نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انگیزه‌ها و ریسک‌های ادراک‌شده گردشگران در دلبستگی به مقاصد گردشگری ورزشی ماجراجویانه انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل پاراگلایدرسوارانی است که در سال 1400 به سایت‌های پروازی استان گلستان سفر کرده بودند که 103 از آنان با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود و تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که چهار انگیزۀ لذت، هیجان، معاشرت و رهایی تأثیر مثبت و معناداری بر دلبستگی به مقاصد ماجراجویانه ورزشی دارند. همچنین، میزان ریسک ادراک شده تأثیر منفی و معناداری بر دلبستگی گردشگران به مقاصد ماجراجویانه ورزشی دارد. بر اساس یافته‌ها، پیشنهادات عملیاتی برای مقاصد گردشگری ماجراجویانه ورزشی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Perceived Motivations and Risks in Attachment to Adventure Sports Tourism Destinations

نویسندگان [English]

 • Maryam Shahmoradi 1
 • Hadi Bagheri 2

1 Master of Sports Management, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

2 Assistant Professor, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

چکیده [English]

The current study aimed to investigate the role of tourists’ perceived motivations and risks in their attachment to adventure sports tourism destinations. This research follows an applied approach based on descriptive correlation. The statistical population consisted of paraglider pilots who traveled to the flight sites of Golestan Province in 2021, and a sample of 103 participant was selected through available sampling. The data was collected through three questionnaires and analyzed by structural equation modeling. The findings showed that pleasure, excitement, socialization, and escape are the four motivations that positively and significantly impact attachment to adventure sports tourism destinations. Additionally, perceived risk was found to have a significant negative impact on tourists’ attachment to adventure sports destinations. Based on the findings, practical suggestions were proposed for sports adventure tourism destinations.
 
Introduction
Adventure tourism has become an attractive option for sports tourists die to its features of risk-taking, challenge-seeking, and thrill-seeking, which offer new and unique experiences while immersing in nature. Flight sites, which offer aerial activities like paragliding, intend to create positive impressions among tourists, foster their mental and attitudinal attachment, and encourage favorable behavioral outcomes. Tourists have not only different motives for traveling, but also preconceptions about a destination that can significantly influence their travel intentions. In this respect, the current study aimed to investigate the role of perceived motivations and risks in tourists’ attachment to adventure sports tourism destinations.
Materials and methods
This study was an applied research based on descriptive correlation. The statistical population consisted of paragliding pilots who had used the flying sites of Golestan Province in 2021. A total of 103 pilots completed the mental attachment questionnaire of Duman et al. (2018) and two researcher-developed questionnaires on perceived travel motivations and risks. The data was analyzed through SPSS 23 and Smart PLS software.
 
Results and Discussion
The findings indicated that pleasure, excitement, companionship, and escape were the four motivations with significantly positive impact on attachment to the adventure sports tourism destination. Despite the high risk in adventure sports, the results showed that positive and negative emotions and pleasure from these activities can improve sports tourists’ perceptions of the services provided. Socializing with other people on flying sites is another factor that influences tourists’ mental attachment. This attachment can stem from a positive mental image created through the interaction between tourists and hosts, an understanding of the local culture, and a feeling of affection towards hosts. Finally, flying sites provide an opportunity for people to get away from everyday worries, enjoy a natural environment away from cities, and find peace, which can leave a positive mental image and develop attachment. On the other hand, the effect of perceived risks on tourists’ attachment was significantly negative. It seems that the fear of potential danger, life accidents, financial and equipment risks, or even the possibility of the unfulfilled promises by the host can have a negative impact on tourists’ mental attachment to the flying sites. Therefore, it is important to reduce negative risks as much as possible while addressing tourists’ motivations.
Conclusion
The flying sites that offer adventure activities can invest in the activities by enhancing interactions with tourists, perpetuating recreational conditions, providing more exciting events, reducing negative risks, and enhancing safety indicators. These can increase the resonance of adventure sports tourism destinations and foster greater attachment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sports tourism
 • Adventure tourism
 • Negative risk
 • Destinations resonance
 1. حق­پرست، فرزین؛ آصفی، مازیار؛ ابی­زاده، الناز. (1398). تحلیل تأثیرات زمینه­های ادراکی و دلبستگی مکانی بر وفاداری کنشی گردشگران (نمونه موردی: بازار تاریخی تبریز). فصلنامه علمی برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا)، 9 (1)، 25-44.
 2. رنجبریان، بهرام؛ غفاری، محمد؛ تسلیمی بابلی، امین. (1398). تبیین ریسک­های ادراک‌شده گردشگر بر تمایل به بازدید مجدد از مقصد گردشگری با نقش میانجیگری تصویر ذهنی مقصد گردشگری. فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگری، 14 (46)، 137-164.
 3. زارع، رحیم؛ پور سعید، محمدمهدی؛ سلطانی نژاد، نیما. (1396). بررسی نقش میانجی تصویر مقصد بر رابطه میان ریسک ادراک‌شده و تمایل به بازدید مجدد: موردمطالعه ارگ بم پس از فاجعه زلزله. فصلنامه مطالعات ‌مدیریت گردشگری، 12 (37)، 47-70.
 4. سلطانی، صادق؛ خطیبی، امین؛ و ازمشا، طاهره. (1398). تأثیر انتظارات و نوستالژی بر وفاداری مقصد ورزشکاران ماجراجویانه رشته پاراگلایدر شهرستان لنده. چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، اهواز.
 5. صفاری، مرجان، نوروزی سید حسینی، رسول؛ شوری، فرهاد. (1398). مدل یابی روابط ساختاری تصویر از مقصد، نگرش، انگیزه و رضایت بر رفتار آتی گردشگران ورزشی. پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی، 9 (17)، 121-137.
 6. عبدلی، ناهید. (1401). چشم­انداز گردشگری ماجراجویانه در ایران با رویکرد آینده­پژوهی. مطالعات مدیریت گردشگری، 17 (59)، 153-193. Doi: 10.22054/tms.2022.69253.2740
 7. قزلسفلو، حمیدرضا؛ عاشوری، تقی. (1399). الگوی ویژگی­های رفتاری و هیجانات ذاتی گردشگران ماجراجوی ورزش­های هوایی بر مبنای بروز رفتارهای خود محافظتی واقعی. مطالعات مدیریت رفتارسازمانی در ورزش، 7 (26)، 115-131.
 8. محمدقلیان، محمد؛ مدی، حسین. (1399). بررسی مؤلفه­های مؤثر بر حس مکان در توسعه طبیعت­گردی ساحلی جزایر جنوبی ایران (مطالعه موردی: جزیره هندورابی(. علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، 22 (3)، 366-379.
 9. مصطفوی، مائده‌السادات؛ رنجبریان، بهرام؛ قربانی، حسن. (1395). تحلیل تأثیر فاصله اجتماعی ادراک‌شده بر نیات رفتاری گردشگران بین‌المللی سفرکرده به جزیره آزاد کیش با تأکید بر ریسک ادراک‌شده و رضایت‌مندی. پژوهش­های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 5 (3)، 51-66.
 10. یاسوری، مجید؛ شاکری­نیا، ایرج؛ شفیعی ماسوله، سیده سمیره. (1394). ارتباط رضایتمندی، دلبستگی و مقاصد رفتاری گردشگران (موردمطالعه: گردشگران بندر انزلی). مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، 4 (13)، 206-229.
 11. Ayazlar, R. A. (2015). Flow phenomenon as a tourist experience in paragliding: A qualitative research. Procedia Economics and Finance26, 792-799.
 12. Battour, M., Rahman, M. K., & Rana, M. S. (2019). “The impact of PHTPS on trip quality, trip value, satisfaction and word of mouth”. Journal of Islamic Marketing, 11 (6), 1759-0833.
 13. Chen, J. V., Htaik, S., Hiele, T. M., & Chen, C. (2017). Investigating International Tourists’ Intention to Revisit Myanmar Based on Need Gratification, Flow Experience and Perceived Risk. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 18(1), 25-44.
 14. Calinao, R. J., Arquinez, A. M., & Cueto, Z. A. (2020). Reasons for Engaging in Adventure Tourism in Donsol, Sorsogon. LPU-Laguna Journal of International Journal of Tourism and Hospitality Management4(3), 27-41.
 15. Carvache-Franco, M., Contreras-Moscol, D., Orden-Mejía, M., Carvache-Franco, W., Vera-Holguin, H., & Carvache-Franco, O. (2022). Motivations and Loyalty of the Demand for Adventure Tourism as Sustainable Travel. Sustainability14(14), 8472.
 16. Chew, E. Y. T., & Jahari, S. A. (2014). Destination image as a mediator between perceived risks and revisit intention: A case of post-disaster Japan. Tourism management, 40, 382-393.
 17. Dickson, T., & Dolnicar, S. (2004). No risk, no fun: the role of perceived risk in adventure tourism, CD Proceedings of the 13th International Research Conference of the Council of Australian University Tourism and Hospitality Education (CAUTHE 2004).
 18. Duman, T., Ozbal, O., & Duerod, M. (2018). The role of affective factors on brand resonance: Measuring customer‐based brand equity for the Sarajevo brand. Journal of Destination Marketing & Management, 8, 359-372.
 19. Duman, T., & Mattila, A. S. (2005). The role of affective factors on perceived cruise vacation value. Tourism management, 26(3), 311-323.
 20. De Freitas Coelho, M., & De Sevilha Gosling, M., )2018(. Memorable Tourism Experience (MTE): scale proposal and test. Tourism & Management Studies, 14(4), 15-24.
 21. A, Ranjbarian. B. (2019). The perceived risk of Iran as a tourism destination (a mixed method approach). Iranian journal of management studies, 12(1). 45-67.
 22. Hillson, D. (2013). Implicit and explicit risk management. PM World Journal, 2(10), 1-3.
 23. Huete Alcocer, N., & López Ruiz, V. R. (2020). The role of destination image in tourist satisfaction: the case of a heritage site. Economic research-Ekonomska istraživanja, 33(1), 2444-2461.
 24. Janowski, I., Gardiner, S., & Kwek, A. (2021). Dimensions of adventure tourism. Tourism Management Perspectives37, 100776.
 25. Kerr, J. H., & Mackenzie, S. H. (2012). Multiple motives for participating in adventure sports. Psychology of sport and exercise, 13(5), 649-657.
 26. Kirillova, K., Lehto, X., & Cai, L., (2015). Volunteer tourism and intercultural sensitivity: The role of interaction with host communities. Journal of Travel & Tourism Marketing, 32(4), pp.382-400.
 27. M.J. Chelliah. S. Ahmed. S. (2019). Intention to visit India among potential travellers: Role of travel motivation, perceived travel risks, and travel constraints. Tourism and Hospitality Research, 19(3), 351-367.
 28. Lepp, A., Gibson, H., & Lane, C. (2011). Image and perceived risk: A study of Uganda and its official tourism website. Tourism management, 32(3), 675-684.
 29. Law, R. (2006). The Perceived Impact of Risks on Travel Decisions. International Journal of Tourism Research, 8(4), 289-300.
 30. Liew, J. F., Sulaiman, Z., Zakwan, N., & Awang, S. R. (2020). Memorable Adventure Tourism Experience: Constructs and Consequences. Asian Journal of Arts, Culture and Tourism, 2(3), 14-22.
 31. Mei-Dan, O., & Carmont, M. R. (2013). The Management of the Extreme Sports Athlete. In Adventure and Extreme Sports Injuries(pp. 1-5). Springer, London.
 32. Pavić, L., Rančić, M., & Mijatov, M. (2013). Potential for paragliding tourism development in Niška Banja (South Serbia). Turizam17(3), 110-120.
 33. Perić, G., Dramićanin, S., & Conić, M. (2021). The impact of Serbian tourists' risk perception on their travel intentions during the COVID-19 pandemic. European Journal of Tourism Research, 27, 2705-2725.
 34. Prabhu, V. (2022). A Study of Factors Motivating Adventure Tourism. International Journal of All Research Education and Scientific Methods, 10 (8), 944-953.
 35. Preko, A., Mohammed, I., & Allaberganov, A. (2021). Antecedents of brand equity on halal tourism destination. Journal of Islamic Marketing, (ahead-of-print).
 36. Reinikainen, So. (2018). Creating blog posts to promote the cycling routes in Uusimaa Region.
 37. Rojo-Ramos, J., Vidal-Espinoza, R., Palacios-Cartagena, R. P., Galán-Arroyo, C., Manzano-Redondo, F., Gómez-Campos, R., & Adsuar, J. C. (2021). Adventure tourism in the Spanish population: sociodemographic analysis to improve sustainability. Sustainability, 13 (4), 1706.
 38. Sato, S., Kim, H., Buning, R. J., & Harada, M. (2018). Adventure tourism motivation and destination loyalty: A comparison of decision and non-decision makers. Journal of destination marketing & management8, 74-81.
 39. Stylidis, D. (2022). Exploring resident–tourist interaction and its impact on tourists’ destination image. Journal of Travel Research61(1), 186-201.
 40. Stylidis, D., Woosnam, K. M., & Ivkov, M. (2020). Tourists’ emotional solidarity with residents: A segmentation analysis and its links to destination image and loyalty. Journal of Destination Marketing & Management, 17, 100458.
 41. Swarbrooke, J., Beard, C., Leckie, S., & Pomfret, G. (2012). Adventure tourism: The new frontier. Routledge
 42. Tarigan, M. I., Lubis, A. N., Rini, E. S., & Sembiring, B. K. F. (2019). Destination brand experience and semiotic brand resonance. DLSU Business & Economics Review, 28(3), 30-34.
 43. Tsiros, M., & Heilman, C. (2005). The Effect of Expiration Dates and Perceived Risk on Purchasing Behavior in Grocery Store Perishable Categories. Journal of marketing, 69(2), 114-129.
 44. Trimurti, C. P., & Utama, G. B. (2021). Bali Tourism Destination Structural Loyalty Model from Consumer Behavior Perspective. Journal of Computer and Mathematics Education, 12(4), 494-505.
 45. Vosughi, L., Dadvar khani, F., Motiee langerudi, S. H., & Rahnamai, M. T. (2011). Winter tourism and examining important factors in tourist satisfaction Case study: Shemshak and Darbandsar resorts as two winter destinations. Tourism Management Studies6(15), 1-28. Doi: 10.22054/tms.2011.5082
 46. Vujadinović, S., Šabić, D., Joksimović, M., Golić, R., Gajić, M., Živković, L., & Milinčić, M. (2013). Possibilities for mountain-based adventure tourism: the case of Serbia. Bulletin of Geography19, 99-111.
 47. Williams, P., Soutar, G., Ashill, N. J., & Naumann, E. (2017). Value drivers and adventure tourism: A comparative analysis of Japanese and Western consumers. Journal of Service Theory and Practice, 27(1), 102–122.
 48. Woosnam, K. M, Stylidis, D., & Ivkov, M. (2020). Explaining conative destination image through cognitive and affective destination image and emotional solidarity with residents. Journal of Sustainable Tourism, 28(6), 917-935.
 49. Wang, Y. C., Liu, C. R., Huang, W. S., & Chen, S. P. (2020). Destination fascination and destination loyalty: Subjective well-being and destination attachment as mediators. Journal of Travel Research, 59(3), 496-511.
 50. Xu, J., Hui, C. K. T., & Chan, E. A. (2015). Hong Kong’s destination image in the eyes of residents. Journal of China Tourism Research, 11(4), 440-460.