واکاوی پیامدهای منفی گردشگری پزشکی به منظور توسعه پایدار این بخش (موردمطالعه: استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی، ددانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت کارآفرینی،انشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22054/tms.2021.12795

چکیده

هدف اصلی پژوهش، واکاوی و استخراج پیامدهای منفی گردشگری پزشکی در راستای کاهش اثرات منفی آن بر روی صنعت گردشگری، است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و از نظر پارادایم در گروه تحقیقات کیفی قرار می‌گیرد و برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و اسناد و مدارک کتابخانه‌ای و اینترنتی جمع‌آوری گردید. جامعه موردمطالعه در پژوهش شامل اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و دانشکده اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه رازی کرمانشاه و گردشگران پزشکی بودند. نمونه‌گیری پژوهش به‌صورت هدفمند صورت گرفت و با توجه به رسیدن به اشباع نظری، پس از انجام 18 مصاحبه‌ها پایان یافت. برای برسی و اطمینان از اعتبار یافته‌های جمع‌آوری شده از روش‌های بازنگری مشارکت‌کنندگان، حساسیت نظری پژوهشگران، جمع‌آوری و تحلیل‌ هم‌زمان داده‌ها و بازنگری کارشناسان استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان‌دهنده پنج طبقه موضوعی به‌عنوان: پیامدهای منفی اقتصادی، روان‌شناختی، اجتماعی-فرهنگی، علمی و سیاسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the negative consequences of medical tourism for the sustainable development of this sector (Case study: Kermanshah province)

نویسندگان [English]

  • Nader Naderi 1
  • Rasoul Yazdani 2
  • SHahin Behvar 3
1 Assistant Professor of Management and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Master of Entrepreneurship Management, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Ph.D. Student in Entrepreneurship Management, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The main purpose of the research is to analyze and extract the negative consequences of medical tourism in order to reduce its negative effects on the tourism industry. This study was applied in qualitative research group in terms of purpose and paradigm. Data was analyzed using inductive content analysis method. Required information was collected through semi-structured interviews and library and internet documentation. The study population included faculty members of Kermanshah University of Medical Sciences and Faculty of Economics and Entrepreneurship of Razi University of Kermanshah and medical tourists. The research was purposive sampling and due to theoretical saturation, 18 interviews were completed. Participants 'review methods, researchers' theoretical sensitivity, and simultaneous data analysis and expert review were used to verify and validate the findings. The results show five thematic categories as: negative economic, psychological, socio-cultural, scientific and political consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical Tourism
  • Health Tourism
  • consequences
  • Kermanshah