دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
طراحی و تدوین الگوی سه بعدی مدیریت گردشگری شهر تهران

محمود ضیایی؛ داود عباسی کارجگان؛ غلامرضا کاظمیان؛ مهدی کروبی

دوره 12، شماره 37 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/tms.2017.14623.1412

چکیده
  هدف این پژوهش ارایه‌ی الگوی مدیریت گردشگری شهر تهران است که برای انجام آن از روش تحقیق آمیخته در قالب طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) در دو مرحله استفاده شده است. در مرحله نخست از روش تحلیل محتوا و در مرحله دوم از معادلات ساختاری استفاده شده است. روایی پرسشنامه از نوع روایی محتوا و روایی صوری و بوده و نسبت روایی محتوا و شاخص روایی ...  بیشتر

بررسی نقش محدودیتها در انگیزه مشارکت گردشگران ورزشهای زمستانی پیستهای اسکی

مهدی کروبی؛ احمد محمودی؛ پیمان سیدی

دوره 11، شماره 34 ، آبان 1395، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/tms.2016.5727

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش محدودیتها در انگیزه مشارکت گردشگران ورزشهایزمستانی پیستهای اسکی توچال و شمشک بود. محدودیتهای گردشگری در ایران از مباحث مهمیاست که آنطورکه باید به آن پرداخته نشده است؛ متأسفانه در سالهای اخیر نهتنها اقدام رضایتبخشیبهمنظور رفع محدودیتها برداشته نشده؛ بلکه بیتوجهی به آن موجب بروز مسائل زیادی شده که درنتیجۀ ...  بیشتر

تحلیل رفتار انتخاب مسیر توسط گردشگران در بازار تاریخی تبریز

مهدی کروبی؛ سهند بنی کمالی؛ هدی منادی

دوره 7، شماره 19 ، آذر 1391، ، صفحه 91-116

چکیده
  خرید یکی از مهمترین فعالیت های گردشگران است. هدف این پژوهش، توصیف و پیش بینی رفتار انتخاب مسیر خرید گردشگران در بازار تاریخی تبریز است. به منظور بررسی تفاوت ها در رفتار انتخاب مسیر توسط انواع مختلف گردشگران، یک مدل از رفتار خرید گردشگران تهیه شد. نتایج نشان داد که عرضه و دسترسی به مغازه ها، ویژگی های فیزیکی و مسیرهایی که قبلا انتخاب ...  بیشتر

رسانه های ارتباط جمعی و انتخاب مقصد گردشگری

مهدی کروبی

دوره 6، شماره 15 ، خرداد 1390، ، صفحه 111-136

https://doi.org/10.22054/tms.2011.5086

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین منابع اطلاعاتی گردشگران و انتخاب مقصد است. همچنین ارتباط بین پوشش رسانه ها، تصویر ذهنی مقصد و انتخاب مقصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. در این راستا با استفاده از مبانی نظری موجود یک مدل مفهومی طراحی شد. مدل مفهومی تحقیق مشتمل بر پنج فرضیه است. به منظور سنجش مدل مفهومی از یک پرسشنامه بر خط به ...  بیشتر

مقایسه ی ادراکات و انتظارات مهمانان نسبت به پنج بعد کیفیت خدمات در صنعت هتلداری (مطالعه موردی هتل همای 2 مشهد)

مهدی کروبی؛ جواد یوسفی

دوره 5، شماره 13 ، آذر 1389، ، صفحه 65-84

چکیده
  کیفیت خدمات همواره به عنوان یکی از مباحث مهم در رقابت پذیری بنگاه های خدماتی مطرح بوده است. از این رو به کارگیری روشی که به کمک آن بتوان کیفیت خدمات را اندازه گیری کرد همواره حائز اهمیت بوده است. هر چند که کارشناسان و محققان نسبت به کارگیری روش های مختلف اندازه گیری کیفیت خدمات هیچ گونه اتفاق نظری ندارند. در این مطالعه با توجه به نتایج ...  بیشتر

بررسی نقش فولکلور (فرهنگ عامه) در توسعه گردشگری ایران

مهدی کروبی

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1384، ، صفحه 53-78

چکیده
  برنامه ریزان اجتماعی عقیده دارند که بدون درک فرهنگی صحیح از جوامع به لحاظ تمایزات و تشابهات میان آنان نمی توان برنامه ریزی صحیحی در جهت جذب جهانگرد و توسعه صنعت گردشگری به عمل آورد. امروز یکی از اثرگذارترین منابع برای جذب جهانگردان برخورد فرهنگی مناسب و تکیه بر مناسبات فرهنگی خاصی بویژه فولکلور یا فرهنگ عامه است. فرهنگ عامه به مثابه ...  بیشتر

فرهنگ و گردشگری

مهدی کروبی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1382، ، صفحه 21-47

چکیده
  جهانگردی اگر چه یک صنعت است ولی بیشترین تبادلات فرهنگی در آن انجام می گیرد و شاید یکی از اهداف توسعه آن در میان بعضی از کشورها ضمن رشد و توسعه اقتصادی به رخ کشیدن فرهنگشان به دیگر جوامع باشد به خصوص در کشورهایی که جزو ده کشور اول جهان با جاذبه های جهانگردی هستند که یکی از آنها ایران است. در واقع آنچه که ما به عنوان جاذبه ها در کشورمان ...  بیشتر