نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا(س) تهران

2 دانشگاه الزهرا (س) تهران

3 دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

گردشگری روستایی به عنوان فرآیندی در توسعه روستایی محسوب می‌شود که با ایجاد فعالیت‌های مکمل کشاورزی زمینه توسعه اقتصادی را از طریق بالا بردن توان درآمدزایی، اشتغال زایی و در نتیجه معیشت پایدار فراهم می‌آورد. در این راستا هدف این مقاله بررسی اثرات توزیع درآمدی گردشگری روستایی به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی است. برای این منظور از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 و تحلیل ضرایب فزاینده منتج از این ماتریس استفاده شده است. از مزیت‌های استفاده از این روش، امکان مطالعه اثرات توزیع درآمدی خانوارهای روستایی به تفکیک بخش‌ها است. این مدل با توجه به در نظر گرفتن کلیت اقتصاد تمام اثرات مستقیم و غیر‌مستقیم بین بخش‌های اقتصادی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. نتایج  نشان می‌دهد که توسعه زیر‌بخش‌های گردشگری روستایی اثرات مثبت بر توزیع درآمد خانوار‌های روستایی دارد.‌

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Distribution of Rural Tourism Income between Key Sectors of the Economy

نویسنده [English]

  • zamzam sadatasl 2

چکیده [English]

Rural tourism is considered as a process of rural development that by creating complementary agricultural activities, provides economic development through raising the ability to generate income, create jobs, and consequently, sustainable livelihoods. In this regard, the purpose of this paper is to examine the effects of rural tourism income distribution in different economic sectors. For this purpose, the social accounting matrix (SAM) of 2006 and the multipliers analysis resulting from this matrix have been used. The advantages of using this method are the possibility of study the effects of income distribution of rural households by sections. By taking into account the totality of the economy, this model encompasses all direct and indirect effects on economic and social sectors. The results show that the development of rural tourism sub-sectors has a positive effect on the distribution of rural household income.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income Distribution
  • Rural Tourism
  • Social Accounting Matrix
اسفندیاری، علی اصغر،(1377) تشخیص صنایع کلیدی بر مبنای شاخص پیوندهای فراز و نشیب در اقتصاد ایران، با استفاده از جدول داده – ستانده، مجله برنامه و بودجه، شماره 25 و 26، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، (1377). ص 14-10
امینی، عباس،سمیرا بختی، فرهاد بابا جمالی، (1394) ارزیابی نگرش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در مناطق روستایی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، شماره30.
بانویی، علی اصغر، محمدرضا یوسفی و حسین ورمزیار.(1377). بررسی روش شناسی پیوندهای پسین و پیشین و تعیین محتوای واردات بخش‏های اقتصادی ایران، مجله برنامه و بودجه، شماره 33، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ص 10-4
بیدآبادی، بیژن.(1383) ارتباط یبن بخشی و هدفگذاری افزایش اشتغال کشور، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 46. ص14-10
قنبری،سیروس، محمد حسین دهقان، حسین میرکی اناری(1394) ارزیابی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در گردشگری روستایی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، شماره 32. ص 20-1
طرازکار، محمدحسن و زیبایی، منصور، بررسی معیارهای رفاه اجتماعی و توزیع درآمد و فقر در جوامع روستایی و شهری مطالعه موردی استانهای فارس و اصفهان و سمنان، اقتصادکشاورزی و توسعه، سال دوازدهم، شماره ٤٨، 1388.ص 5
عطوان، مهدی، ارزیابی قدرت پیش بینی جدول داده  ستانده در اقتصاد ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجله روند، سال پانزدهم- شماره 45. 1384، ص 10-6
Cai J, Leung P, Mak J ."Tourism’s forward and backward linkages". Journal of Travel Research 45(1): 2006, p:36–52.
Cella, G. "The input-output measurement of interindustry linkages", Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 46, 1984, pp. 73-84
Chen L., Devereux J. "Tourism and welfare in Sub-Saharan Africa: a theoretical analysis". Journal of African Economies, 1999 8: 209–227.