نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رشد اقتصادی، صنعت  گردشگری، کشورهای اسلامی عضو D8، داده های تلفیقیدر این مطالعه با توجه به اهمیت صنعت جهانگردی و درآمدهایی که می توان از طریق این صنعت وارد کشورهای توسعه یافته نمود به بررسی اثرات مخارج جهانگردی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی عضو D8 پرداخته خواهد شد. برای این منظور از روش داده های تلفیقی جهت بررسی رابطه بین متغیرهای مورد نظر در طی دوره زمانی 1995-2006 استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که درآمدهای ناشی از جهانگردی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی این مجموعه از کشورها داشته است. همچنین تاثیر متغیرهای دیگر، مانند نیروی کار، نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی، سرمایه انسانی و تشکیل سرمایه ناخالص بر رشد اقتصادی این مجموعه از کشورها مثبت و معنادار بوده است. از اینرو پیشنهاد شود تا با افزایش سرمایه گذاری در صنعت جهانگردی و فراهم کردن امکانات رفاهی مورد نیاز این صنعت و نیز توجه به جاذبه های گردشگری در این مجموعه از کشورها، امکان بهره برداری هر چه بیشتر از پتانسیل های این صنعت به منظور افزایش رشد اقتصادی کشورها فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of tourism industry on economic growth of D8 Islamic countries

نویسندگان [English]

  • ehsan salimmi sudarjani
  • davood mahmudi nia
  • ali zarei namin
  • farshid poor shahabi

چکیده [English]

Given the importance of tourism industries and the revenues that can be imported to developing countries, in this current study, we have investigated the effect of tourism revenue on economic growth of D8 Islamic countries. For this purpose, we use panel data method with fixed and random effects estimator, during 1995-2006. The results show that the revenues from tourism have the positive and significant effect on economic growth of these countries. Also the effect of other variables, such as labor force, share of export to GDP, human capital and gross fixed capital formation on economic growth are positive and statistically significant. Hence we suggested that D8 countries increase investment in tourism industries and provide facilities to attract tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Tourism revenue
  • D8 Islamic countries
  • Panel data method