دوره 18 (1402)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
نقش گردشگری ورزشی در ترویج رفتارهای سبز گردشگران

جواد معدنی؛ رحیم زارع؛ احمد محمودی

دوره 17، شماره 60 ، دی 1401، صفحه 9-45

https://doi.org/10.22054/tms.2022.69842.2752

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش گردشگری ورزشی در ترویج رفتارهای سبز گردشگران با محوریت استان اردبیل است. روش تحقیق پژوهش حاضر، آمیخته یا ترکیبی است که با استفاده از رویکرد متوالی اکتشافی در دو فاز کیفی-کمّی انجام شد. روش‌های بکاررفته در این تحقیق، به‌ترتیب "تحلیل‌مضمون و پیمایش" است. مطابق با یافته‌های تحقیق در فاز اول، مضامین استخراج ...  بیشتر

پویایی عقاید ذینفعان گردشگری ایران در مواجهه با گردشگران چینی

رضا حسینقلی زاده؛ محمود البرزی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ حمید ضرغام بروجنی

دوره 17، شماره 60 ، دی 1401، صفحه 47-77

https://doi.org/10.22054/tms.2022.69532.2746

چکیده
  باور حاکم بر ذینفعانی که ارائه دهنده خدمات گردشگری در مقصد هستند نقش مهمی در پایداری مقاصد دارد. مقادیر متغیرهای تاثیرگذار بر این باورها همیشه مبهم بوده و روابط علّی بین آنها نامطمئن است. اگر بخواهیم واقعیت پویایی موجود در عقاید آنها را نیز در نظر بگیریم، پیچیدگی موضوع افزایش خواهد یافت. برای این منظور از منطق فازی، شبکه‌های باور ...  بیشتر

گردشگری و هویت ملی-قومی: تحلیل کتاب‏ سنجی

فاطمه شکاری

دوره 17، شماره 60 ، دی 1401، صفحه 79-115

https://doi.org/10.22054/tms.2023.71904.2797

چکیده
  گردشگری از یک سو، می‏تواند سبب تقویت و از سوی دیگر، منجر به کمرنگ شدن هویت‏های ملی-قومی گردد. بعلاوه، هویت ملی-قومی از جمله موانع در مقابل روند سریع همگون شدن فرهنگ ها تحت تاثیر جهانی شدن است. با توجه به بیش از پنج دهه مطالعه پیرامون گردشگری و هویت ملی-قومی، و فقدان مرور جامع پژوهش‏های پیشین، هدف از مطالعه حاضر مرور کمی این پژوهش‏ها ...  بیشتر

نقش انگیزه ها و ریسک های ادراک شده در دلبستگی به مقاصد گردشگری ورزشی ماجراجویانه

مریم شهمرادی؛ هادی باقری

دوره 17، شماره 60 ، دی 1401، صفحه 117-143

https://doi.org/10.22054/tms.2023.70574.2764

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انگیزه‌ها و ریسک‌های ادراک‌شده گردشگران در دلبستگی به مقاصد گردشگری ورزشی ماجراجویانه انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل پاراگلایدرسوارانی است که در سال 1400 به سایت‌های پروازی استان گلستان سفر کرده بودند که 103 از آنان با استفاده از نمونه‌گیری ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
فراترکیب رابطه بین اقتصاد چرخشی و اکوتوریسم کارآفرینانه

علی متولی؛ علی مبینی دهکردی؛ حسین صادقی

دوره 17، شماره 60 ، دی 1401، صفحه 145-175

https://doi.org/10.22054/tms.2023.68378.2728

چکیده
  نیاز به تغییر سیستم اقتصادی برای اطمینان از تجاوز نکردن آن از محدودیت های زیست محیطی، تلاش های زیادی را برای رسیدگی به مسائل پایداری ایجاد می کند. در این زمینه، مدل اقتصاد چرخشی در سطوح سیاسی، تجاری و دانشگاهی در حال گسترش است. از این رو، هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مطالعات پیشین انجام شده درزمینه اقتصاد چرخشی و ارتباط ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
رابطه پرخاشگری مشتری و تمایل به ترک شغل کارکنان هتل‌ ها، نقش میانجیگری خستگی عاطفی و تعدیل‌کنندگی عدالت توزیعی و غرور سازمانی

وحید میرزایی؛ حامد عرفانیان

دوره 17، شماره 60 ، دی 1401، صفحه 177-207

https://doi.org/10.22054/tms.2023.70740.2773

چکیده
  این پژوهش باهدف بررسی نقش میانجی خستگی عاطفی و تعدیل‌کنندگی عدالت توزیعی و غرور سازمانی در رابطه بین پرخاشگری مشتری و تمایل به ترک شغل انجام شد. جامعه آماری پژوهش کارکنان هتل‌های پنج‌ستاره مشهد در سال 1400 بود. باتوجه‌به حجم جامعه، با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 110 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای ...  بیشتر