نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت گردشگری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22054/tms.2022.69842.2752

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش گردشگری ورزشی در ترویج رفتارهای سبز گردشگران با محوریت استان اردبیل است. روش تحقیق پژوهش حاضر، آمیخته یا ترکیبی است که با استفاده از رویکرد متوالی اکتشافی در دو فاز کیفی-کمّی انجام شد. روش‌های بکاررفته در این تحقیق، به‌ترتیب "تحلیل‌مضمون و پیمایش" است. مطابق با یافته‌های تحقیق در فاز اول، مضامین استخراج شده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته در قالب 36 مضمون پایه، 15 مضمون سازمان‌دهنده و 3 مضمون فراگیر دسته‌بندی شدند. مطابق با یافته‌های فاز دوم تحقیق، تمامی مضامین مورد تایید خبرگان واقع شدند و همگی به‌عنوان عواملی هستند که تعیین‌کننده نقش گردشگری ورزشی در ترویج رفتارهای سبز گردشگران می‌باشند. نتیجه می‌شود گردشگری ورزشی ضمن ایجاد مزایای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی عظیم برای ساکنان و بازدیدکنندگان، سهم قابل‌توجهی در بروز رفتارهای سبز در گردشگران را دارد و این مقوله ضمن حفاظت از محیط‌زیست، بر توسعه گردشگری ورزشی نیز تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Sport Tourism in Promoting Green Behaviors of Tourists

نویسندگان [English]

  • Javad Madani 1
  • Rahim Zare 2
  • Ahmad Mahmoudi 3

1 Assistant Professor, Department of Tourism Management, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Tourism Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Sports Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this research is to investigate the role of sport tourism in promoting green behaviors of tourists, focusing on Ardabil province. The research method of the current research is mixed, which was carried out using a sequential exploratory approach in two qualitative-quantitative phases. The methods used in this research are "thematic analysis and survey" respectively. In the second phase of the research, the effective actors of this field were used, and using the systematic sampling method, 31 experts answered the questions of the questionnaire. According to the research findings in the first phase, the themes extracted from the semi-structured interviews were categorized into 36 basic themes, 15 organizing themes and 3 global themes. According to the findings of the second phase of the research, all themes were and all of them are factors that determine the role of sport tourism in promoting green behaviors of tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport Tourism
  • Green Behavior
  • Environmental Issues
  • Ardabil Province
  • Mixed Study