دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تببین نقش مشارکت سازمان های مردم نهاد و موزه ها در فرایند ترویج گردشگری پایدار

ندا ترابی فارسانی؛ مرضیه حکمت؛ حسین صادقی شاهدانی؛ آیدا داودیان دهکردی

دوره 18، شماره 63 ، مهر 1402، صفحه 7-40

https://doi.org/10.22054/tms.2023.75004.2859

چکیده
  اهداف پژوهش حاضر عبارتند از: 1) شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر مشارکت سازمان های غیر انتفاعی مردم نهاد در رونق موزه ها و ترویج گردشگری پایدار 2) کشف فرصتهای مشارکتی سازمانهای مردم نهاد و موزه ها در راستای ترویج گردشگری پایدار. در این راستا از روش کیفی بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش ، اعضا فعال سمن ها، متخصصان حوزه گردشگری ، فرهنگ، موزه ...  بیشتر

برنامه ریزی گردشگری
عوامل جذب گردشگران رویداد به جشنواره‌های محلی (مورد مطالعه: جشنواره گل و گلاب میمند فارس)

نیما خادمی؛ عباس عباسی؛ کاظم عسکری فر

دوره 18، شماره 63 ، مهر 1402، صفحه 41-72

https://doi.org/10.22054/tms.2023.74805.2853

چکیده
  گردشگری رویدادهای محلی، یکی از انواع گردشگری است که می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی جوامع داشته باشد. بااین‌وجود، این موضوع علی‌رغم وضوح و ضرورت خود کمتر مورد توجه قرار گرفته ‌است. جشنواره گل‌وگلاب میمند فارس یکی از این رویدادهایی است که هر ساله در فصل بهار برگزار می‌شود. هدف این مطالعه، شناسایی عوامل جذب گردشگران ...  بیشتر

شناسایی عوامل کلیدی گردشگری روستایی در شهرستان هریس

حسین کوهستانی؛ فاطمه کاظمیه؛ امیرعلی وظیفه

دوره 18، شماره 63 ، مهر 1402، صفحه 73-104

https://doi.org/10.22054/tms.2023.73232.2836

چکیده
  این مطالعه، بر اساس هدف از نوع کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی- تحلیلی مبتنی بر رویکرد آینده‌نگاری است. جهت گردآوری داده‌ها از اسناد و مدارک (کتابخانه‌ای) و مصاحبه استفاده شد. برای محاسبه روایی، از روش و تکنیک روایی محتوایی و صوری استفاده شد. میزان پایایی برای «تحلیل اثرات ساختاری» مقدار0.82بدست آمد. پانل افراد ...  بیشتر

برنامه ریزی گردشگری
ارائه چارچوب مفهومی چندوجهی برای تجربه گردشگران مذهبی: مرور نظام ‏مند

فاطمه شکاری

دوره 18، شماره 63 ، مهر 1402، صفحه 105-148

https://doi.org/10.22054/tms.2023.74621.2848

چکیده
  پژوهش‏ در زمینه تجربه گردشگری مذهبی در سال‏ های اخیر افزایش یافته است، با این حال، کماکان شناخت کافی از جنبه ‏های گوناگون این تجربه ها وجود ندارد و اغلب پژوهش‏ های انجام شده بر جنبه معنوی تجربه ‏متمرکز بوده اند. پژوهش حاضر با هدف ارائه «چارچوب مفهومی یکپارچه و چندوجهی از تجربه‏ های گردشگران مذهبی» با استفاده از مرور ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
مفهوم‌پردازی الگوی توسعه گردشگری مذهبی با تأکید بر بُقاع متبرکه (مورد مطالعه: استان کرمانشاه)

ایوب پژوهان؛ مسلم فلاحی

دوره 18، شماره 63 ، مهر 1402، صفحه 149-192

https://doi.org/10.22054/tms.2023.75127.2863

چکیده
  گردشگری مذهبی به‌عنوان شاخه‌ای از گردشگری فرهنگی، می‌تواند محرک توسعه به‌ویژه در مناطق روستایی باشد. از این‌رو، پژوهش حاضر، باهدف مفهوم‌پردازی الگوی توسعه گردشگری مذهبی با تأکید بر بُقاع متبرکه استان کرمانشاه انجام شد. رویکرد پژوهش، کیفی و از نوع نظریه داده‌بنیاد بود. جامعه موردمطالعه پژوهش را کارشناسان و خبرگان حوزه گردشگری ...  بیشتر

اقتصادو بازاریابی
تحلیل نقش جهت‌گیری کارآفرینانه در تقویت عملکرد شرکت در صنعت گردشگری

نادر سید کلالی؛ الهام حیدری؛ کامیار رئیسی فر

دوره 18، شماره 63 ، مهر 1402، صفحه 193-228

https://doi.org/10.22054/tms.2023.73231.2827

چکیده
  در تحقیق حاضر تأثیرات نوآوری‌جویی، پیش‌نگری و ریسک‌پذیری به عنوان ابعاد جهت‌گیری کارآفرینانه بر عملکرد شرکت‌های بخش گردشگری با درنظر گرفتن قابلیت‏های بازاریابی به عنوان متغیر میانجی و فرهنگ یادگیرنده به عنوان متغیر تعدیل‏گر بررسی شده است. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی و ...  بیشتر

برنامه ریزی گردشگری
ارزیابی مزایای بازی‌وارسازی در گردشگری (مطالعه موردی: سایت تخت جمشید)

پدرام فرهادی؛ نازنین تبریزی

دوره 18، شماره 63 ، مهر 1402، صفحه 229-263

https://doi.org/10.22054/tms.2023.75006.2860

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی مزایای بازی‌وارسازی در سایت تاریخی تخت‌جمشید است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و پرسش‌نامه محقق ساخت صورت‌گرفته است. جامعۀ فعالان گردشگری به‌عنوان جامعۀ هدف در نظر گرفته شده و ۳۵۴ نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. برای پردازش داده‌های به‌دست‌آمده از آزمون‌های ...  بیشتر