نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین منابع اطلاعاتی گردشگران و انتخاب مقصد است. همچنین ارتباط بین پوشش رسانه ها، تصویر ذهنی مقصد و انتخاب مقصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. در این راستا با استفاده از مبانی نظری موجود یک مدل مفهومی طراحی شد. مدل مفهومی تحقیق مشتمل بر پنج فرضیه است. به منظور سنجش مدل مفهومی از یک پرسشنامه بر خط به زبان انگلیسی استفاده شد. پرسشنامه از طریق چند وبگاه و پست الکترونیکی در اختیار گردشگران بالقوه با ملیت های مختلف قرار گرفته. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی از نوع چرخش واریماکس و تحلیل رگرسیون ساده و چند گانه به روش گام به گام در محیط نرم افزاری SPSS انجام شد. نتایج تحلیل عاملی پنج بعد مکنون تصویر شناختی مقصد و چهار عامل رسانه ها و منابع ارتباطی را شناسایی کرد. نتایج بدست آمده از تحلیل های رگرسیون حاکی از تاثیر مثبت رسانه ها و منابع اطلاعاتی در انتخاب مقصد گردشگری است. افزون بر این یافته ها نشان داد که پوشش رسانه ها و منابع اطلاعاتی تاثیر و معناداری در شکل گیری تصویر ذهنی مقصد دارد. در پایان پیشنهادهایی برای مدیران و برنامه ریزان بر اساس یافته ها توصیه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between media and tourism destination choice

نویسنده [English]

  • mehdi karubi

چکیده [English]

The main purpose of this study is to analyze the relationships among information sources, destination image and destination choice decisions of potential travelers. A conceptual model was generated on the basis of literature review in which five hypotheses were proposed. Research instrument administrated in the English language was used for this study. Data analysis was conducted in two stages. First, exploratory factor analyses using principal component method with Varimax rotation were conducted on destination image and information sources to examine their dimensionalities and psychometric properties. In the second stage, multiple regressions were used to test hypothesized relationships among all image factors, information sources and choice of Iran as a tourism destination. All of these procedures were performed using SPSS 17. The results confirmed that information sources have a significantly positive effect on destination image and choice decisions. The theoretical and managerial implications were drawn on the study findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information sources
  • Media
  • Destination Image
  • destination choice
  • advertising