نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت گردشگری و هتلداری دانشگاه شیراز شیراز، ایران

چکیده

پژوهش‏ در زمینه تجربه گردشگری مذهبی در سال‏ های اخیر افزایش یافته است، با این حال، کماکان شناخت کافی از جنبه ‏های گوناگون این تجربه ها وجود ندارد و اغلب پژوهش‏ های انجام شده بر جنبه معنوی تجربه ‏متمرکز بوده اند. پژوهش حاضر با هدف ارائه «چارچوب مفهومی یکپارچه و چندوجهی از تجربه‏ های گردشگران مذهبی» با استفاده از مرور نظام مند ادبیات و تحلیل مضمون با رویکرد قیاسی انجام شد. مقاله ‏ها در پایگاه اسکوپوس جستجو و 53 مقاله مربوط به بازه 2022-2006 از طریق رویه PRISMA شناسایی شد. تحلیل یافته ‏ها نشان داد که تجربه گردشگران مذهبی را می‏ توان در قالب هشت وجه شناختی، عاطفی، فیزیکی، رابطه ‏ای، بازیابی، معنوی، دگرگون‏ کننده و رفتاری دسته بندی کرد. یافته ‏ها می‏ تواند به توسعه ادبیات این حوزه کمک کند و از منظر کاربردی د در زمینه طراحی تجربه ‏های گردشگری مذهبی و افزایش وفاداری دیدارکنندگان سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Proposing a Multi-faceted Conceptual Framework for Religious Tourist Experience: A Systematic Review

نویسنده [English]

 • Fatemeh Shekari

Assistant professor, Department of Tourism and Hospitality Management, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Although the research on religious tourism experiences has increased in recent years, and given that most of the studies have been focused on the spiritual aspect of these experiences, there still needs to be more knowledge about the multiple attributes of religious tourists’ experiences. Therefore, the current study aims to provide an “integrated and multifaceted conceptual framework of religious tourists’ experiences” using a systematic literature review and deductive thematic analysis. The search was conducted on June 12, 2023. The PRISMA procedure identified fifty-three relevant articles ranging from 2006 to 2022. Based on the findings, the multifaceted religious tourists’ experiences can include cognitive, emotional, physical, relational, recovery, spiritual, transformative, and behavioral facets. The findings can extend the literature and benefit managers, planners, and destination marketing organizations in designing religious tourism experiences to enhance visitors’ satisfaction and destination competitiveness.
Introduction
In the 21st century, religious tourism and pilgrimages are critical components of the travel and tourism market (Albayrak et al., 2018). Bibliometric studies reveal the exponential growth of religious tourism studies in the last decade. Due to religious tourism’s benefits, destinations need to understand religious tourists' experiences to enhance destination competitiveness and attract these tourists. However, religious tourism experience is an emerging topic in the literature (Collins-Kreiner, 2020), and scant studies have been conducted on this topic (Bond et al., 2015). Also, most of the research has focused on the spiritual aspect and ignored other aspects to a large extent. Meanwhile, managers of religious sites should offer a holistic experience that embraces spiritual and non-spiritual complementary aspects (Durán-Sánchez et al., 2018). Considering the importance of understanding the religious tourists' experience and the inadequate studies in this field, especially the lack of comprehensive frameworks that include multiple aspects of the religious tourists’ experiences (Kim et al., 2020), the present study has systematically reviewed the literature to provide an “integrated, multifaceted religious tourism experience conceptual framework” and extends literature in this field.
Materials nd Methods
The present research employed a systematic literature review. Scopus was chosen as the database as it is the largest multidisciplinary database in social sciences (Aria et al., 2020). Also, compared to the Web of Science, it has a broader coverage of tourism journals (Lin & Rasoolimanesh, 2022). The search was conducted on June 12, 2023. The PRISMA procedure identified fifty-three relevant articles ranging from 2006 to 2022. The deductive thematic analysis (Braun & Clarke, 2006) was done to determine the aspects and components of the religious tourists’ experience based on the “orchestra model” (Pearce & Mohammadi, 2021) and the “multifaceted conceptual framework of tourist experience” (Packer & Ballantyne, 2016).
Discussion and Results
Based on the findings, the “integrated, multifaceted framework of religious tourists’ experiences” includes cognitive, affective, physical, relational, restorative, spiritual, transformative, and behavioral facets, each includes the following aspects:

Cognitive: reflection, learning or discovering, perceived authenticity, perception of setting attributes, mental engagement, and remembering
Affective: joy, awe or wonder, attachment, hope, pride, discontent
Physical: sensory engagement, bodily engagement, or challenge
Relational: social interaction and sharing, communitas
Restorative: peacefulness or relaxation, escape, nourishment, freedom
Spiritual: spiritual connection, religiousness or closeness to God or sacred people, communion with nature, purification
Transformative: self-growth or fulfillment, liminality or flow, identity construction
Behavioral: religious site or ritual-specific (religious), non-religious (touristic)

 Conclusions
Theoretically, this research attempted to provide a multifaceted perspective of the religious tourists’ experience, employing a systematic literature review. Therefore, it has presented the most recent overview of the topic and identified the theories used, methodologies, study context, and experience attributes. By providing an “integrated, multifaceted conceptual framework of the religious tourist experience,” the present study contributes to extending the literature. This research used the existing frameworks to categorize the attributes of experience. It also added new facets and components. Three facets, namely restorative, spiritual, and transformative, can be added to the “orchestra model of tourist experience” (Pearce & Mohammadi, 2021). Also, the religious tourism-related components of communitas (relational), hope (affective), religiousness or closeness to God or sacred people, communion with nature, purification (spiritual), and liminality or flow (transformative) were added. Other components were also included that may be helpful to describe more general tourism experiences: perceived authenticity and mental engagement (cognitive), self-expression and social acceptance (relational), and identity construction (transformative). This framework needs to be more comprehensive, and future research may add other facets and components. The findings can extend the literature and benefit managers, planners, and destination marketing organizations in designing religious tourism experiences to enhance visitors' satisfaction and destination competitiveness. Finally, study limitations and future research directions are proposed, including cross-cultural studies to compare results and enhance the generalizability of the findings, examining the proposed framework in various religious destinations contexts, paying more attention to Muslim religious tourists’ experiences, considering the role of information and communication technologies, and investigating the interactions of the framework components.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Religious tourism
 • Pilgrimage
 • Tourist experience
 • Systematic review
 • Thematic analysis
 1. ‫اسماعیلی مهیاری، مصطفی، ایرانی، حمیدرضا، نورمندی‌پور، وحید (۱۴۰۲). مرور کتاب‌سنجی بر پژوهش‌های گردشگری مذهبی. مطالعات مدیریت گردشگری، 18(61).
 2. ‫باقری، مسلم، مباشری، علی‌اصغر، معاون، زهرا، شکاری، فاطمه (۱۴۰۰). فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی. پژوهشنامه حج و زیارت، 6(1)، 201-165
 3. ‫بد، مهدیه (۱۳۹۷). فهم تجربه زیسته زائران در پیاده‌روی اربعین سال ۱۳۹۵ (بسترها و زمینه‌های شکل‌گیری ابر‌رویداد اربعین). باغ نظر، 15(68)، 39-48
 4. ‫جعفری، سید محمدباقر، غفاری، محمد، عباسی، احمد (۱۳۹۷). شناسایی و مفهوم‌پردازی کیفیت تجربه مذهبی گردشگر (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شهر قم). فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 8(31)، 7-29
 5. ‫رضوی‌زاده، ندا، ورشوی، سمیه (۱۴۰۲). مرور صوری و محتوایی مطالعات زیارت و گردشگری مذهبی در ایران (1382-1400). مطالعات اجتماعی گردشگری، 22(11)، 132-93.
 6. ‫رضوی‌زاده، ندا (۱۳۹۶). ادراک و تجربه زیسته زائران پیاده ایرانی در عراق (مورد مطالعه: پیاده‌روی اربعین آذر ۱۳۹۳- عراق). مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 6 (4)، 595-631.
 7. ‫زرگران‌خوزانی، فاطمه، شاه‌جعفری، عطیه، ملائی، محمدحمید (۱۴۰۱). به‌کارگیری روش کیو در شناسایی الگوهای ذهنی: تجربه گردشگران مذهبی. مطالعات مدیریت گردشگری، 17(57)، 239-264.
 8. عباسی، مهدی، سراج‎زاده، سیدحسین. (1394). مسائل روش‌شناختی در مرور نظام‌مند همراه با ارزیابی مقالات ایرانی مبتنی بر این روش. مجله مطالعات اجتماعی ایران، 9(3), 132-160.
 9. ‫محمدی، جمال، صالحی، صادق، نیکوفال، زینب (۱۳۹۶). پدیدارشناسی تجربه گردشگران اماکن مذهبی (مورد مطالعه: اماکن زیارتی شهرستان هرسین). برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 6 (20)، 34-55.
 10. ‫معاون، زهرا، موحد، مجید، طبیعی، منصور (۱۳۹۶الف‌). درک گردشگران مذهبی زن از کنش زیارت در بقاع متبرکه شهر شیراز: مطالعه مردم‌نگارانه. برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 6(22)، 97-117.
 11. معاون، زهرا، موحد، مجید، طبیعی، منصور (۱۳۹۶ب‌). معنایابی و گردشگری مذهبی: مطالعه مردم‌نگارانه. جامعه‌پژوهی فرهنگی، 8(4)، 137-161.

 

 1. Afferni, R., Ferrario, C., & Mangano, S. (2011). A place of emotions: The sacred mount of Varallo. Tourism: An International Interdisciplinary Journal, 59(3), 369-386.
 2. Albayrak, T., Herstein, R., Caber, M., Drori, N., Bideci, M., & Berger, R. (2018). Exploring religious tourist experiences in Jerusalem: The intersection of Abrahamic religions. Tourism Management, 69, 285-296. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.06.022
 3. Alhothali, G. T., Elgammal, I., & Mavondo, F. T. (2021). Religious servicescape and intention to revisit: potential mediators and moderators. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 26(3), 308-328. https://doi.org/10.1080/10941665.2020.1862885
 4. Andriotis, K. (2009). Sacred site experience: A Phenomenological Study. Annals of Tourism Research, 36(1), 64-84. https://doi.org/10.1016/j.annals.2008.10.003
 5. Aria, M., Misuraca, M., & Spano, M. (2020). Mapping the Evolution of Social Research and Data Science on 30 Years of Social Indicators Research. Social Indicators Research, 149(3), 803-831. https://doi.org/10.1007/s11205-020-02281-3
 6. Árvavölgyi, B., & Sági, J. (2019). Pilgrimage and its perception in a local religious community. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 7(4), 5. https://doi.org/10.21427/qrkk-z014
 7. Aulet Serrallonga, S. (2020). Pilgrim’s Motivations: A Theoretical Approach to Pilgrimage as a Peacebuilding Tool. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 8(6). https://doi.org/10.21427/zhad-9555
 8. Bae, S. Y., Lee, C.-K., & Chick, G. (2019). A multicultural retreat in exotic serenity: interpreting temple stay experience using the Mandala of Health model. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 24(8), 789-804. https://doi.org/10.1080/10941665.2019.1630452
 9. Belhassen, Y., Caton, K., & Stewart, W. P. (2008). The search for authenticity in the pilgrim experience. Annals of Tourism Research, 35(3), 668-689. https://doi.org/10.1016/j.annals.2008.03.007
 10. Bhandari, H., & Mittal, A. (2020). A naturalistic inquiry of pilgrims’ experience at a religious heritage site: the case of a Shaktipitha in India. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 8(3), 8. https://doi.org/10.21427/57jp-ht65
 11. Bhaskaran Pillai, S. K., Kamat, K., Scaglione, M., D'Mello, C., & Weiermair, K. (2017). Exposition of St. Francis Xavier’s holy relics in Goa: An importance-performance analysis. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 5(1), 7. https://doi.org/10.21427/D7TD8T
 12. Bond, N., Packer, J., & Ballantyne, R. (2015). Exploring Visitor Experiences, Activities and Benefits at Three Religious Tourism Sites. International Journal of Tourism Research, 17(5), 471-481. https://doi.org/10.1002/jtr.2014
 13. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
 14. Brumec, S. (2022). The Camino de Santiago in Late Modernity: Examining Transformative Aftereffects of the Pilgrimage Experience. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 9(6). https://doi.org/10.21427/ganh-va40
 15. Buzinde, C., Manuel-Navarrete, D., Kalavar, J. J. M., & Kohli, N. (2022). Social Production and Consumption of Space: A Lefebvrian Analysis of the Kumbh Mela. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 10(1), 15. https://doi.org/10.21427/dkc8-sv03
 16. Buzinde, C. N., Kalavar, J. M., Kohli, N., & Manuel-Navarrete, D. (2014). Emic understandings of Kumbh Mela pilgrimage experiences. Annals of Tourism Research, 49, 1-18. https://doi.org/10.1016/j.annals.2014.08.001
 17. Chun, B., Roh, E. Y., & Spralls, S. A. (2017). Living like a monk: Motivations and experiences of international participants in templestay. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 5(1), 39-55. https://doi.org/10.21427/D7Z71P
 18. Chun, B., Roh, E. Y., Spralls, S. A., & Cheng, C.-I. (2021). Personal growth leisure experience in Templestay: International tourist outcomes, satisfaction, and recommendation. Journal of Leisure Research, 52(1), 77-96. https://doi.org/10.1080/00222216.2020.1746936
 19. Collins-Kreiner, N. (2020). A review of research into religion and tourism Launching the Annals of Tourism Research Curated Collection on religion and tourism. Annals of Tourism Research, 82, 102892. https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.102892
 20. Das, A., Kondasani, R. K. R., & Deb, R. (2023). Religious tourism: a bibliometric and network analysis. Tourism Review, ahead-of-print (ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/TR-08-2022-0387
 21. Devereux, C., & Carnegie, E. (2006). Pilgrimage: Journeying Beyond Self. Tourism Recreation Research, 31(1), 47-56. https://doi.org/10.1080/02508281.2006.11081246
 22. Doi, K. (2011). Onto emerging ground: Anticlimactic movement on the Camino de Santiago de Compostela. Tourism, 59(3), 271-285.
 23. Dowson, R. (2020). Religious pilgrimage: experiencing places, objects and events. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 8(20), 24-38. https://doi.org/10.21427/92gf-bc77
 24. Durán-Sánchez, A., Álvarez-García, J., Del Río-Rama, M. D. l. C., & Oliveira, C. (2018). Religious Tourism and Pilgrimage: Bibliometric Overview. Religions, 9(9), 249. https://doi.org/10.3390/rel9090249
 25. Emich, K. J., Kumar, S., Lu, L., Norder, K., & Pandey, N. (2020). Mapping 50 Years of Small Group Research Through Small Group Research. Small Group Research, 51(6), 659-699. https://doi.org/10.1177/1046496420934541
 26. Fedele, A. (2014). Energy and transformation in alternative pilgrimages to Catholic shrines: deconstructing the tourist/pilgrim divide. Journal of Tourism and Cultural Change, 12(2), 150-165. https://doi.org/10.1080/14766825.2014.915091
 27. (2023). Faith-based Tourism Market Outlook (2023-2033). https://www.futuremarketinsights.com/reports/faith-based-tourism-sector-overview
 28. Gil Fuentetaja, I., & Abad-Galzacorta, M. (2019). Religious tourism and emotional experiences: An emotional cartography of Jerusalem. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 7(2), 11. https://doi.org/10.21427/rw1f-9087
 29. Gill, C., Packer, J., & Ballantyne, R. (2019). Spiritual retreats as a restorative destination: Design factors facilitating restorative outcomes. Annals of Tourism Research, 79, 102761. https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.102761
 30. Huang, K., Pearce, P., Guo, Q., & Shen, S. (2020). Visitors' spiritual values and relevant influencing factors in religious tourism destinations. International Journal of Tourism Research, 22(3), 314-324. https://doi.org/10.1002/jtr.2337
 31. Iliev, D. (2020). The evolution of religious tourism: Concept, segmentation and development of new identities. Journal of Hospitality and Tourism Management, 45, 131-140. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.07.012
 32. Ivona, A., & Privitera, D. (2019). Places and Religious Bands: Explorations in spiritual tourism. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 7(4), 7. https://doi.org/10.21427/6cg5-s191
 33. Jørgensen, N. N., Eade, J., Ekeland, T.-J., & Lorentzen, C. (2020). The processes, effects and therapeutics of pilgrimage walking the St. Olav way. The international journal of religious tourism and pilgrimage, 8(1), 33-50. https://doi.org/10.21427/v0cc-7135
 34. Kalender, Y., & Tari Kasnakoglu, B. (2022). Understanding Hajj travel: a dynamic identity perspective. Journal of Tourism and Cultural Change, 20(4), 565-582. https://doi.org/10.1080/14766825.2021.1953046
 35. Kim, B., & Chen, Y. (2020). Effects of religious celebrity on destination experience: The case of Pope Francis's visit to Solmoe Shrine. International Journal of Tourism Research, 22(1), 1-14. https://doi.org/10.1002/jtr.2314
 36. Kim, B., & Chen, Y. (2021). The effects of spirituality on visitor behavior: A cognitive-affective-conative model. International Journal of Tourism Research, 23(6), 1151-1162. https://doi.org/10.1002/jtr.2474
 37. Kim, B., & Kim, S. (2019a). Hierarchical value map of religious tourists visiting the Vatican City/Rome. Tourism Geographies, 21(3), 529-550. https://doi.org/10.1080/14616688.2018.1449237
 38. Kim, B., Kim, S., & King, B. (2020). Religious tourism studies: evolution, progress, and future prospects. Tourism Recreation Research, 45(2), 185-203. https://doi.org/10.1080/02508281.2019.1664084
 39. Kim, B., & Kim, S. S. (2019b). The effect of religious tourism experiences on personal values. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 7(2), 9. https://doi.org/10.21427/5gvy-hh90
 40. Kim, B., Kim, S. S., & King, B. (2016). The sacred and the profane: Identifying pilgrim traveler value orientations using means-end theory. Tourism Management, 56, 142-155. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.04.003
 41. Lee, T. H., Fu, C.-J., & Chang, P.-S. (2015). The support of attendees for tourism development: evidence from religious festivals, Taiwan. Tourism Geographies, 17(2), 223-243. https://doi.org/10.1080/14616688.2014.997280
 42. Leshem, S., & Trafford, V. (2007). Overlooking the conceptual framework. Innovations in Education and Teaching International, 44(1), 93-105. https://doi.org/10.1080/14703290601081407
 43. Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P., & Ioannidis, J. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic and meta‐analyses of studies that evaluate interventions: explanation and elaboration. PLoS medicine, 6(7), 1-28. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000100
 44. Lin, Z., & Rasoolimanesh, S. M. (2022). Sharing tourism experiences in social media: a systematic review. Anatolia, 1-15. https://doi.org/10.1080/13032917.2022.2120029
 45. Liu, H., & Fu, J. (2019). Religious leisure, heritage and identity construction- A case of Tibetan college students. Leisure Studies, 38(5), 603-617. https://doi.org/10.1080/02614367.2019.1597149
 46. Lloyd, S. (2013). Jungian foundations for managing and performing secular pilgrimages. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 7(4), 375-393. https://doi.org/10.1108/IJCTHR-08-2012-0064
 47. Lochrie, S., Baxter, I. W. F., Collinson, E., Curran, R., Gannon, M. J., Taheri, B., & Yalinay, O. (2019). Self-expression and play: can religious tourism be hedonistic? Tourism Recreation Research, 44(1), 2-16. https://doi.org/10.1080/02508281.2018.1545825
 48. Lois González, R. C., & Lopez, L. (2020). Liminality Wanted. Liminal landscapes and literary spaces: The Way of St. James. Tourism Geographies, 22(2), 433-453. https://doi.org/10.1080/14616688.2019.1647452
 49. Mcgettigan, F., & Griffin, C. (2012). Pilgrims’ progress: the changing nature of visitors to religious sites in Ireland. International Journal of Tourism Policy, 4(2), 117-131. https://doi.org/10.1504/ijtp.2012.048999
 50. Miles-Watson, J., & Miles-Watson, S. B. (2011). Conflicts and connections in the landscape of the Manimahesh pilgrimage. Tourism, 59, 319-333.
 51. Moufahim, M., & Lichrou, M. (2019). Pilgrimage, consumption and rituals: Spiritual authenticity in a Shia Muslim pilgrimage. Tourism Management, 70, 322-332. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.08.023
 52. Mujtaba Husein, U. (2018). A phenomenological study of Arbaeen foot pilgrimage in Iraq. Tourism Management Perspectives, 26, 9-19. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.11.015
 53. Munar, A. M., Meged, J. W., Bødker, M., & Wiedemann, C. D. (2021). Existential walking. Annals of Tourism Research, 87, https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103118
 54. Nikjoo, A., Razavizadeh, N., & Di Giovine, M. A. (2021). What draws Shia Muslims to an insecure pilgrimage? The Iranian journey to Arbaeen, Iraq during the presence of ISIS. Journal of Tourism and Cultural Change, 19(5), 606-627. https://doi.org/10.1080/14766825.2020.1797062
 55. Packer, J., & Ballantyne, R. (2016). Conceptualizing the Visitor Experience: A Review of Literature and Development of a Multifaceted Model. Visitor Studies, 19(2), 128-143. https://doi.org/10.1080/10645578.2016.1144023
 56. Pahlevan-Sharif, S., Mura, P., & Wijesinghe, S. N. R. (2019). A systematic review of systematic reviews in tourism. Journal of Hospitality and Tourism Management, 39, 158-165. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2019.04.001
 57. Pearce, P. L., & Mohammadi, Z. (2021). Building the orchestra model of tourist experience, integration and examples. In Routledge Handbook of the Tourist Experience (pp. 50-63). Routledge.
 58. Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1999). The experience economy: work is theatre & every business a stage. Harvard Business Press.
 59. Polus, R., & Carr, N. (2021). The Role of Communication Technologies in Restructuring Pilgrimage Journeys. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 9(5). https://doi.org/10.21427/MG4M-E412
 60. Qurashi, J. (2017). Commodification of Islamic religious tourism: from spiritual to touristic experience. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 5(1), 89-104. https://doi.org/10.21427/D7JX40
 61. Rashid, A. G. (2018). Religious tourism – a review of the literature. Journal of Hospitality and Tourism Insights, 1(2), 150-167. https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2017-0007
 62. Redick, K. (2018). Interpreting contemporary pilgrimage as spiritual journey or aesthetic tourism along the appalachian trail. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 6(2), 10.
 63. Robina Ramírez, R., & Fernández Portillo, A. (2020). What role does touristś educational motivation play in promoting religious tourism among travellers? Annals of Leisure Research, 23(3), 407-428. https://doi.org/10.1080/11745398.2018.1561309
 64. Shekari, F., Azizi, F., & Mohammadi, Z. (2023). Investigating literary gaze through the orchestra model of the tourist experience. International Journal of Tourism Cities, 9(1), 268-285. https://doi.org/10.1108/IJTC-04-2022-0107
 65. Shekari, F., Moaven, Z., Mobasheri, A. A., Bagheri, M., Kiani, M., & Bagheri, A. (2021). Proposing a Model for Religious Tourism Development: Evidence from Iran. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 9(1). https://doi.org/10.21427/d45k-tm75
 66. Smith, V. L. (1992). Introduction: The quest in guest. Annals of Tourism Research, 19(1), 1-17. https://doi.org/10.1016/0160-7383(92)90103-V
 67. Sobry, M., & Purnamasari, T. I. (2021). Motivation and experience of sacred tomb pilgrimage: Learnings from the Sasak Tribe Lombok. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 9(4), 8. https://doi.org/10.21427/07B2-EF17
 68. Song, Y., & Yan, L. (2020). “Who is Buddha? I am Buddha.”—The motivations and experiences of Chinese young adults attending a Zen meditation camp in Taiwan. Journal of Convention & Event Tourism, 21(4), 263-282. https://doi.org/10.1080/15470148.2020.1814471
 69. Tamene, E. (2016). Theorizing Conceptual Framework. The Journal of Educational Research, 4(2), 50-56.
 70. Terzidou, M. (2020). Re-materialising the religious tourism experience: A post-human perspective. Annals of Tourism Research, 83, 102924. https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.102924
 71. Terzidou, M., Scarles, C., & Saunders, M. N. K. (2017). Religiousness as tourist performances: A case study of Greek Orthodox pilgrimage. Annals of Tourism Research, 66, 116-129. https://doi.org/10.1016/j.annals.2017.06.009
 72. Thomas, S., White, G. R. T., & Samuel, A. (2018). To pray and to play: Post-postmodern pilgrimage at Lourdes. Tourism Management, 68, 412-422. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.03.021
 73. Turner, V. (1974). Liminal to Liminoid, in Play, Flow, and Ritual: An Essay in Comparative Symbology. Rice Institute Pamphlet - Rice University Studies, 60(3), 92-53.
 74. (2008). Armenian Monastic Ensembles of Iran. https://whc.unesco.org/en/list/1262/
 75. Verma, M., & Sarangi, P. (2019). Modeling attributes of religious tourism: A study of Kumbh Mela, India. Journal of Convention & Event Tourism, 20(4), 296-324. https://doi.org/10.1080/15470148.2019.1652124
 76. Walter, O. (2021). Walking on the Camino Paths: A Spiritual and Biopsychosocial Journey. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 9(6), 5. https://doi.org/10.21427/x5xz-h817
 77. Wearing, S. L., McDonald, M., & Ankor, J. (2016). Journeys of creation: experiencing the unknown, the Other and authenticity as an epiphany of the self. Tourism Recreation Research, 41(2), 157-167. https://doi.org/10.1080/02508281.2016.1159058
 78. Yanata, K. (2021). What Makes Tourists’ Experience Spiritual?: A Case Study of a Buddhist Sacred Site in Koyasan, Japan. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 9(3), 3. https://doi.org/10.21427/XGQG-QB79
 79. Zhang, Y. (2021). Unpacking visitors' experiences at dark tourism sites of natural disasters. Tourism Management Perspectives, 40, 1-18. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100880