نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم جغرافیا، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

10.22054/tms.2024.79133.2928

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی آثار زیست‌محیطی گردشگری، تالاب میناب-تیاب واقع در استان هرمزگان را موردمطالعه قرار داده است. با استفاده از روش اصلاح‌شده ماتریس ارزیابی سریع و مدل توسعه پایدار، چهار محیط فیزیکی‌شیمیایی، اکولوژیکی‌بیولوژیکی، اجتماعی‌فرهنگی و اقتصادی‌عملکردی تالاب، مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته‌ها، توسعه طبیعت‌گردی بر محیط فیزیکی‌شیمیایی تغییرات منفی ناچیز، بر محیط بیولوژیکی‌اکولوژیکی، تغییرات و اثرات منفی کم و بر دو محیط اجتماعی‌فرهنگی و اقتصادی‌عملکردی اثرات و تغییرات مثبت مشخص را به همراه خواهد داشت. محیط‌های فیزیکی‌شیمیایی و بیولوژیکی‌اکولوژیکی، به ترتیب با امتیاز 488/. و 454/.، پایداری ضعیفی را دارا بوده و در مقابل محیط‌های اجتماعی‌فرهنگی و اقتصادی‌عملکردی با امتیاز 815/. و 793/.، در سطح خیلی قویاً پایدار قرار دارند. طبیعت‌گردی ازیک‌طرف بر مؤلفه‌های فرهنگی‌اجتماعی و اقتصادی‌عملکردی اثرگذاری مثبت، در دامنه سود عالی به همراه دارد و از طرف دیگر اثرگذاری منفی آن بر مؤلفه‌های فیزیکی‌شیمیایی و بیولوژیکی‌اکولوژیکی، ناچیز و متوسط است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Environmental Impacts Assessment of Ecotourism Development in Wetland of Tiab

نویسندگان [English]

  • Azam Rahimi
  • Mohammad Akbarian
  • Abbas Moradi

Department of Geographical Sciences, Faculty of Humanities, University of Hormozgan, Bandarabbas, Iran

چکیده [English]

This study was conducted on the Minab-Tiab Wetland in Hormozgan province to evaluate the impacts of nature tourism on different components of the wetland. The study used a modified RIAM method and sustainable development model to evaluate four environments of the wetland, including physicochemical, biological-ecological, sociological-cultural, and economic-operational components. The results showed that nature tourism would have a slight negative impact on the physicochemical environment and a moderate negative impact on the biological-ecological environment. On the other hand, it would have a major positive impact on the sociological-cultural and economic-operational environments. However, the study also revealed that the physicochemical and biological-ecological environments were not very stable, while the sociological-cultural and economic-operational environments were highly stable. In Minab-Tiab Wetland, nature tourism is associated with positive effects on the sociological-cultural and economic-operational components of the environment, but it can also have a negative impact on environmental sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ecotourism
  • environmental impacts
  • Tiab wetland
  • RIAM model
  • sustainable development