دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
توسعه پایدار گردشگری
تأثیر کیفیت محیط درک شده بر رفتارهای حامی محیط‌زیست بازدیدکنندگان ورزشی و غیرورزشی پارک‌های عمومی مبتنی بر طبیعت از طریق درگیرکردن محیطی

مهدی پورحسین؛ مرتضی دوستی؛ محسن بهنام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.78608.2921

چکیده
  اخیراً در زمینه مدیریت مقصد گردشگری، تشویق افراد به انجام رفتارهای حامی محیط‌زیست در حال گسترش است. در این راستا، در این پژوهش، ابعاد درگیری محیطی بازدیدکنندگان (انس و عاطفه، فعال‌سازی و فرآیند شناختی) به‌عنوان نقش میانجی در ارتباط بین کیفیت محیط درک شده و رفتار حامی محیط‌زیست به‌صورت یک مدل در نظر گرفته‌شده و همچنین نقش تعدیل‌کنندگی ...  بیشتر

توسعه پایدار گردشگری
ارزیابی اثرات زیست‌محیطی توسعه طبیعت‌گردی بر تالاب تیاب

اعظم رحیمی؛ محمد اکبریان؛ عباس مرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.79133.2928

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی آثار زیست‌محیطی گردشگری، تالاب میناب-تیاب واقع در استان هرمزگان را موردمطالعه قرار داده است. با استفاده از روش اصلاح‌شده ماتریس ارزیابی سریع و مدل توسعه پایدار، چهار محیط فیزیکی‌شیمیایی، اکولوژیکی‌بیولوژیکی، اجتماعی‌فرهنگی و اقتصادی‌عملکردی تالاب، مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته‌ها، توسعه ...  بیشتر

توسعه پایدار گردشگری
نقش مشارکت و توسعه روستایی در گردشگری روستایی و توسعه اشتغال پایدار: بکارگیری شاخص چندکارکردی روستایی

بهرام ایمانی؛ جواد معدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.79212.2929

چکیده
  مشارکت و توسعه روستایی یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که از دیرباز تاکنون موردبحث و بررسی قرار گرفته است. توسعه اشتغال پایدار بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار روستایی متمرکز است که در پیوند با گردشگری روستایی می‌تواند در راستای توسعه پایدار روستایی مثمرثمر باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مشارکت و توسعه روستایی در گردشگری روستایی و توسعه ...  بیشتر

توسعه پایدار گردشگری
طراحی مدل کوچینگ توسعه گردشگری پایدار در نظام آموزش و پرورش.مورد مطالعه: استان گیلان.

داود غلامرضائی؛ نرجس حق پرست کنارسری

دوره 19، شماره 66 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.78228.2919

چکیده
  . این پژوهش ازحیث هدف، کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر، به صورت کتابخانه‌ای و همچنین به روش میدانی از طریق مصاحبه و مشاهده بوده است. همچنین ازروش تحلیل محتوای کیفی به جهت بررسی محتوای مبانی‌نظری، آیین‌نامه‌های اجرایی، مصاحبه‌های صاحبنظران و خبرگان واسناد در این تحقیق استفاده شده است. در پژوهش حاضر، جامعه مشارکت‌کنندگان، ...  بیشتر

توسعه پایدار گردشگری
پیشران های توسعه گردشگری خلاق با تأکید بر نقش برندسازی شهری استان کرمانشاه

فاطمه یاری قلعه؛ نادر نادری؛ بیژن رضایی

دوره 19، شماره 66 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.78166.2915

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران‎های توسعه گردشگری خلاق با تأکید بر نقش برندسازی شهری در استان کرمانشاه انجام شده است. رویکرد پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) بود که در بخش کیفی از روش تحلیل تم و در بخش کمی از روش پیمایشی بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه بخش کیفی را مدیران و کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری، شهرداری‎ها، فعال بازاریابی/ حوزه ...  بیشتر

توسعه پایدار گردشگری
ارزیابی و پهنه‌بندی توانمندی‌های ژئوتوریستی شهرستان طارم

فریبا کرمی؛ داود مختاری؛ کیمیا دادگر؛ احمد اسدی

دوره 18، شماره 64 ، دی 1402، ، صفحه 33-60

https://doi.org/10.22054/tms.2023.75245.2866

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف قابلیت‌سنجی و پهنه‌بندی توانمندی‌های ژئوتوریستی شهرستان طارم انجام شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، آمیخته (کمی-کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت تحلیلی- اکتشافی می‌باشد که در راستای تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات از روش قابلیت‌سنجی کومانسکو، مدل تحلیل شبکه‌ای فازی و همچنین، نرم‌افزار GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان ...  بیشتر