نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

اخیراً در زمینه مدیریت مقصد گردشگری، تشویق افراد به انجام رفتارهای حامی محیط‌زیست در حال گسترش است. در این راستا، در این پژوهش، ابعاد درگیری محیطی بازدیدکنندگان (انس و عاطفه، فعال‌سازی و فرآیند شناختی) به‌عنوان نقش میانجی در ارتباط بین کیفیت محیط درک شده و رفتار حامی محیط‌زیست به‌صورت یک مدل در نظر گرفته‌شده و همچنین نقش تعدیل‌کنندگی نوع بازدیدکنندگان (ورزشی و غیرورزشی) در این ارتباطات بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش، بازدیدکنندگان یک پارک عمومی مبتنی بر طبیعت در شهر ساری، استان مازندران بودند. داده‌های حاصل از 394 پرسشنامه از طریق آزمون معادلات ساختاری تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج حاکی از تائید نقش میانجی فرآیند شناختی (t=3.55, β=0.107) و عدم تائید نقش میانجی انس و عاطفه (t=1.03, β=0.048) و فعال‌سازی (t=0.006, β=0) بوده است. همچنین مشخص‌شده که بین بازدیدکنندگان ورزشی و غیرورزشی تفاوت معنی‌داری در ارتباط بین کیفیت محیط درک شده و رفتار حامی محیط‌زیست به‌واسطه ابعاد درگیری محیطی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of Perceived Environment Quality on Pro-environmental Behaviors of sports and non-sports visitors of nature-based public parks through Environmental Engagement

نویسندگان [English]

  • mehdi pourhossein 1
  • morteza dousti 2
  • mohsen behnam 3

1 PhD Student of Sport Management, Faculty of sport sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 Associate professor of Department of sport management, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

3 Associate Professor, Department of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

Recently, in the field of destination management in tourism, there is a growing trend towards encouraging individuals to engage in environmentally supportive behaviors. In this study, the dimensions of visitors' environmental engagement (affection, activation, and cognitive processing) are considered as mediating roles in the relationship between perceived environmental quality and pro-environmental behavior, forming a model. Additionally, the moderating role of visitor type (sport and non-sport) in these relationships has examined. The research population consisted of visitors to a nature-based public park in Sari, Mazandaran Province. Data from 394 questionnaires were analyzed using structural equation modeling. The results confirm the mediating role of cognitive processing (t=3.55, β=0.107) and disconfirm the mediating roles of affection (t=1.03, β=0.048) and activation (t=0.006, β=0). It has also been identified that there is no significant difference between sport and non-sport visitors in the relationship between perceived environmental quality and pro-environmental behavior due to environmental engagement dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nature-based Destinations
  • Sport visitors
  • Affection
  • Activation
  • Cognitive processing