نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشگاه تهران . تهران. ایران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

10.22054/tms.2023.68378.2728

چکیده

نیاز به تغییر سیستم اقتصادی برای اطمینان از تجاوز نکردن آن از محدودیت های زیست محیطی، تلاش های زیادی را برای رسیدگی به مسائل پایداری ایجاد می کند. در این زمینه، مدل اقتصاد چرخشی در سطوح سیاسی، تجاری و دانشگاهی در حال گسترش است. از این رو، هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مطالعات پیشین انجام شده درزمینه اقتصاد چرخشی و ارتباط آن با صنعت گردشگری است، در همین راستا؛ 152 مقاله از پایگاه‌ معتبر گوگل اسکالر شناسایی و پس از اعمال فیلترهای مختلف، 14 مقاله که ازنظر عنوان، چکیده، روش‌شناسی و متن اصلی بیشترین ارتباط را با پدیده داشتند برگزیده و با استفاده از رویکرد فراترکیب مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. تعداد 62 کدباز و در سطح بالاتر 7 کد محوری احصاء شد. طبقه‌های مستخرج در سه مرحله پیشاگردش(توانمندسازی و ارزش آفرینی)، حین گردش(فن گرایی و زیست محوری) و پساگردش(بازیافت محوری و تداوم بخشی) ارائه شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Meta-Synthesizing the relationship between the circular economy and entrepreneurial ecotourism

نویسندگان [English]

  • Ali Motevali 1
  • Ali Mobini Dehkordi 2
  • Hossein Sadeghi 3

1 Master's student in entrepreneurship, University of Tehran.Tehran. Iran

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده [English]

The need to change the economic system to ensure that it does not exceed environmental limits creates many efforts to address sustainability issues. In this context, the circular economy model is expanding at the political, commercial, and academic levels. Therefore, the main goal of the current research is to identify the factors affecting the realization of entrepreneurial ecotourism based on a circular economy. In this regard; 152 articles were identified from the authoritative Google Scholar database, and after applying various filters, 14 articles that were most related to the topic in terms of title, abstract, methodology, and text were selected and analyzed using a Meta-synthesis approach. 62 open codes were counted in the form of 7 core codes. The extracted classes were presented in three stages: pre-travel (empowerment and value creation), during travel (technological and bio-oriented), and post-travel(recycling and sustainability).

کلیدواژه‌ها [English]

  • circular economy
  • tourism ecosystem
  • ecotourism
  • entrepreneurship
  • meta-synthesis