نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی(

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش محدودیتها در انگیزه مشارکت گردشگران ورزشهای
زمستانی پیستهای اسکی توچال و شمشک بود. محدودیتهای گردشگری در ایران از مباحث مهمی
است که آنطورکه باید به آن پرداخته نشده است؛ متأسفانه در سالهای اخیر نهتنها اقدام رضایتبخشی
بهمنظور رفع محدودیتها برداشته نشده؛ بلکه بیتوجهی به آن موجب بروز مسائل زیادی شده که در
نتیجۀ آن گردشگر ایرانی بهجای کسب آرامش در سفر، از حضور دوباره در مقصد گردشگری
منصرف میشود و نتیجه چنین سلب آرامشی تنها محدود به شخص گردشگر نبوده و اثرات آن در
محیط خانواده و جامعه و محل کار قابل مشاهده خواهد بود. جامعۀ آماری پژوهش، کلیه گردشگران
پیستهای اسکی شمشک و توچال بودند که حداقل سالی 3 مرتبه به پیستهای اسکی مراجعه داشتند.
بنابراین با توجه به عدم دسترسی به تعداد معین جامعه و نامعین بودن حجم آن از طریق فرمول کوکران
ابزار گردآوری اطلاعات برای محدودیتها و انگیزههای .(N= حجم نمونه تعیین گردید ( 141
گردشگران پرسشنامه وی ( 2008 ) بود که روایی صوری و محتوایی آنها در پژوهشهای پیشین تأیید
شده بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین متغیر محدودیتها و ابعاد آن با میزان انگیزههای
- 0/362 ، P=0/ مشارکت گردشگران ورزشهای زمستانی ارتباط معنادار و معکوس وجود دارد ( 001
و ساختاری (t=- 2/251 ،B=- 0/ همچنین از بین ابعاد محدودیتها، مؤلفههای درون فردی ( 247 .(r=
پیشبین قویتری برای متغیر انگیزهها بودند. لذا با توجه به نتایج بهدستآمده، (t=- 2/331 ،B=- 0/238)
تسهیل بخشیدن حضور گردشگران از طریق آموزش و کسب تجارب مثبت از اسکی کردن و رفع
محدودیتهای ساختاری به لحاظ وجود امنیت و ایمنی برای گردشگران در ایجاد انگیزه و حضور
مجدد و مداوم آنان تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Constraints in the Motivation of Ski Resort Tourists

نویسندگان [English]

 • Mehdi Karoubi 1
 • Ahmad Mahmoudi 2
 • Peyman Seyyedi 3

1 Ph.D., AllamehTabataba’i University

2 Ph.D. Student, Allameh Tabataba’i University,

چکیده [English]

The aim of present study is to investigate the effect of constraints on the
motivation of ski resort tourists. The population includes all of ski resort tourists
in Shemshak and Tochal stations which has attended in sports at least three
times in the year. Regarding to unfeasibility of certain population and uncertain
size, the sample size was determined through Cochran formula (N=141). The
data were gathered by Wei (2008) questionnaire. Reliability was tested through
Alpha Cronbach for constraints and motivation as 0.756 and 0.898, respectively.
In order to analyze the data, descriptive statistics (mean, standard deviation)
and inferential statistics (Kolmogorov, Smirnoff, correlation coefficient of
Pearson, and multi-various linear Regression) were used at the level of P≤0.05.
The results showed that there was meaningful reverse relationship between
constraints and its dimensions and motivation of ski resort tourists (r- 0.362,
P=0.001). Also, the interpersonal factors (t=2.251, B=0.247) and structural
factors (t=2.331, B=0.238) were the most effective predictors. Therefore,
regarding to the results, facilitating the tourists’ attendance through training
and taking advantage of experiences in the field of ski and resolving structural
constraints in order to provide security for tourists is so important for enhancing
their motivation and continuous attendance in sky resorts

کلیدواژه‌ها [English]

 • motivation
 • Ski Resorts
 • Sport Tourist
 • Constraint
 1. ادبی فیروزجاه، جواد و همکاران (1388)، "بررسی مهمترین جاذبه­های طبیعی ورزشی موثر بر توسعه گردشگری ورزشی از دیدگاه کارشناسان ورزشی و گردشگری"، مدیریت ورزشی، شماره 1، صص 67-81.
 2. اصفهانی، نوشین. (1388). جهانگردی ورزشی، چاپ اول، تهران، انتشارات عصر انتظار، ص 34.
 3. بنسبردی، علی. رحیمی‌زاده، میثم. اسدی، حسن. محمودی، احمد (1392). "ارتباط بین انگیزه‌ها با رضایت‌مندی گردشگران پیست‌های اسکی استان تهران". مدیریت ورزشی. شماره3، ص 69-53.
 4. بهزاد، الهام. (1376). "جاذبه­های گردشگری در کیش". مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی جمهوری اسلامی؛ جلد سوم، ص 22.
 5. پیرس، فیلیپ ل، رفتار گردشگر، ترجمه حمید ضرغام بروجنی، (1389)، انتشارات مهکامه، تهران.
 6. تاج زاده نمین، ابوالفضل، اکبری، منا، (1393)، "انگیزه‌ها و محدودیت‌های گردشگران در سفر به شهر شیراز". مطالعات اجتماعی گردشگری. دورۀ دوم، شماره چهارم، صص 68-51.
 7. جاروندی، رضا، فرقانی، نازفر، (1388)، "مقایسه انگیزه‌های سفر در میان دو نسل جوان و بزرگسال مطالعه موردی مسافران شهر شیراز"، پژوهش جوانان، فرهنگ جامعه، شماره دوم، 143-123.
 8. رمضانی نژاد، رحیم، رحمانی نیا، فرهاد، تقوی تکیار، سید امیر، (1388)، "بررسی انگیزه‌های شرکت کنندگان در ورزش‌های همگانی در فضاهای روباز، مدیریت ورزشی، شمارۀ 2، صص 19-5.
 9. رنجبریان، بهرام، زاهدی، محمد، (1389)، شناخت گردشگری، اصفهان: انتشارات چهار باغ، ص 60.
 10. رنجبریان، بهرام، غفاری، محمد، امامی، علیرضا، (1392)، "شناسایی و تجزیه و تحلیل انگیزه‌های گردشگران خارجی جهت سفر به شهر اصفهان"، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال پنجم، شماره هفدهم، صص36-21.
 11. فارسی، علیرضا، فولادیان، جواد، (1388)، "بررسی انگیزه مشارکت ورزشی دانشجویان ورزشکار دانشگاه تهران"، فصلنامه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی، جلد دوم، شماره 4، صص 22-16.
 12. نادریان، مسعود، ذوالاکتاف، وحید، مشکل گشا، الهام، (1388)، "موانع مشارکت ورزشی زنان و ارتباط آنها با انگیزه"، نشریه علوم حرکتی و ورزش، سال هفتم، جلد ول، شماره 13، صص 154-145.
  1. Bryant, B. Morrison, A. (1980). “Travel market segmentation and the implementation of market strategies”. Journal of travel research, 18: PP: 2-8.
  2. Chang, S. (2009). “Relationship between active leisure and active vacations”. Doctoral dissertation, University of Florida, Page, 1.
  3. Chen, M. Y. (2005). A study of teachers’ leisure constraint and leisure satisfaction in elementary schools – An example in Changhua County. Master’s thesis, DaYeh University, Changhua County, pp. 9-17.
  4. Chen, Ching-Fu, Wu, Chine-Chiu. (2009), How Motivations, Constraints, and Demographic Factors Predicts Senior’s Overseas Travel Propensit. Asia Pacific Management Review, 14(3), 301-312.
  5. Dong, Erwei, Chick, Garry, (2012), Leisure Constraint in Six Chinese Cities. Leisure Sciences: An Interdisciplinary Journal, 34:5, 417-435.
  6. Gilbert D & Hudson S. Tourism Deman Constraint, A Skiing participation. Annals of Tourism Research. 2000; 27(4): 906-25.
  7. Higham J E S & Hinch. TD (2003), “Sport, space and time: Effects of the Otago Highlanders franchise on Tourism”, Journal of Sport Management, Vol. 17, Issue 3, pp. 235-257.
  8. Hinch, T., & Higham, J. (Eds.). (2004). Sport tourism development. Tonawada, NY: Channel View Publications, pp. 15-21.
  9. Hudson, S., Hinch, T., Walker, G., & Simpson, B. (2010). Constraints to sport tourism: A cross-cultural analysis. Journal of Sport & Tourism, 15(1), 71-88.
  10. Keller, J. (1983). Motivation Design of Instruction. INC. M Reigeluth (Ed.), Instructional design theories and models, AS overview of their current status, 383-384.
  11. Kotler, P. (1991). Marketing Management: Analysis, Planning, and control (7th ed.). Englewood cliffs, NJ: Prentice-Hall. Pp. 16-18.
  12. Lee, S. Y. (2004). The effects of leisure motivation and leisure constraints on leisure activity participation using the Sun-shin Vocational High School students as an example. Master’s Thesis, Southern Taiwan University of Technology, Tainan County, 23.
  13. Nishio, T. (2014). The constraint factors of potential international sports fan tourists. Journal of Vacation Marketing, 20(2), 137-147.
  14. Nezakati, H., MokChuang, C., & Akhoundi, M. (2013). Factors influencing people to travel abroad for sport tourism (Malaysia evidence). Journal of Applied Science, 13(24), 5708-5715.
  15. Nuviala Nuviala, A., Teva Villen, M. R., Grao Cruces, A., Perez Ordas, R., Garcia Fernandez, J., & Nuviala Nuviala, R. (2012). Validity, reliability and exploratory factor analysis of the dropout scale in sport centers.
  16. Nyaupane, Gyan P. & et.al. Nature tourism constraints, a cross-activity comparison. Annals of Tourism Research. 2004; 31(3): 540-550.
  17. Sheen, Y. J. (2005). A study of Military serviceman sports activities, Motivation and constraints in participaiting in sport activities. Master’s thesis, Taipei Physical Education College. Taipei City, pp. 26-34
  18. Tseng C. J.(2006). Research on consumers’ motivation, satisfaction and constraints in dance in Taipei City. Master’s thesis, Taipei Municipal University of Education, Taipei City; pp 15-20.
  19. Uysal, Muzaffer & Lee Ann & R. Hagan, (1993) “Motivation of Pleasure Travel and Tourism”. In “VNR’s Encyclopedia of Hospitality and Tourism”, edited by: Mahmood, A.Khan & Dalsen, Michael & Var, Turgat. Newyork, Van Nostrand Reinhold.
  20. Wei-Ku Yeh. The investigation of tourists motivation, satisfaction and constraint factors on Snorkeling holiday of marine leisure and tourism at Renting in Taiwan. Ph. D Thesis, U.S Sport Academy, Daphne, Alabama; 2008, pp. 28- 32.
  21. Yu, C. C. (2010). “Factors that influence international fans’ intention to travel to the United States for sport tourism”. Journal of Sport & Tourism, 15(2), 111-137.