. The research strategy is a survey. The data collection method was a questionnaire (electronic). The results of structural equation modeling using Smart PLS software showed that all dimensions of online social media storytelling influence the development of Ramsar and Qeshm tourism destinations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development of Tourism Destinations
  • Democratize
  • Social Media
  • Technologies of Power
  • storytelling