نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت فناروی اطلاعات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت فناروی اطلاعات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت فناروی اطلاعات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22054/tms.2022.69532.2746

چکیده

باور حاکم بر ذینفعانی که ارائه دهنده خدمات گردشگری در مقصد هستند نقش مهمی در پایداری مقاصد دارد. مقادیر متغیرهای تاثیرگذار بر این باورها همیشه مبهم بوده و روابط علّی بین آنها نامطمئن است. اگر بخواهیم واقعیت پویایی موجود در عقاید آنها را نیز در نظر بگیریم، پیچیدگی موضوع افزایش خواهد یافت. برای این منظور از منطق فازی، شبکه‌های باور بیزی و مدل‌های پویایی عقیده استفاده کردیم. که بر روی داده‌های مربوط به ذینفعان ایرانی با هدف جذب گردشگران چینی پیاده‌سازی شده است. داده ها در طی سال های 2019، 2020 و 2021 توسط پرسشننامه جمع آوری شده و مربوط به 540 ذینفع است. درنهایت نه تنها یک شبیه سازی مبتنی بر عامل برای بصری‌سازی روندها و نحوه تکامل یا هم تکاملی آنها ارائه شده بلکه امکان پیش بینی روندهای معیوب و مطلوب به ترتیب برای جلوگیری یا تقویت آنها مهیا گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iranian tourism stakeholders’ opinion dynamics in the face of Chinese tourists

نویسندگان [English]

  • Reza Hosseingholizadeh 1
  • Mahmood Alborzi 2
  • Abbas Toloie Eshlaghy 3
  • Hamid Zargham Boroujeni 4

1 Ph.D. Candidate in Information Technology Management, Department of Information Technology Management, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Information Technology Management, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Full Professor, Department of Information Technology Management, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Associate Professor, Department of Tourism Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The belief of the stakeholders who provide tourism services in the destination plays an important role in the sustainability of destinations. The values of variables affecting these beliefs are always ambiguous and the causal relationships between them are uncertain. If we want to consider the reality of the dynamics in their opinions, the complexity of the issue will increase. For this purpose, we used fuzzy logic, Bayesian belief networks and opinion dynamics models. It is implemented on the data of Iranian stakeholders with the aim of attracting Chinese tourists. The data was collected by the questionnaire during the years 2019, 2020 and 2021 and is related to 540 stakeholders. Finally, not only an agent-based simulation is provided to visualize trends and how they evolve or co-evolve, but the possibility of predicting defective and desirable trends is provided to prevent or strengthen them, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • Tourism
  • Bayesian belief networks
  • Opinion dynamics
  • Fuzzy