دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)

ارائه مدل ساختاری برای توسعه گردشگری روستایی در استان آذربایجان شرقی از دیدگاه ساکنان با رویکرد نظریه تبادل اجتماعی

فاطمه کاظمیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402

https://doi.org/10.22054/tms.2023.75889.2879

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه، بررسی نگرش ساکنان منطقه به گردشگری و عوامل تاثیرگذار بر این نگرش بر مبنای نظریه تبادل اجتماعی بود. پژوهش حاضر به بررسی نگرش وحمایت ذینفعان از گردشگری پرداخته است. از لحاظ روش تحقیق، این مطالعه از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی و کاربردی است که از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده و به روش علی ارتباطی و تحلیل ماتریس ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
شناسایی و تحلیل اهمیت-عملکرد شاخص های موثر بر عملکرد مالی هتل ها(مورد مطالعه: در هتل های استان یزد)

فائزه السادات میرفخرالدینی؛ میلاد ابراهیمی؛ فرزانه جندقی اردکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

https://doi.org/10.22054/tms.2024.76171.2883

چکیده
  با توجه به جایگاه بخش اقامتگاه‌ها در صنعت گردشگری، توجه به عملکرد مالی هتل ها حائز اهمیت می باشد. در مطالعه‌ی حاضر، پس از بررسی پیشینه تحقیق و نظرسنجی از متخصصان و خبرگان صنعت و دانشگاه، شاخص های مالی مرتبط با هتل های استان یزد شناسایی و داده ها با استفاده از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﻫﻤﻴﺖـﻋﻤﻠﻜﺮد، تحلیل و پیشنهادﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
بررسی تاثیر رهبری اصیل بر روی کامیابی کارکنان در محیط کار در صنعت هتلداری: نقش تعدیلگری سیاست سازمانی

علیرضا اسدزاده؛ محمد صادق شریفی راد؛ محمد شاکر اردکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

https://doi.org/10.22054/tms.2024.75531.2887

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رهبری اصیل بر روی کامیابی کارکنان در محیط کار در صنعت هتلداری، با توجه به نقش تعدیلگری سیاست سازمانی است. در این راستا، از روش کمی (همبستگی از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری) بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش، کارمندان هتل‌ها بودند و پس از تعیین حجم نمونه توسط جی پاور و توزیع پرسشنامه، 349 داده از کارمندان هتل‌ها ...  بیشتر

تحلیل اثر توسعه گردشگری بر قیمت مسکن در ایران

علی اکبر قلی زاده؛ شهلا صمدی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

https://doi.org/10.22054/tms.2024.75383.2868

چکیده
  گردشگری به عنوان یک صنعت کاربر، به بهبود اقتصاد در زمینه اشتغال در مقاصد گردشگری، توسعه زیرساخت‌ها، حفظ منابع مالی و احیای اماکن گردشگری تاریخی و جدید و درک بهتر مردم جهان از یکدیگر کمک می‌کند. هدف از مقاله حاضر تحلیل اثر توسعه گردشگری خارجی بر قیمت مسکن در ایران طی دوره زمانی فصل اول 1391 تا فصل اول 1400 می‌باشد. نتایج حاصل از برآورد ...  بیشتر

برنامه ریزی گردشگری
استراتژی های حفاظت از ژئوتوریسم و میراث زمین شناختی(مورد مطالعه: استان لرستان)

سمیه جهان تیغ مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

https://doi.org/10.22054/tms.2024.76419.2893

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی استراتژیهای حفاظت از ژئوتوریسم و میراث زمین شناختی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه ساختاریافته در لرستان نگاشته شد. جامعه آماری شامل 70 کارشناس مرتبط و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید. برای شناسایی راهبردها از آزمون رتبه ای جوهانسن و برای ارتباط راهبردها با عناصر ژئوتوریسم از مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD) ...  بیشتر

برنامه ریزی گردشگری
تحلیل موانع کیفیت گردشگری تفریحی - ورزشی بر اساس نمودار استخوان ماهی در استان گیلان

حمیدرضا گوهر رستمی؛ مجتبی نخعی نژاد؛ یاسمن سادات اصل احمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

https://doi.org/10.22054/tms.2024.76749.2894

چکیده
  هدف از این مطالعه تحلیل موانع کیفیت گردشگری تفریحی ورزشی استان گیلان بر اساس نمودار استخوان ماهی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و ازنظر هدف، کاربردی بود که به روش میدانی انجام گرفت. جامعه آماری شامل گردشگران تفریحی‌ورزشی استان گیلان بود که نمونه آماری به 223 به شیوه در دسترس انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود ...  بیشتر

اقتصادو بازاریابی
الگوی برندسازی توسعه گردشگری بین المللی منطقه اورامانات

یاسین قادرمرزی؛ محمد رسول الماسی فرد؛ محسن یاراحمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

https://doi.org/10.22054/tms.2024.77740.2909

چکیده
  ثبت اورامانات در یونسکو به عنوان یک میراث جهانی اهمیت این منطقه را جهت جذب گردشگران بین المللی بیشتر نموده است. هدف پژوهش حاضر، یافتن عوامل موثر در برندسازی مقصد گردشگری اورامانات در قالب یک الگو و مدل می باشد .این مطالعه از یک تحقیق کاربردی است به روش آمیخته اکتشافی و در طی دو مرحله کیفی و کمی که در بخش کیفی با 15 نفر از خبرگان حوزه گردشگری ...  بیشتر