نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

به‌طور طبیعی، افزایش رضایت گردشگران از ظرفیت و کیفیت تاسیسات اقامتی و تفریحی با رشد گردشگری نسبت مستقیم دارد. در همین زمینه، هدف تحقیق حاضر، بررسی وضعیت رضایت‌مندی گردشگران از کیفیت اقامتگاه‌های گردشگری استان تهران در قالب 6 شاخص کیفیت زیرساخت و خدمات بهداشتی و درمانی،کیفیت زیرساخت و خدمات رفاهی و پذیرایی،کیفیت زیرساخت و خدمات رفاهی و پذیرایی،کیفیت امنیت،کیفیت منابع سرزمینی،کیفیت زیرساخت فیزیکی وکیفیت بهداشت محیطی است. جامعه آماری تحقیق را گردشگران روستایی در 6 مرکز اقامتی روستایی تشکیل می‌دهند که تعداد نمونه‌های تخمین‌زده مورد نظر 160 نفر بدست آمد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و شاخص CSM تجزیه‌و‌تحلیل شد. نتایج تحقیق بیانگر این است که میزان رضایت‌مندی گردشگران روستایی در متغیر کیفیت منابع سرزمینی بیشتر از دیگر بخش‌ها بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring Satisfaction of Tourists from Ecolodge Resorts Quality by Using of CSM Index

نویسندگان [English]

  • nafise fazli 1
  • Abdolreza Roknadin Eftekhari 2
  • mahdi pourtaheri 3

1 Ph.D. Candidate in Geography and Rural Planning, Humanities Faculty,Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Profesor of Geography and Rural Planning, Affiliation of Humanities Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Associate Professor Profesor of Geography and Rural Planning, Affiliation of Humanities Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the most important subjects in tourism development assessment is the satisfaction of tourists from the ecolodge resorts quality. Naturally, increased satisfaction of tourists from the capacity and quality of recreation and residential facilities is directly proportional to the growth of tourism. In this regard, the aim of this study was to investigate the tourists satisfaction from the quality of ecolodge resorts in rurals of Tehran province in the form of six indicators of the quality of infrastructure and health services, quality of infrastructure and welfare and catering services, quality of security, quality of territorial resources, the quality of physical infrastructure and the quality of environmental health. To this end, a questionnaire measuring the satisfaction of tourists from the quality of ecolodge resorts was prepared and standardized by statistical methods. Used method in this study is descriptive-analytical and its type is applied and the method of data collecting is done in both documentary and survey. The statistical population of the study is rural tourists in 6 rural accommodation centers. For determination of the sample size, the Cochran formula was used for uncertain or unconfined society with 95% confidence level, with the estimated number of samples estimated at 160. Data were analyzed using PASW software and CSM index. The results of the research indicate that the satisfaction of rural tourists in the quality of territorial resources quality has been higher than other sectors. In other words, the closest performance to expect is the quality of territorial resources, and the quality of the physical infrastructure is thereafter. This is while the quality of security has the lowest satisfaction.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • satisfaction
  • Quality
  • Eco lodge Resorts
  • Rural Tourists
  • CSM Index
  • Tehran Province
ابراهیم زاده، عیسی، کاظمی زاد، شمس الله و ثانی اسکندری، محمد (1390). برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه گردشگری، با تأکید بر گردشگری مذهبی، مطالعه موردی: شهر قم. فصلنامه پژوهش‌هایجغرافیایانسانی، تابستان 1390، (9)3، 50-75.
رنجبریان، بهرام و زاهدی، محمد (1386). بررسی اثرات تکرار سفر به اصفهان بر میزان رضایت گردشگران خارجی.مجله جغرافیاوتوسعهناحیه‌ای، پاییز 1386، (9)5، 65-78.
زیاری، کرامت اله (1393). سنجش رضایت گردشگران از کیفیت خدمات هتلداری با استفاده از شاخص CSM (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر شیراز). مجله گردشگری شهری، (1)1، 1-15.
قلی پور، سلیمان و رشیدی، فرزاد (1387). عوامل مؤثربررضایتمندی گردشگران درایران. کنفرانس بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری سلامت، جزیره کیش، 18 آبان 1387، 1-13.
ملکی، آناهیتا و دارابی، ماهان (1387). روش‌های مختلف اندازه‌گیری رضایت مشتری.ماهنامه مهندسی خودروو صنایعوابسته، (3)1. 27-35.
Abooali, Gelareh (2015). The Importance and Performance of a destination attributes on senior tourist's satisfaction. International journal of Asian social science.Vol 6, PP 355-368.
Assaf, A. G. (2015). Incorporating destination quality into the measurement of tourism performance: A Bayesian approach. Tourism Management, 49, PP 58-71.
Albaladejo, Isabel (2014). Quality and endogenous tourism: An empirical approach. Tourism Management, Vol41.
Butnaru, G. & Miller, M. (2012). Conceptual approaches on quality and theory of tourism services. Procedia Economics and Finance, 3, PP 375-380.
Caman, Foe (2015). Customer atisfaction in Tourist. Research journal of App science, Vol. 4, No. 13, PP 326-348.
Cladera, M. (2009). Analysing the effect of satisfaction and previous visits on touristintentions to return. European Journal of Marketing, Vol. 43, No. (5/6), PP 288-297.
Elliott, Jams (1997). Tourism: Politics and Public sector management. London, Routledye.
Kachniewska, M. (2006). Tourism Quality Management. Warsaw School Of Economics.
Liang, Z. & Hui, T. (2016). Residents’ quality of life and attitudes toward tourism development in China. Tourism Management, 57, PP 56-67.
Liao, Zhixue (2015). Survey analysis on tourist satisfaction in Jiuzhaigou Valley. International journal of multimedia and ubiquitous engineering, vol. 10, PP 89-98.
Marin, J. A. & Taberner, J. G. (2007). Satisfaction and dissatisfaction with destination attributes: Influence on overall satisfaction and the intention to return. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, Vol. 1, No. 8, PP 9-17.
Skalova, E. & Paruthova, A. (2016). Quality in rural tourism services. International Scientific Days Conference, PP.1058 – 1066.
Wahidul Habib, Md Islam (2009). A study on guest satisfaction of different guest houses in Bangladesh. A case of Bandarban area, Journal of Mutation marketing, Vol. 4, No. 2, PP 121-132.
Wasim, Ahmad & Rao, Venkata (2015). Tourist satisfaction, perceived value and behavioral intensions at the Mahabalipuram, Tamil Nado, India. Zenith international journal of multidisciplinary research, Vol. 5, PP 282-295.
UNWTO (2012). Yearbook of Tourism Statistics, Data 2006-2010. 2012 Edition, Published by the World Tourism Organization, UNWTO, Madrid, Spain, PP 413-438.
Ebrahimzadeh, E., kazemizade,SH., & Eskandari Sani, M (2011). Strategic planning for tourism development, emphasizing on religious tourism (case study: qom city). Human  geography research quarterly, 43(76), 115 - 141.
 Ranjbarian, Bahram.,  Zahedi, Mohammad(2008). The Effect Of Repeating Travels On Satisfaction Level Of International Tourists Who Visit Isfahan.  Journal Of Geography And Regional Development,9,65-78.
Ziyari, K.(2014). Measuring tourists' satisfaction with the quality of hotel services using CSM index (Case study: Shiraz metropolis). Urban Tourism Quarterly,1(1), 1-15.
Gholipour,S., Rashidi,F(1999). Factors affecting tourist satisfaction in Iran. International Conference on Investment Opportunities in the Health Tourism Industry, Kish Island, 1-13.
Maleki,A., Darabi,M(1399). Different methods of measuring customer satisfaction. Automotive engineering and related industries,1(3),27-35.