دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
توسعه پایدار گردشگری
نقش مشارکت و توسعه روستایی در گردشگری روستایی و توسعه اشتغال پایدار: بکارگیری شاخص چندکارکردی روستایی

بهرام ایمانی؛ جواد معدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.79212.2929

چکیده
  مشارکت و توسعه روستایی یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که از دیرباز تاکنون موردبحث و بررسی قرار گرفته است. توسعه اشتغال پایدار بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار روستایی متمرکز است که در پیوند با گردشگری روستایی می‌تواند در راستای توسعه پایدار روستایی مثمرثمر باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مشارکت و توسعه روستایی در گردشگری روستایی و توسعه ...  بیشتر

شناسایی عوامل کلیدی گردشگری روستایی در شهرستان هریس

حسین کوهستانی؛ فاطمه کاظمیه؛ امیرعلی وظیفه

دوره 18، شماره 63 ، مهر 1402، ، صفحه 73-104

https://doi.org/10.22054/tms.2023.73232.2836

چکیده
  این مطالعه، بر اساس هدف از نوع کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی- تحلیلی مبتنی بر رویکرد آینده‌نگاری است. جهت گردآوری داده‌ها از اسناد و مدارک (کتابخانه‌ای) و مصاحبه استفاده شد. برای محاسبه روایی، از روش و تکنیک روایی محتوایی و صوری استفاده شد. میزان پایایی برای «تحلیل اثرات ساختاری» مقدار0.82بدست آمد. پانل افراد ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر ادراک گردشگران روستایی از ریسک مخاطرات محیطی و تاثیر آن بر رفتار سفر گردشگر (مطالعه موردی: روستاهای بخش طرقبه، شهرستان بینالود)

عطیه گروسی؛ طاهره صادقلو

دوره 16، شماره 55 ، مهر 1400، ، صفحه 293-318

https://doi.org/10.22054/tms.2021.58317.2481

چکیده
  ادراک خطر را می توان اولین و موثرترین گام برای هدایت مطلوب وموفقیت فرایند مدیریت ریسک به شمار آورد. امروزه گردشگری به عنوان یکی از کارکردهای جدید فضاهای روستایی، با مخاطرات و تهدیدات بسیاری برای گردشگران همراه است که ادارک این مخاطرات میتواند نقش قابل توجهی در تصمیم سفر، آمادگی و واکنش آنها در مواجهه با این مخاطرات ایفا کند. بر این ...  بیشتر

بررسی و تحلیل سطح مسئولیت پذیری کارآفرینان گردشگری روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود)

حمید شایان؛ حمدالله سجاسی قیداری؛ فهیمه جعفری

دوره 16، شماره 54 ، تیر 1400، ، صفحه 41-73

https://doi.org/10.22054/tms.2021.12787

چکیده
  گردشگری روستایی یک رهیافت مناسب جهت تحریک کارآفرینی و احیای اقتصاد نواحی روستایی است. اما لازم است کارآفرینان مسئولیت‌هایی را نسبت به جامعة محلی و گردشگران ایفا کنند. هدف پژوهش حاضر تحلیل سطح مسئولیت‌پذیری کارآفرینان گردشگری در 6 روستای گردشگری شهرستان بینالود است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی ـ تحلیلی است. جامعة ...  بیشتر

تبیین عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی در ایران

محمدجواد عباسی؛ ژیلا سجادی؛ علی عبدالهی؛ محمدتقی رضویان

دوره 15، شماره 52 ، دی 1399، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/tms.2020.46417.2204

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف تبیین عوامل موثر در توسعة کارآفرینی گردشگری روستایی انجام شده است. پژوهش از نوع توصیفی- اکتشافی و ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری 174 نفر ازکارآفرینان و صاحبان کسب و کار در حوزة کارآفرینی گردشگری روستایی کشور بوده که جهت تحلیل از نرم افزار spss و pls جهت مدل یابی معادلات ساختاری استفاده ...  بیشتر

مدل‌سازی ارزش‌های زیبایی‌شناختی مناظر روستاهای توریستی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: محور توریستی صور- توتاخانه)

علی مجنونی توتاخانه؛ حسین کریم زاده

دوره 15، شماره 51 ، مهر 1399، ، صفحه 145-172

https://doi.org/10.22054/tms.2020.29638.1853

چکیده
  هدف این پژوهش، ارزیابی ارزش‌های زیبایی‌شناختی جاذبه­های گردشگری محور توریستی صور- توتاخانه در دو بعد عینی و ذهنی بوده است. بدین منظور، هشت مؤلفه شناسایی گردید. برای تعیین زیبایی‌شناختی عینی از شبکه عصبی مصنوعی و برای تعیین زیبایی‌شناختی ذهنی از آزمون­های اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، 3324 گردشگر وارد ...  بیشتر

نقش اقتصاد تجربه گردشگری روستایی بر دلبستگی مکان و نیات رفتاری گردشگران روستایی )مورد مطالعه : مناطق ییلاقی رامسر و چالوس(

مهدی باسخا؛ سید محمود حسینی امیری؛ سالومه روحی نژاد

دوره 14، شماره 47 ، آذر 1398، ، صفحه 125-156

https://doi.org/10.22054/tms.2019.10610

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی اثر اقتصاد تجربه گردشگری در مناطق روستایی و ییلاقی رامسر و چالوس بر دل‌بستگی به مکان و  نیات رفتاری گردشگران از طریق احساسات دلپذیر و خاطرات مثبت گردشگران بوده است.  این پژوهش، اکتشافی - توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار اصلی گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است .184 پرسشنامه به روش نمونه‌گیری در دسترس، در بهار ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری کشاورزی )مورد مطالعه : شهرستان جهرم(

مرتضی بذرافشان؛ سحر سامانی

دوره 14، شماره 47 ، آذر 1398، ، صفحه 193-220

https://doi.org/10.22054/tms.2019.10612

چکیده
  امروزه، کشاورزان به درآمد مکمل و نیز ایجاد اشتغال برای کمک به کاهش فقر در آن ها نیاز دارند. گردشگری کشاورزی، به‌عنوان فرصتی برای رشد و توسعه شناسایی شده است. در این مقاله، با توجه به پژوهش­های انجام شده و نظرخواهی از خبرگان (مسئولان، متخصصان و کارشناسان کشاورزی و گردشگری)، عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری کشاورزی بررسی و تعیین شدند. در ...  بیشتر

ارزیابی اثرات گردشگری بر نواحی روستایی هدف گردشگری بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد با استفاده از مدل تحلیل عاملی

ویدا علی یاری؛ مریم شریف زاده؛ مصطفی احمدوند

دوره 14، شماره 45 ، خرداد 1398، ، صفحه 221-247

https://doi.org/10.22054/tms.2019.24002.1689

چکیده
  این پژوهش پیمایشی با هدف ارزیابی اثرات توسعه­ی گردشگری بر نواحی روستایی هدف گردشگری بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد، صورت پذیرفته است. از جامعه­ی آماری 437 خانوار ساکن، با استفاده از جدول بارتلت، 155 سرپرست خانوار به روش نمونه­گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسش­نامه­ای محقق­ساخته بود. نتایج ...  بیشتر

ارزیابی و اولویت‌بندی روستاهای هدف گردشگری با استفاده از فنون تصمیم‌گیری چندمعیاره

رسول حیدری سورشجانی؛ صدیقه کیانی سلمی؛ هدی باسره

دوره 13، شماره 43 ، مهر 1397، ، صفحه 101-140

https://doi.org/10.22054/tms.2018.9449

چکیده
  تعیین روستاهای هدف گردشگری و توجه ویژه به این روستاها از جمله سیاست‌های متولیان گردشگری کشور است. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی و اولویت‌بندی روستاهای هدف گردشگری شهرستان کرج با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره نظیر تاپسیس، ویکور، آنتروپی، ساو، الکتر و جمع‌بندی نهایی گزینه‌ها با استفاده از تکنیک بردا است. این پژوهش ...  بیشتر

توزیع درآمد گردشگری روستایی بین بخش‏های کلیدی اقتصاد

میرحسین موسوی؛ زمزم سادات اصل؛ لاله سادات اصل

دوره 13، شماره 41 ، خرداد 1397، ، صفحه 137-156

https://doi.org/10.22054/tms.2018.12786.1352

چکیده
  گردشگری روستایی به عنوان فرآیندی در توسعه روستایی محسوب می‌شود که با ایجاد فعالیت‌های مکمل کشاورزی زمینه توسعه اقتصادی را از طریق بالا بردن توان درآمدزایی، اشتغال زایی و در نتیجه معیشت پایدار فراهم می‌آورد. در این راستا هدف این مقاله بررسی اثرات توزیع درآمدی گردشگری روستایی به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی است. برای این منظور از ...  بیشتر

نقش مناسبات شهرو روستا در توسعه گردشگری روستایی ( مطالعه موردی: بخش گلبهار - شهرستان چناران)

حسین رحیمی

دوره 12، شماره 38 ، تیر 1396، ، صفحه 45-61

https://doi.org/10.22054/tms.2017.15062.1425

چکیده
  مناسبات شهر و روستا تاثیرات فراوانی بر سکونتگاه­های روستایی دارد. شهرها مرکز انباشت سرمایه و جریان‌های فضایی هستند. همچنین روستاها در مقابل به عنوان مراکز گردشگری برای ساکنان شهری به شمار می‌روند. به صورتی که گردشگری فرصتی برای بهره مندی از توان­های محیطی روستایی است که شکوفایی اقتصادی را نیز برای روستاها به همراه دارد. این تحقیق ...  بیشتر

ارزیابی اثرات گردشگری روستایی شهرستان فومن از دیدگاه جامعه روستایی

اشرف سجادی؛ فاطمه احمدی

دوره 8، شماره 23 ، آبان 1392، ، صفحه 155-175

چکیده
  هدف کلی این تحقیق ارزیابی اثرات گردشگری روستایی از دیدگاه جامعه روستایی است. ابزار پژوهش، پرسشنامه­ای ساختارمند بود که روایی و پایایی آن تأیید گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه روستاییان شهرستان فومن در سال 91- 1390 بود (96788N=) که از این میان، تعداد 198 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای به­عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول ...  بیشتر