نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

10.22054/tms.2023.70574.2764

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انگیزه‌ها و ریسک‌های ادراک‌شده گردشگران در دلبستگی به مقاصد گردشگری ورزشی ماجراجویانه انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل پاراگلایدرسوارانی است که در سال 1400 به سایت‌های پروازی استان گلستان سفر کرده بودند که 103 از آنان با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود و تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که چهار انگیزۀ لذت، هیجان، معاشرت و رهایی تأثیر مثبت و معناداری بر دلبستگی به مقاصد ماجراجویانه ورزشی دارند. همچنین، میزان ریسک ادراک شده تأثیر منفی و معناداری بر دلبستگی گردشگران به مقاصد ماجراجویانه ورزشی دارد. بر اساس یافته‌ها، پیشنهادات عملیاتی برای مقاصد گردشگری ماجراجویانه ورزشی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of perceived motivations and risks in attachment to adventure sports tourism destinations

نویسندگان [English]

  • Maryam Shahmoradi 1
  • Hadi Bagheri 2

1 Master of Sports Management, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

2 Assistant Professor, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the role of tourists' motivations and perceived risks in attachment to adventure sports tourism destinations. This research is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of nature. The statistical population included paraglider pilots who traveled to the flight sites of Golestan province in 1400, of which 103 were selected as a sample using available sampling. Data were collected using three questionnaires and analyzed by structural equation modeling. The findings of the research showed that the four motivations of pleasure, excitement, socialization, and scape have a positive and significant effect on attachment to adventurous sports destinations. Also, perceived risk has a negative and significant effect on tourists' attachment to adventure sports destinations. Based on the findings, operational suggestions for sports adventure tourism destinations have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports tourism
  • Adventure tourism
  • Negative risk
  • Destinations resonance