نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت گردشگری و هتلداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22054/tms.2023.71904.2797

چکیده

گردشگری از یک سو، می‏تواند سبب تقویت و از سوی دیگر، منجر به کمرنگ شدن هویت‏های ملی-قومی گردد. بعلاوه، هویت ملی-قومی از جمله موانع در مقابل روند سریع همگون شدن فرهنگ ها تحت تاثیر جهانی شدن است. با توجه به بیش از پنج دهه مطالعه پیرامون گردشگری و هویت ملی-قومی، و فقدان مرور جامع پژوهش‏های پیشین، هدف از مطالعه حاضر مرور کمی این پژوهش‏ها با استفاده از تحلیل کتاب‏سنجی بوده است. برای این منظور، تحلیل عملکرد و ترسیم نقشه علم 383 سند نمایه شده در پایگاه اسکوپوس با استفاده از نرم افزارVOSviewer_1.6.18 به منظور شناخت ساختار اجتماعی و مفهومی پژوهش‏ها انجام شد. یافته‏ها نشان داد که گردشگری میراث بویژه در میان مهاجران، بازنمایی هویت ملی-قومی در میان گردشگران خروجی و بازنمایی هویت ملی-قومی مقصد از طریق گردشگری از جمله موضوع‏های پژوهشهای دهه اخیر بوده اند که می‏توانند در مطالعات آتی نیز مورد توجه قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tourism, National and Ethnic Identities: A Bibliometric Analysis

نویسنده [English]

  • Fatemeh Shekari

Assistant Professor, Department of Tourism and Hospitality Management, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Tourism can, on the one hand, strengthen national and ethnic identities, and on the other hand, it can accelerate fading of these identities. In addition, national-ethnic identity is one of the obstacles against rapid cultural homogenization due to globalization. Considering more than five decades of research on tourism and national-ethnic identity, and the lack of a comprehensive review of literature, this study aims to conduct a quantitative literature review using bibliometric analysis. Performance analysis and science mapping of 383 documents indexed in the Scopus database were performed using VOSviewer_1.6.18 software in order to understand the social and conceptual structure of the research field. The findings revealed that in the last decade research on heritage tourism among diaspora and immigrants, outbound tourists’ representation of their national-ethnic identity, and the representation of the destinations’ national-ethnic identity through tourism have been among the hot topics that can also be considered in future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bibliometric analysis, Ethnic identity
  • National identity
  • Tourism