دوره و شماره: دوره 6، شماره 15، بهار 1390، صفحه 1-208 
4. فضاهای ویژه و مشارکت زنان در فعالیت های فراغتی

صفحه 85-110

10.22054/tms.2011.5085

رحمت الله فرهودی؛ لیلا حبیبی؛ حسین حاتمی نژاد؛ مریم جعفری مهرآبادی؛ فاطمه سالاروندیان


7. اثرات درآمدی صنعت جهانگردی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی عضو D8

صفحه 179-208

10.22054/tms.2011.5088

احسان سلیمی سودرجانی؛ داوود محمودی نیا؛ علی زارعی نمین؛ فرشید پور شهابی