نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

صنعت گردشگری و رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها؛ هردو ارتباط مستقیمی با جامعه و محیط اطراف دارند و به‌نوعی در هم تنیده و بسیار به هم مرتبط هستند. هدف مقاله حاضر ارائه مدل مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حوزه گردشگری ایران است. جامعه پژوهش کلیه خبرگان گردشگری در سال 1397 می‌باشند که با منطق نمونه‌گیری نظری و به روش نمونه‌گیری قضاوتی و گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند و درمجموع حجم نمونه معادل 21 نفر شد. ابزار پژوهش مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته بود که قابلیت اعتماد با استفاده از روش بازبینی در زمان کدگذاری و تأیید همکاران پژوهشی استفاده شده است. داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها به‌صورت دستی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد تحلیل شد. مطابق با نتایج، پدیده مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حوزه گردشگری شامل ابعاد مختلف «درون شرکتی»، «محیط‌زیستی»، «اقتصادی»، «اجتماعی»، «فرهنگی» و «قانونی» می‌شود. همچنین نتایج نشان داد که «کسب مقبولیت اجتماعی»، «شکل‌گیری مفاهیم جدید و گردشگران آگاه و مسئول»، «جبران اثرات منفی گردشگری» و «منفعت‌طلبی اقتصادی» شرایط علی مؤثر بر اجرای این مسئولیت هستند. علاوه ‌بر این، شرایط مداخله‌گر و زمینه‌ای مؤثر بر راهبردهای اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حوزه گردشگری ایران نیز شناسایی شدند که اجرای این راهبردها به «توسعه پایدار گردشگری»، «مزیت رقابتی شرکت» و «پایداری کسب‌وکار» می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptual Model of Corporate Social Responsibility in Iran’s Tourism

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Shahhoseini 1
  • Mohsen Nazari 2
  • Mohamad saleh Torkestani 3
  • Fatemeh Ghorbani 4

1 Associate Professor at the Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor at the Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Assistant professor at the Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

4 Ph.D. Candidate in Business Administration, Kish International Campus, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
The corporate social responsibility approach and the tourism industry are directly related to the community and the environment and are somehow intertwined and highly interrelated. This research aimed to present a conceptual model of corporate social responsibility in Iran’s tourism. A qualitative research approach has been used for conducting this research. This research’s statistical population has consisted of all tourism experts in 2018. The sample consists of 21 of them selected using purposive judgmental and snowball sampling methods; sampling was continued until theoretical saturation. The research tool was semi-structured interviews whose trustworthiness was assessed using the review method when coding and approval of research colleagues. The coding of the data was done manually, and according to the main purpose of the research, a paradigm model was constructed using the Grounded Theory approach. According to the results, the phenomenon of corporate social responsibility in the field of tourism includes various dimensions of "intra-company," "environmental," "economical," "social," "cultural," and "legal." The results also showed that "gaining social acceptance," "forming new concepts and knowledgeable and responsible tourists," "compensating for the negative effects of tourism," and "economic profitability" are the causal conditions affecting the implementation of this responsibility. Besides, intervening conditions and contexts affecting corporate social responsibility implementation strategies in the field of tourism in Iran were identified, which lead to "sustainable tourism development," "corporate competitive advantage," and "business sustainability."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social responsibility
  • Tourism Industry
  • Grounded Theory
  • Iran
الوانی،سیدمهدی(1384)«مدیریت عمومی».چاپ بیست و چهارم،انتشارات نشر نی ،تهران.
الوانی، سید مهدی و قاسمی، احمدرضا(1377). « مدیریت و مسئولیت اجتماعی سازمان». مؤسسه چاپ و انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
الهامی، پریا(1395). «شناسایی و اولویت بندی سیاست های دولت برای توسعه مسئولیت اجتماعی شرکتی در کسب وکارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی کشور». پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. دانشکده کارآفرینی. استاد راهنما: محمدعلی مرادی. استاد مشاور: کمال سخدری.
ایمانی پناه، مسعود(1396). « نقش روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی در برند سازی شرکت«. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. پردیس فارابی. استاد راهنما: ابوالفضل خسروی. استاد راهنما: حسین خنیفر.
امامی، حسن(1385). «مسئولیت اجتماعی سازمان، الزامی برای پایداری- انجمن مدیریت کیفیت ایران». ش 15
امیر قاسم خانی، سمیه؛ کاظمی، مهدی و ملاحسینی، علی(1395).« مسئولیت اجتماعی شرکت و نقش آن در کسب مزیت رقابتی». دو ماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه. سال اول. شماره دو. صص 41-21
امینی، فضل الله(1379). « مسئولیت های اجتماعی مدیران و بنگاه های کسب و کار»، تدبیر، شماره 105، صص 25-22
امین‌بیدختی، علی‌اکبر؛ جعفری، سکینه و صباغ، سیده سمیه(1395). «مسئولیت پذیری اجتماعی در عملکرد صنایع گردشگری». اولین کنفرانس ملی- جهانی مدیریت و اقتصاد. تهران. دانشگاه علم و فرهنگ.
امین بیدختی، علی اکبر؛ جعفری، سکینه و صباغ، سیده سمیه(1396). «مسئولیت پذیری اجتماعی در گردشگری». دومین کنفرانس بین‌المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه، ایران- تهران.صص11-1.
ثقفیان، حامد(1388)، «بررسی ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های تولیدی سازمان بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه الغدیر تبریز
برزگر، قدرت اله(1392)، «مدلی برای افشاء مسئولیت اجتماعی شرکتها (CSR) و ارتباط آن با عملکرد مالی»؛ رساله دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده مدیریت و حسابداری. استاد راهنما: یحیی حساس یگانه ؛ استادمشاور: فرخ برزنده استاد مشاور: مقصود امیری
برهمت، نسیم(1391). «نقش اینترنت در توجه کسب و کار های کوچک و متوسط به فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی». پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. دانشکده مدیریت، گروه کارآفرینی. استاد راهنما: رضا زعفریان.
خوش نشین، حسین(1392). « بررسی تاثیر مسئولیت های اجتماعی از طریق ارزش ویژه برند و شهرت سازمان در عملکرد برند»؛ پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده مدیریت و حسابداری. استاد راهنما: محمدرضا کریمی علویجه؛ استاد مشاور: حامد دهقانان
دانائی فرد، حسن و مظفری، زینب(1387). «ارتقاء روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی مدیریتی: تأملی بر استراتژی‌های ممیزی پژوهشی». پژوهش‌های مدیریت، سال اول، شماره اول، صص 162-131
رنجبر، هادی؛ حق‌دوست، علی‌اکبر؛ صلصالی، مهوش؛ خوشدل، علیرضا؛ سلیمانی، محمد‌علی و بهرامی، نسیم.(1391).« نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع». مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران. سال دهم. شماره 3. صص 250-238.
سیف زاده، مریم(1394)، «تحلیل گفتمان مسئولیت اجتماعی مدیران در صنعت گردشگری استان فارس»، کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار، بصورت الکترونیکی، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا، https://www.civilica.com/Paper-MSECONF01-MSECONF01_259.html
سعید آبادی، مجید(1395) . «رابطه ی ادراک مشتری از مسئولیت اجتماعی سازمان با قصد خرید مشتری با توجه به نقش میانجی وفاداری مشتری و تصویر شرکت( مورد مطالعه : شعب بانک صادرات در شهر تهران) ».   پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت و حسابداری. دانشگاه علامه طباطبائی. استاد راهنما: محمد صالح ترکستانی. استاد مشاور: کبری بخشی زاده ی برج.
صلواتی، عادل؛ رستمی نوروز آباد، مجتبی و رحمانی نوروزآباد، سامان(1392). اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی در صنعت هتلداری. فصلنامه علمی- پزوهشی مطالعات مدیریت گردشگری. سال هشتم. شماره 21. صص 143-107.
ظهوری، بهاره(1396). « طراحی مدل برندسازی کالاهای تندمصرف با رویکرد مسئولیت اجتماعی». رساله دکتری. دانشگاه علامه طباطبائی. دانشکده مدیریت و حسابداری. استاد راهنما: محمود محمدیان؛ استاد مشاور: زهره دهدشتی شاهرخ.
فرزین فر، زهره؛ سعیدا اردکانی، سعید و نادری بنی، محمود(1395). تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی اعتماد و رضایت(مورد مطالعه هتل های سه ستاره و چهار ستاره یزد).  فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال یازدهم، شماره 33، صص 83-63.
فیاضی آزاد، علی(1394). «طراحی مدل عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی در شرکت ملی نفت ایران. رساله دکتری. دانشگاه تهران، پردیس فارابی». استاد راهنما: محمد حسین رحمتی. اساتید مشاور: علی حمیدی زاده. حسین خنیفر.
قربانی، محمد؛ زرندی، محمد مهدی و رضا حصاری(1384)، «اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران»، مدیریت فردا، سال سوم، شماره 11 و 12. صص 92-79
قرین، ستار(1395). «تعیین محرک‌های اثر گذار در پیاده سازی مسئولیت اجتماعی شرکت ها با استفاده از تکنیک دیمتل». پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری. دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده مدیریت و اقتصاد. استاد راهنما: سحر سپاسی. استاد مشاور: عادل آذر.
کریمی، محمد(1392). «توسعه مدل وفاداری برند با تبیین نقش شخصیت برند و مسئولیت اجتماعی برند( مطالعه موردی: رستوران های پدیده شاندیز تهران) ». پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده مدیریت و اقتصاد. استاد راهنما: حمید خداداد حسینی. استاد مشاور: پرویز احمدی.
محمودی توانا، مهرداد(1394). تاثیر مسئولیت اجتماعی برند بر وفاداری مشتری(مورد مطالعه:شرکت هواپیمایی ماهان). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. پردیس فارابی. دانشکده مدیریت. استاد راهنما: حسین نوروزی. استاد مشاور: علی حمیدی زاده.
معصومی، محمدرضا؛ جعفر پور، محمد مهدی(1394). «بررسی ابعاد مختلف مسئولیت های اجتماعی در سازمان های صنعتی با تمرکز بر تجربیات پژوهشی شیراز». همایش مسئولیت اجتماعی شرکت، مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت، تهران.
مرکز ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت‌های ایرانی- www.csriran.com
 Arli, D. & Tjiptono, F. (2014) “Does corporate social responsibility matter to consumers in Indonesia?” Social Responsibility Journal, Vol. 10 Issue: 3, pp.537-549, https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2013-0007
Barthorpe, S. (2010), “Implementing corporate social responsibility in the UK construction industry”, Property Management, Vol. 28 No. 1, pp. 4-17.
Baniya, R.; Thapa, B. & M-S Kim (2019). “Corporate Social Responsibility among Travel and Tour Operators in Nepal”. Sustainability, MDPI, Open Access Journal, vol. 11(10), Pp.1-13.   www.mdpi.com/journal/sustainability.
Barney, J. B. & Griffin, R. W. (1992). “The Management of Organization: Strategy, Structure, and Behavior” Boston, Houghton Mifflin Company.
Bohdanowicz, P. (2005). “European Hotelier’s Environmental Attitudes: Greening the Business”. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 46, 188-204.
Bohdanowicz, P. (2007). A case study of Hilton Environmental Reporting as a tool of Corporate Social Responsibility. Tourism Review International. Vol. 11, N. 2, pp. 115-131(17)
Brønn, P.S. and Vidaver-Cohen, D. (2009), “Corporate motives for social initiative: legitimacy, sustainability, or the bottom line?”, Journal of Business Ethics, Vol. 87 No. 1, pp. 91-109.
Cowper-Smith, A.; de Grosbois, D. (2011). “The adoption of corporate social responsibility practices in the airline industry”. J. Sustain. Tour. Vol.19, pp.59–77.
Carroll, A. B. (1999). “Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct”. Business & Society, Vol. 38 No.3, pp. 268-295.
Canavan, B. (2016). “Tourism culture: Nexus, characteristics, context and sustainability”. Tourism Management, Vol. 53, pp.   229–243.
Chhabra, D. (2009). “Proposing a sustainable marketing framework for heritage tourism.” Journal of Sustainable Tourism, Vol. 17 No.3, pp. 303–320.
Choi, G., Parsa, H.G., 2006. Green practices II: measuring managers’ psychological attributes and their willingness to charge for the green practices. J. Foodserv.Bus. Res. 9 (4), 41–63.
Chakraborty, S. K., Kurien, V., Singh, J., Athreya, M., Maira, A., Aga, A., & Khandwalla, P. N. (2004).Management paradigms beyond profit maximization. Vikalpa: the journals for decision makers. 29(3).
Cvelbar, L. K., & Dwyer, L. (2013).” An importance-performance analysis of sustainability factors for long-term strategy planning in Slovenian hotels”. Journal of Sustainable Tourism, Vol. 21 No. 3, pp. 487–504.
Dodds, R., & Kuehnel, J. (2010). “CSR among Canadian mass tour operators: Good awareness but little action”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 22 No. 2, pp.  221–244.
De Grosbois, D. (2015). “Corporate social responsibility reporting in the cruise tourism industry: A performance evaluation using a new institutional theory based model”. Journal of Sustainable Tourism, Vol.24 No. 2, pp.  245–269.
ETN. (2009). “In focus: CSR and sustainability in the tourism-supply chain”. Retrieved from. http://www.eturbonews.com/11270/focus-csr-and-sustainabilitytourism-supply-chain
Esparon, M., Gyuris, E., & Stoeckl, N. (2014). “Does ECO certification deliver benefits? An empirical investigation of visitors’ perceptions of the importance of ECO certification’s attributes and of operators’ performance”. Journal of Sustainable Tourism, Vol 22 No.1, pp 148–169.
Eraqi, M. I. (2010). “Social Responsibility as an innovative approach for enhancing competitiveness of tourism business sector in Egypt”. Tourism Analysis: An Interdisciplinary Journal, Vol 15 No.1, pp 45-55.
European Commission. “Green Paper: Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility”. July 2001. Available online:http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2001/EN/1-2001-366-EN-1-0-0.Pdf
Fleming, M. (2002) “What is safety culture? Rail way safety ever green House”, Available at: www.google.com rwf.
Font, X., Guix, M., & Bonilla-Priego, M. J. (2016). “Corporate social responsibility in cruising: Using materiality analysis to create shared value”. Tourism Management, Vol 53, pp175–186. doi:10.1016/j.tourman.2015.10.007
Fuchs, H. (2010). Responsible Tourism. D+C Development and Cooperation: http://www.dandc.eu/en/article/corporate social responsibility-tourism-industry
Golja, T., & Krstinic Nizic, M. (2010). “Corporate social responsibility in tourism- the most popular tourism destinations in Croatia: Comparative analysis”. Management: Journal of Contemporary Management Issues, Vol. 15, No.2, pp 107-121
Gupta, S.,)2002(. “Strategic Dimensions of Corporate Social Responsibility as Sources of Competitive Advantage via Differentiation”. Unpublished Doctoral Dissertation. Temple University, USA.
Hopkins, Michael (1999). The Planetary Bargain Corporate Social Responsibility Comes of Age. Publisher: Palgrave Macmillan UK
Henderson, J., 2007. “Corporate social responsibility and tourism: hotel companies in Phuket, Thailand, after the Indian Ocean tsunami”. International Journal of Hospitality Management Vol.26 No.1 , pp 228–239
Horng, J.-S., Hu, M.-L., Teng, C.-C., & Lin, L. (2012). “Energy saving and carbon reduction management indicators for natural attractions: A case study in Taiwan”. Journal of Sustainable Tourism, Vol. 20 No.8, pp 1125–1149.
Hung Chen, Chih (2011) “The major components of corporate social responsibility”, Journal of Global Responsibility, Vol. 2 Issue: 1, pp.85-99, https://doi.org/10.1108/20412561111128546
Hu, M.-L., Horng, J.-S., Teng, C.-C., & Chou, S.-F. (2013). “A criteria model of restaurant energy conservation and carbon reduction in Taiwan”. Journal of Sustainable Tourism, Vol. 21 No.5, pp 765–779.
Hughes, E., & Scheyvens, R. (2016). “Corporate social responsibility in tourism post-2015: A development first approach”. Tourism Geographies, Vol.18 No.5, pp 469–482.
Inoue, Y. & Lee, S. (2011). “Effects of different dimensions of corporate social responsibility on corporate financial performance in tourism-related industries”. Tourism Management Vol.32. No.4, pp 790-804. www.elsevier.com/locate/tourman
Jamrozy, U. (2007). “Marketing of tourism: A paradigm shift toward sustainability”. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality, Vol. 1. No.2, pp 117–130. http://dx.doi.org/10.1108/17506180710751669
Jones, P., Comfort, D., Hiller, D., 2006. “Reporting and reflecting on corporate social responsibility in the hospitality industry”. International Journal of Contemporary Hospitality Management. Vol.  18 No.4, pp 329–340
Jucan, C. N. & Jucan, M. S. (2010). “Social Responsibility in Tourism and Sustainable Development”. Wseas transactions on environment and development. Vol. 6, No. 10, pp.677-686.
Kang, K. H., Lee, S., & Huh, C. (2010). “Impacts of positive and negative corporate social responsibility activities on company performance in the tourism industry”.  International Journal of Hospitality Management, 29(1), 72-82.
Karlsson, L., & Dolnicar, S. (2015). “Does eco certification sell tourism services? Evidence from a quasi-experimental observation study in Iceland”. Journal of Sustainable Tourism, Vol.24, No 5, Pp. 694–714.
Kim, J. E. (2009). “Understanding Corporate Social Responsibility in the Tourism Industry”. A dissertation presented to the graduate school of the University of Florida in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy university of Florida
Lantos, Geoffrey P. (2001). The Boundaries of Strategic Corporate Social Responsibility. Journal of Consumer Marketing, 18, 595-632.  http://dx.doi.org/10.1108/07363760110410281
Leaniz, P.M.G., Ruiz, A.P., & Bosque, I.R. (2012). “Analysis of the CSR practices in the tourism sector: A case study”. Cuadernos de Turismo, Vol. 30, pp 309-312
Lee, S. & Park, S-Y. (2009). “Do socially responsible activities help hotels and casinos achieve their financial” International Journal of Hospitality Management Vol.28 No.1 pp 105-112
Lim, C. C., & Bendle, L. J. (2012). “Arts tourism in Seoul: Tourist-orientated performing arts as a sustainable niche market”. Journal of Sustainable Tourism, Vol.20 No.5 pp 667–682.
Li, N., Dimitrova, D. (2016). “Corporate Social Responsibility in Tourism, How can a CSR certificate enhance the competitive advantage of tourism SMEs in Denmark – case study of Travelife Certification”. Master of Tourism. Aalborg University.
Lund-Durlacher, Dagmar (2015) “Corporate Social Responsibility and Tourism. In: Education for Sustainability in Tourism - A Handbook of Processes, Resources, and Strategies”. Moscardo, P. & Benckendorff, G. (Eds.). Berlin: Springer, p. 59 – 73
 Lujun Su, Scott R. Swanson (2017). “The effect of destination social responsibility on tourist environmentally responsible behavior: Compared analysis of first-time and repeat tourists”. Tourism Management. Vol.60. Pp.: 308-321.www.elsevier.com/locate/tourman
Lu-jun, Su and Fu-cai, Huang.(2012) Study on the Relationships among Destination Social Responsibility, Destination Reputation, Destination Identification and Tourism Loyalty [J]. TOURISM TRIBUNE, 27(10): 53-64.
Mohr, L.A. and Webb, D.J. (2005). “The Effects of Corporate Social Responsibility and Price on Consumer Responses”. Journal of Consumer Affairs, 39, 121-147. http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-6606.2005.00006.x
McWilliams, A., Siegel, D., 2001. Corporate social responsibility: a theory of the firm perspective. Acad. Manag. Rev. 26 (1), 117–127.
Martinez, P. & Rodríguez del Bosque, I. (2013). “CSR and customer loyalty: The roles of trust, customer identification with the company and satisfaction”. International Journal of Hospitality Management.Vol. 35, Pp. 89– 99.
Navarro, Juan-Gabriel cegarra; Martinez, Aurora.(2009), “Linking CSR with admiration through organizational outcomes”, social responsibility journal, Vol 5, No. 4. Pp 499-511.
Nejati, M. and Amran, A. (2009), “Corporate social responsibility and SMEs: exploratory study on motivations from a Malaysian perspective”, Business Strategy Series, Vol. 10 No. 5, pp. 259-265.
Polonsky, M., Hall, J., Vieceli, J., Atay, L., Akdemir, A., & Marangoz, M. (2013). “Using strategic philanthropy to improve heritage tourist sites on the Gallipoli Peninsula, Turkey: Community perceptions of changing quality of life and of the sponsoring organization”. Journal of Sustainable Tourism, Vol. 21 No. 3 Pp.376–395.
Peters, Mike in. Jafari, J. and Xiao, H. (2016). “Encyclopedia of Tourism”. Springer International Publication Switzerland.
Reynolds, P. C. (1993). “Food and tourism: Towards an understanding of sustainable culture”. Journal of Sustainable Tourism, Vol. 1, No. 1, Pp. 48–54.
Shahin, A. & Zairi, M. (2007). “Corporate governance as a critical element for driving excellence in corporate social responsibility”. International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 24, No. 7 , pp 753-770
Sheldon, Pauline J.  & Park, Sun-Young (2011). An Exploratory Study of Corporate Social Responsibility in the U.S. Travel Industry. Journal of Travel Research 50(4) 392–407. http://jtr.sagepub.com
Shen, Lixin; Govindan, Kannan and Madan Shankar (2015), “Evaluation of Barriers of Corporate Social Responsibility Using an Analytical Hierarchy Process under a Fuzzy Environment—A Textile Case”. Sustainability. Vol. 7, pp.  3493-3514; www.mdpi.com/journal/sustainability
Su, Lujun; Songshan; Huang (Sam). , Huang, Jue. (2016). Effects of Destination Social Responsibility and Tourism Impacts on Residents’ Support for Tourism and Perceived Quality of Life. Journal of Hospitality & Tourism Research, 201X, Vol. XX, No. X, Month 2016, 1– DOI: 10.1177/1096348016671395
Su, Lujun; Swanson, Scott R. (2017). The effect of destination social responsibility on tourist environmentally responsible behavior: Compared analysis of first-time and repeat tourists. Tourism Management 60. Pp.: 308-321.www.elsevier.com/locate/tourman
Su, M. M., Wall, G., & Xu, K. (2015). “Heritage tourism and livelihood sustainability of a resettled rural community: Mount Sanqingshan World Heritage Site, China”. Journal of Sustainable Tourism, Vol.24 No.5, pp 735–757.
Su, Lujun; Songshan; Huang (Sam). , Huang, Jue. (2016). “Effects of Destination Social Responsibility and Tourism Impacts on Residents’ Support for Tourism and Perceived Quality of Life”. Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. XX, No. X, Month 2016, 1– DOI: 10.1177/1096348016671395
Schubert, F., Kandampully, J., Solnet, D., Krallj, A., 2010. Exploring consumer perceptions of green restaurants in the US. Tour. Hosp. Res. 10 (4), 286–300.
Strand, R., Freeman, R. E., & Hockerts, K. (2014). “Corporate Social Responsibility and Sustainability in Scandinavia: An Overview”. Journal of Business Ethics, Vol.127, No.1 , pp 1-15
Trong Tuan, Luu (2011). “Corporate Social Responsibility and Sustainable Tourism. Business” Economic Research, Vol. 1, No. 1. Pp. 1-9
Tepelus, Camelia. (2008). “Destination Unknown? The Emergence of Corporate Social Responsibility for Sustainable Development of Tourism”.  The International Institute for Industrial Environmental Economics. Lund University, Sweden.
Tolevska, Irena, (2015). “An Analysis of tourism Stakeholders' Attitudes towards Social Responsibility: The Case of Macedonia”. Master's Thesis. University of Ljubljana Faculty of Economics.
Toleska, Irena & Miladinoski, Sreten (2015). “Importance of corporate social responsibility in tourism industry” LIMEN Konferencija. pp. 726-736
Tosun, C. (2001). “Challenges of sustainable tourism development in the developing world: The case of Turkey”. Tourism Management, Vol.22, No. 3. Pp.  289–303.
Trong Tuan, Luu (2011) “Corporate Social Responsibility and Sustainable Tourism”. Business Economic Research, Vol. 1, No. 1. Pp. 1-9
Tsoutsoura, M.,) 2004(. “Corporate Social Responsibility and Financial Performance”. Haas School of Business. University of California at Berkeley. https://escholarship.org/uc/item/111799p2. pp.1-21
Valkovičová, Mária (2018). “Barriers of corporate social responsibility implementation in Slovak construction enterprises”. International Journal for Research in Social Science and Humanities. Vol.4 , No 1.pp. 12-22
Wells, Victoria K. & Gregory Smith, Diana & Taheri, Babak & Manika, Danae & McCowlen, Clair, 2016. “An exploration of CSR development in heritage tourism” Annals of Tourism Research, Elsevier, Vol. 58, No. C. pp. 1-17
Yuen K.F. & Lim J. M. (2016), “Barriers to the Implementation of Strategic Corporate Social Responsibility in Shipping”, the Asian Journal of Shipping and Logistics. Vol .32, No. 1. Pp. 049-057. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/ajsl
Zientara, P., Kujawski, L., & Bohdanowicz-Godfrey, P. (2015). “Corporate social responsibility and employee attitudes: Evidence from a study of Polish hotel employees”. Journal of Sustainable Tourism, 23(6), 859–880.
Zhi-Yuan Feng & Yen-Jung Tseng (2017): “Corporate social responsibility in the tourism industry: evidence from seasoned equity offerings, Current Issues in Tourism”, DOI: 10.1080/13683500.2017.1360846.pp.1-16
Zhu, Yan; Sun, Li-Yun; S. M. Leung, Alicia (2014). “Corporate social responsibility, firm reputation, and firm performance: The role of ethical leadership”. Asia Pac J Manage. Vol.31 pp. 925–947. DOI 10.1007/s10490-013-9369-1
Alvani, Seyed Mahdi (2005) "Public Management". Twenty-fourth edition, Nashr-e Ney Publications, Tehran
Alvani, Seyed Mehdi and Ghasemi, Ahmad Reza (1998). "Management and social responsibility of the organization". State Management Training center’ Publishing Institute
Elhami, Priya (2016). "Identifying and prioritizing government policies to develop corporate social responsibility in small and medium-sized businesses in the country's food industry." Master Thesis. University of Tehran. Faculty of Entrepreneurship. Supervisor: Mohammad Ali Moradi. Advisor: Kamal Sokhdari
Imani Panah, Massoud (2017). "The role of public relations and social responsibility in Company branding". Master Thesis. University of Tehran. Farabi Campus. Supervisor: Abolfazl Khosravi. Supervisor: Hossein Khanifar
Emami, Hassan (2006). "Organizational Social Responsibility, a Requirement for Sustainability - Iranian Quality Management Association". No. 15
Amir Ghasemkhani, Somayeh; Kazemi, Mehdi and Mollah Hosseini, Ali (2016). "Corporate social responsibility and its role in gaining a competitive advantage". Bimonthly of Applied Studies in Management and Development Sciences. First year. No. 2. . Pp: 21-41
Amini, Fazlullah (2000). "Social Responsibilities of Managers and Business Enterprises", Tadbir, No. 105, pp. 25-22
Amin Bidakhti, Ali Akbar; Jafari, Sakineh and Sabbagh, Seyedeh Somayeh (2015). "Social responsibility in the performance of tourism industries". First National-World Conference on Management and Economics. Tehran. University of Science and Culture. 
Amin Beidakhti, Ali Akbar; Jafari, Sakineh and Sabbagh, Seyedeh Somayeh (2017). "Social responsibility in tourism". Second International Conference on Management Cohesion and Economics in Development, Iran-Tehran, pp. 11-1
Saghafian, Hamed (2009), "Study of the Relationship between Social Responsibility and Financial Performance of Tehran Securities and Exchnage Organization’ Production Companies ", Master Thesis, Al-Ghadir Institute, Tabriz
Barzegar, Ghodratollah (2013), "A Model for Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR) and its Relationship with Financial Performance"; Ph.D. Thesis. Allameh Tabatabaei University. Faculty of Management and Accounting. Supervisor: Yahya Hasas Yeganeh; Advisor: Farrokh Barzandeh And Maghsoud Amir
Barhamat, Nasim (2012). "The role of the Internet in the attention of small and medium-sized businesses to corporate social responsibility activities." Master Thesis. University of Tehran. School of Management, Department of Entrepreneurship. Supervisor: Reza Zafarian.
Khoshneshin, Hossein (2013). "Assessing the impact of social responsibilities through brand equity and organizational reputation on brand performance"; Master Thesis. Allameh Tabatabaei University. Faculty of Management and Accounting. Supervisor: Mohammad Reza Karimi Alavijeh; Advisor: Hamed Dehghanan
Danaeifard, Hassan and Mozaffari, Zeinab (2008). "Promoting validity and reliability in qualitative management research: a reflection on research audit strategies". Management Research, First Year, First Issue, pp. 162-131
Ranjbar, Hadi; Haqdoost, Ali Akbar; Salsali, Mahvash; Khoshdel, Alireza; Soleimani, Mohammad Ali and Bahrami, Nasim. (2012). "Sampling in Qualitative Research: A Guide to Getting Started". Journal of Army University of Medical Sciences of the Islamic Republic of Iran. Tenth year. No. 3. pp. 250-238
Seifzadeh, Maryam (2015), "Analysis of the social responsibility discourse of managers in the tourism industry of Fars province", Annual Conference on Management and Business Economics, electronically, Vira Capital Ideas Managers Institute, https://www.civilica.com/ Paper-mseconf01-mseconf01_259.html
Saeed Abadi, Majid (2015). "The relationship between the customer's perception of Corporate Social Responsibility with the intention of customer purchasing according to the mediating role of customer loyalty and company image (Case study: Bank Saderat branches in Tehran)". Master Thesis. Faculty of Management and Accounting. Allameh Tabatabai University. Supervisor: Mohammad Saleh Turkestani. ; Advisor: Kobra Bakhshi Zadeh Borj
Salavati, Adel; Rostami Norouzabad, Mojtaba and Rahmani Norouzabad, Saman (2013). Professional ethics and social responsibility in the hotel industry. Quarterly Journal of Tourism Management Studies. Eighth year. No. 21. pp. 143-107.
Zohori, Bahareh (2017). "Designing a branding model for consumer goods with a social responsibility approach". Ph.D. Thesis. Allameh Tabatabai University. Faculty of Management and Accounting. Supervisor: Mahmoud Mohammadian; Advisor: Zohreh Dehdashti Shahrokh.
Farzin Far, Zohreh; Saeeda Ardakani, Saeed and Naderi Bani, Mahmoud (2015). The effect of corporate social responsibility on customer loyalty with regard to the mediating role of trust and satisfaction (Case study of three-star and four-star hotels in Yazd). Quarterly Journal of Tourism Management Studies, Eleventh Year, No. 33, pp. 83-63.
Fayazi Azad, Ali (2015). "Designing a model of effective factors on social responsibility in the National Iranian Oil Company. Ph.D. Thesis. University of Tehran, Farabi Campus. Supervisor: Mohammad Hossein Rahmati. Advisor: Ali Hamidizadeh and Hossein Khanifar.
Ghorbani, Mohammad; Zarandi, Mohammad Mehdi and Reza Hessari (2005), "Ethics and Social Responsibility of Managers", Tomorrow's Management, Third Year, No. 11 and 12. pp. 92-79
Gharin, Satar (2016). "Determining effective incentives in the implementation of corporate social responsibility by using DEMATEL technique". Master Thesis in Accounting. Trabiat Modares University. Faculty of Management and Economics. Supervisor: Sahar Sepasi. Advisor: Adel Azar.
Karimi, Mohammad (2013). "Development of brand loyalty model by explaining the role of brand personality and brand social responsibility (Case study: Padideh Shandiz restaurants in Tehran)". Master Thesis. Trabiat Modares University. Faculty of Management and Economics. Supervisor: Hamid Khodadad Hosseini. Advisor: Parviz Ahmadi.
Mahmoudi Tavana, Mehrdad (2015). The Impact of Brand Social Responsibility on Customer Loyalty (Case Study: Mahan Airlines). Master Thesis. University of Tehran. Farabi Campus. Faculty of Management. Supervisor: Hossein Norouzi. Advisor: Ali Hamidizadeh.
Masoumi, Mohammad Reza; Jafarpour, Mohammad Mehdi (2015). "Study of different dimensions of social responsibilities in industrial organizations focusing on research experiences in Shiraz". Corporate Social Responsibility Conference, International Conference Center of Petroleum Industry Research Institute, Tehran.
Iranian Center for the Promotion of Corporate Social Responsibility. www.csriran.com