نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

این مطالعه، بر اساس هدف از نوع کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی- تحلیلی مبتنی بر رویکرد آینده‌نگاری است. جهت گردآوری داده‌ها از اسناد و مدارک (کتابخانه‌ای) و مصاحبه استفاده شد. برای محاسبه روایی، از روش و تکنیک روایی محتوایی و صوری استفاده شد. میزان پایایی برای «تحلیل اثرات ساختاری» مقدار0.82بدست آمد. پانل افراد پاسخگو متشکل از ۳۰ نفر از اساتید دانشگاهی و همچنین خبرگان برنامه‌ریزی و توسعه بودند. به‌طورکلی در پژوهش حاضر تعداد 21 متغیر به‌عنوان عوامل اولیه شناسایی و با نرم‌افزار میک‌مک تحلیل شد. به‌منظور نتیجه‌گیری نهایی برای تعیین پیشران‌های کلیدی مؤثر بر رهیافت گردشگری روستایی شهرستان هریس بر اساس استفاده از نتایج دو روش شامل «رتبه متغیرها در هریک از حالت‌ها» و «مجموع اثرگذاری متغیرها در همه حالت‌ها» عوامل کلیدی و مؤثر انتخاب شد که «بهره‌گیری از فرهنگ و هنر روستایی در ارائه طرح‌ها» دارای اهمیت فراوانی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the key factors of rural tourism in Heris city

نویسندگان [English]

 • Hossein koohestani 1
 • Fatemeh Kazemiyeh 2
 • Amir Ali Vazifeh 3

1 Associate Professor in the Department of Rural Extension and Development at the University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 Associate Professor Dept. of Extension and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran

3 M. Sc. of Rural Development, Dept. of Extension and Rural Development, Faculty of Agriculture University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Rural tourism is a part of the tourism market and a source of employment and income, and it can be considered an essential tool for the economic, social, and ecological development of rural communities. The leading research based on the need for long-term planning in the field of rural tourism in Heris City, which is one of the most susceptible regions in the country in attracting rural tourism with various factors, is trying to reach a convincing answer to the question that the key and influencing factors on the future development of rural tourism in the city. Where is Heris? Based on the purpose, this is an applied study, and in terms of its nature and method, it is a descriptive-analytical study based on a prospective approach. Data collection tools included the use of (library) documents and interviews. To calculate validity, content and form validity methods and techniques were used. The reliability rate for "structural effects analysis" was 0.82. The panel of respondents consisted of 30 university professors and planning and development experts. This study identified 21 variables as primary factors and analyzed them with MicMac software. To determine the key drivers effective on the rural tourism approach of Heris City, based on the results of two methods, including "rank of variables in each mode" and "the total effect of variables in all modes," the key and effective factors were selected, which are "use of culture and rural art in presenting designs" and "paying attention to all levels and strata of society in presenting designs."
Introduction
Many development planners and policymakers refer to the tourism industry as the central pillar of sustainable development. Rural tourism is also considered a part of the tourism industry, which can play an influential role in developing these areas. As a result, proper planning and identifying the advantages and limitations of rural tourism, will achieve national development and diversification of the national economy. Leading research based on the need for long-term planning in the field of rural tourism in Heris City, which, with various factors, is one of the most susceptible regions in the country in attracting rural tourism, and due to its brilliant historical background and the presence of diverse weather, the scenic attractions have the ability to develop rural tourism. However, due to incorrect planning, it has yet to be successful in this field. According to the stated contents, the present research is trying to reach a convincing answer to the question of the key and influencing factors on the future development of rural tourism in Heris County.
Materials and Methods
In terms of the purpose, this is applied research, and in terms of the nature and method, it is of descriptive-analytical type, based on the prospective approach from the time dimension. According to the existing studies, the methods of obtaining information in the field of economic-social studies can be categorized in different ways. Based on the research objectives, data collection methods, and tools, including using documents, library documents, and interviews. To calculate validity, content and form validity methods and techniques were used so that it was accompanied by the guidance of scholars in this field to determine how well the questions represent the content and objectives of the research. Cronbach's alpha method was used to measure the reliability of the research questionnaire. According to each section, the questionnaire was provided to professors and experts in the mentioned field, and Cronbach's alpha coefficient was calculated in SPSS software. The reliability level for "structural effects analysis" is 0.82. The panel of respondents consists of 30 university professors in the fields of rural and urban planning, regional planning and tourism, social sciences, and economics, as well as planning and development experts, including experts from the Nomadic Affairs Organization, Sports and Youth Administration, Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization, East Azarbaijan province, and Heris city. The present study identified 21 variables as primary factors and analyzed data with MicMac software. In the cross matrix, the sum of the row numbers of each factor, the amount of influence, and the column sums of each factor shows the influence from other factors.
Discussion and Results
The number of 21 influencing variables on rural tourism development in Heris County was selected using the panel interview session. Then, by forming a 21 x 21 matrix, the effects of each index on the other were identified with the number zero to three using the mutual effects analysis method. Then, the matrix results were entered into MicMac software and analyzed to extract the drivers. To structurally analyze the mutual effects of factors on each other, a 21x21 matrix was formed. The filling degree of the matrix is 92.063%, which shows that the selected factors had a large and scattered effect on each other, and in fact, the system was in an unstable state. Out of 385 relationships that can be evaluated in this matrix, 35 relationships are zero, meaning that the factors did not influence on or were not influenced by each other. Eighty-seven relationships have been established on number one, 157 on number two, and 162 on number three.
Conclusions
What can be understood from the state of the dispersion plane of the effective variables is the state of instability of the system. Most of the variables are scattered around the diagonal axis of the plane. Except for a few limited factors that show that they have a high impact on the system, the rest of the variables have almost the same status. To determine the key drivers effective on the rural tourism approach of Heris City, based on the results of two methods including "rank of variables in each of the states" and "total impact of variables in all states," the key and effective factors have been selected as follows. Utilizing rural culture and art in presenting plans; Attention to all levels and strata of society in presenting plans; Emphasizing intellectual independence and not imitating foreign models in the design of rural tourism projects; Looking at rural tourists as cultural ambassadors; Designing suitable spaces for holding ceremonies and traditional rituals using cultural symbols (designing cultural routes for tourists); and introducing the projects done on different sites in different languages.
Therefore, the vital and effective drivers that can be pointed out in this research for the planning approach of rural tourism development in Heris are the factors that emphasize all the studied aspects of the subject.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foresight
 • Heris City
 • Rural Tourism
 • MICMAC
 1. اعظمی، موسی، هاشمی‌امین، ناهید، سروش‌مهر، هما (1394). تدوین استراتژی گردشگری روستایی پایدار با استفاده از تکنیک SWOT (مطالعه موردی: روستای نوره شهرستان سنندج). جغرافیایی فضای گردشگری، 5 (17)، 106- 83.
 2. ایمانی، بهرام (1399). آینده‌پژوهی توسعه متوازن منطقه‌ای بر مبنای برنامه‌ریزی سناریوی مبنا (مطالعه موردی: استان اردبیل). جغرافیا و توسعه، 15 (58): 44- 17.
 3. رکن‌ الدین افتخاری، عبدالرضا، قادری، اسماعیل (1381). نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی (نقد و تحلیل چهارچوب‌های نظریه‌ای). برنامه‌ریزی و آمایش فضا، ۶ (۲) :۴۱-۲۳.
 4. سازمان جهانی جهانگردی (1379). برنامه‌ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه‌ای، ترجمه­ بهرام رنجبران و محمد زاهدی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه اصفهان.
 5. شاهی‌پور، سونا، مجتبی‌زاده، حسین (1395). تحلیل پیامدهای گردشگری روستایی بر توسعه (مطالعه موردی: کندوان). محیط شناسی، 42(3)، 637-648.
 6. شماعی، علی، موسی­وند، جعفر (1390). سطح‌بندی شهرستان‌های استان اصفهان از لحاظ زیرساخت‌های گردشگری با استفاده از مدل TOPSIS و AHP. مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، 3 (10)، 23-40
 7. شمس، شهاب‌الدین، حسینی، ابوالحسن، خورشیدیان، رادمان (1395). تحلیل و ارزیابی کاربرد روش‌های سلسله مراتبی فازی در اولویت‌بندی و سناریوهای توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی: استان مازندران). برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 5 (18)، 187-158.
 8. علی‌اکبری، اسماعیل، رهنمایی، محمدتقی، صفرعلی‌زاده، اسماعیل (1394)، مدیریت یکپارچه گردشگری، راهبردی برای توسعه منطقه‌ای در استان آذربایجان غربی. برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 5 (19)، 12-1.
 9. قلمی‌چراغتپه، مژگان، دربان‌آستانه، علیرضا، خراسانی، محمدامین (1400). شناسایی و تحلیل پیشران‌های توسعه گردشگری روستایی (مورد مطالعه: شهرستان ارومیه). آینده‌پژوهی ایران، 6(2): 20- 1.
 10. مهدی‌زاده، جواد (1388). برنامه‌ریزی برای ساختن آینده درآمدی بر مبانی و مفاهیم آینده‌پژوهی. جستارهای شهرسازی، شماره 28 و 29.
 11. ناظمی، امیر (1390). آینده‌نگاری از مفهوم تا اجرا، ناشر مرکز صنایع نوین، تهران.
 12. نعمتی، محمد (1399). شناسایی پیشران‌های مؤثر بر گردشگری روستایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک، دانشکده مدیریت، موسسه آموزش عالی طلوع مهر.
 13. ویسی، فرزاد، صفیاری، رسول، منوچهری، سوران (1398). پیشران‌های مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری نواحی روستایی با تاکید بر آینده‌پژوهی (مورد مطالعه: بخش اورامان شهرستان سروآباد). مطالعات اجتماعی گردشگری، 7 (14): 72 – 47 .
 14. هال، کالین‌مایکل، جان‌مایکل، جنکینز (1382). سیاستگذاری جهانگردی، مترجمان: داود ایزدی، سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
 15. Alam, M. S., & Paramati, S. R. (2016). The impact of tourism on income inequality in developing economies: Does Kuznets curve hypothesis exist? Annals of Tourism Research, 61, 111–126. https://doi.org/10.1016/j.annals.2016.09.008
 16. Andrades, L., & Dimanche, F. (2017). Destination competitiveness and tourism development in Russia: Issues and challenges. Tourism Management, 62, 360–376. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.05.008
 17. Butler, R. (2009). Tourism in the future: Cycles, waves or wheels? Futures, 41(6), 346–352. DOI:10.1016/j.futures.2008.11.002
 18. Cheng, S. (2010). Business cycle, industrial composition, or regional advantage? A decomposition analysis of new firm formation in the United States. The Annals of Regional Science, 47(1), 147–167. https://doi.org/10.1007/s00168-009-0361-0
 19. Dimitrovski, D. D., Todorović, A. T., & Valjarević, A. D. (2012). Rural Tourism and Regional Development: Case Study of Development of Rural Tourism in the Region of Gruţa, Serbia. Procedia Environmental Sciences, 14, 288–297. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2012.03.028
 20. Dogru, T., & Sirakaya-Turk, E. (2017). Engines of tourism’s growth: An examination of efficacy of shift-share regression analysis in South Carolina. Tourism Management, 58, 205–214. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.10.021
 21. El-Gohary, H. (2016). Halal tourism, is it really Halal? Tourism Management Perspectives, 19, 124–130. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.013
 22. Helgadóttir, G., & Dashper, K. (2020). 20 years of Nordic rural tourism research: a review and future research agenda. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 1–10. https://doi.org/10.1080/15022250.2020.1823246
 23. A., Das, S., & Roy, H. (2021). Forty years of the rural tourism research: reviewing the trend, pattern and future agenda. Tourism Recreation Research, https://doi.org/10.1080/02508281.2021.1961065
 24. Marais, M., Engelina Du Plessis, & Sayman, M. (2017). Critical success factors of a business tourism destination: supply side analysis. Acta Commercii, 17(1). https://hdl.handle.net/10520/EJC-5cdde6861
 25. Njoroge, J. M. (2014). An enhanced framework for regional tourism sustainable adaptation to climate change. Tourism Management Perspectives, 12, 23–30. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2014.06.002