دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. کوید 19 و گردشگری ورزشی: شناسایی پیامدها و ارائه راه‌کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

10.22054/tms.2020.52637.2324

سلمان علوی؛ مهدی کروبی؛ اسماعیل ذبیحی؛ سید حسین علوی


2. واکاوی نقش تبلیغات بر نیات رفتاری مشتریان در دوران پسا کرونا در صنعت گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

10.22054/tms.2020.52951.2335

فاطمه یاوری گهر؛ فرشته منصوری مؤید


3. الگوی ساختاری مدیریت بحران برای بخش عرضه گردشگری ایران؛ نمونه موردی: بحران شیوع ویروس کووید- 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

10.22054/tms.2020.53917.2367

محمود حسن پور؛ طاهره شاهی؛ داود ارژنگ مهر


4. شناسایی راهکارهایی جهت رونق اقامتگاه ها پس از بحران شیوع کوید 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

10.22054/tms.2020.52423.2318

ندا ترابی فارسانی؛ سید رضا بهادری


5. بررسی رفتار جامعه میزبان نسبت به گردشگران در دوران شیوع کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

10.22054/tms.2020.52929.2332

سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ فیروزه فرخیان؛ مریم نقوی


6. بررسی نقش دلبستگی ایمن در پیش بینی نیات تجربی گردشگران در سفر به مقاصد گردشگری در دوران شیوع ویروس کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

10.22054/tms.2020.53480.2351

داود قربان زاده؛ احسان عابدی


8. چالش‌های مدیریت منابع‌انسانی در دوران گذار از بحران‌کرونا و ارائه راهکار در صنعت ‌هتلداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

10.22054/tms.2020.53919.2368

سلاله شهوازیان؛ فیروزه هاشمی قینانی


9. بازشناسی محرک های موثر بر رقابت پذیری سفر وگردشگری برای دوران پساکرونا (مطالعه موردی: ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

10.22054/tms.2020.55632.2409

مجید اکبری؛ معصومه انصاری