دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)

توسعه پایدار گردشگری
تأثیر کیفیت محیط درک شده بر رفتارهای حامی محیط‌زیست بازدیدکنندگان ورزشی و غیرورزشی پارک‌های عمومی مبتنی بر طبیعت از طریق درگیرکردن محیطی

مهدی پورحسین؛ مرتضی دوستی؛ محسن بهنام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.78608.2921

چکیده
  اخیراً در زمینه مدیریت مقصد گردشگری، تشویق افراد به انجام رفتارهای حامی محیط‌زیست در حال گسترش است. در این راستا، در این پژوهش، ابعاد درگیری محیطی بازدیدکنندگان (انس و عاطفه، فعال‌سازی و فرآیند شناختی) به‌عنوان نقش میانجی در ارتباط بین کیفیت محیط درک شده و رفتار حامی محیط‌زیست به‌صورت یک مدل در نظر گرفته‌شده و همچنین نقش تعدیل‌کنندگی ...  بیشتر

توسعه پایدار گردشگری
ارزیابی اثرات زیست‌محیطی توسعه طبیعت‌گردی بر تالاب تیاب

اعظم رحیمی؛ محمد اکبریان؛ عباس مرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.79133.2928

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی آثار زیست‌محیطی گردشگری، تالاب میناب-تیاب واقع در استان هرمزگان را موردمطالعه قرار داده است. با استفاده از روش اصلاح‌شده ماتریس ارزیابی سریع و مدل توسعه پایدار، چهار محیط فیزیکی‌شیمیایی، اکولوژیکی‌بیولوژیکی، اجتماعی‌فرهنگی و اقتصادی‌عملکردی تالاب، مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته‌ها، توسعه ...  بیشتر

جامعه شناسی گردشگری
طراحی و تبیین مدل مفهومی بازگشت گردشگران بر اساس تئوری نقشه سفر مشتری

محمد علی سیاه سرانی کجوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.78963.2924

چکیده
  پژوهش حاضر از نوع آمیخته، توصیفی-تحلیلی و در قالب مطالعات مقطعی است. در گام اول پژوهش از طریق مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختار یافته، شاخص‌های تاثیرگذار بر بازگشت گردشگران به بازارچه مرزی اینچه برون شناسایی و در طبقاتی قرار گرفتند و در گام دوم با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری مدل مفهومی پژوهش طراحی و ماتریس قدرت نفوذ-وابستگی استخراج ...  بیشتر

توسعه پایدار گردشگری
نقش مشارکت و توسعه روستایی در گردشگری روستایی و توسعه اشتغال پایدار: بکارگیری شاخص چندکارکردی روستایی

بهرام ایمانی؛ جواد معدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.79212.2929

چکیده
  مشارکت و توسعه روستایی یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که از دیرباز تاکنون موردبحث و بررسی قرار گرفته است. توسعه اشتغال پایدار بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار روستایی متمرکز است که در پیوند با گردشگری روستایی می‌تواند در راستای توسعه پایدار روستایی مثمرثمر باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مشارکت و توسعه روستایی در گردشگری روستایی و توسعه ...  بیشتر

برنامه ریزی گردشگری
تحلیل شکاف‌های مرتبط به آموزش عالی در صنعت گردشگری ایران

فائزه السادات میرفخرالدینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.79500.2933

چکیده
  اغلب افراد تاکید می‌کنند که محتوای برنامه با نیازهای صنعت گردشگری مطابقت دارد. در این راستا هدف این مطالعه بررسی نیازهای بازار کار گردشگری در ایران و تجزیه و تحلیل شکاف کیفیت آموزش عالی از دیدگاه ذینفعان گردشگری در بخش های دولتی، غیردولتی و خصوصی است تا از این طریق بتوان برنامه‌ریزی مناسبی برای بخش آموزش در این حوزه و بهسازی نیروی ...  بیشتر

جامعه شناسی گردشگری
بررسی تأثیر عوامل انگیزشی رانشی و کششی بر تقاضای گردشگری ادبی در ایران

سیدمجتبی محمودزاده؛ اسماعیل قادری؛ دانیال خلج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.79828.2938

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف شناخت عوامل انگیزشی تأثیرگذار بر تقاضای گردشگری ادبی در ایران و با استفاده از نظریه عوامل انگیزشی رانشی و کششی به رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر تقاضای گردشگری ادبی می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده ...  بیشتر

سامانه های اطلاعاتی
شناسایی اثر رنگ در توسعه گردشگری مجازی براساس مدل آیدا

مریم احمدی زهرانی؛ علیرضا رجبی پور میبدی؛ علی دلشاد؛ عاطفه یوسفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.79248.2930

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی اثر رنگ در توسعه گردشگری مجازی براساس مدل آیدا در شهر یزد انجام شد. ازحیث هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل خبرگان صنعت گردشگری یزد است که با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی 8 نفر انتخاب شدند. از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. برای تحلیل از روش تحلیل تم استفاده شد.94 کد، 42 مضمون فرعی و 19 مضمون اصلی احصا ...  بیشتر