نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر رضایت گردشگران زمستانی با تاکید بر ویژگی های مقاصد اسکی است. از الزامات موفقیت در گردشگری رضایت گردشگر، یکی از ارکان اصلی نظام گردشگری، است. توسعه گردشگری بدون آگاهی از چگونگی رضایت گردشگران و عوامل موثر بر آن ممکن نیست. این مقوله اگر چه در همه انواع و گونه های متنوع گردشگری از عوامل کلی تبعیت می کند تفاوت های گردشگری با یکدیگر دارند ایجاب می کند که برخی از آنها مجزا مورد بررسی قرار گیرد. گردشگری زمستانی، پدیده ای متاثر از ویژگی های طبیعی، یکی از این گونه ها است. گردشگری زمستانی دلیل برخی از ویژگی های خاص از سایر انواع متمایز شده است و همچنین به دلیل اثرات مثبت و کارکرد مطلوب در توسعه برخی مناطق، اهمیت این بررسی ها را دو چندان میکند. محدوده این تحقیق دو تفرجگاه اسکی واقع در روستاهای شمشک و دربندسر است که به فاصله کمی از یکدیگر در شعاع عملکردی پایتخت قرار دارند. جامعه آماری تحقیق گردشگران اسکی هستند و نمونه گیری به صورت تصادفی از 150 نفر از گردشگرانی انجام شد که در اسفند ماه 1389 مراجعه کرده بودند روش تحقیق توصیفی –تحلیلی است و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. مدل معادلات ساختاری در این تحقیق استفاده شده است. بر همین اساس مدل فرضی متشکل از 5 ساختار پنهان و مبتنی بر 7 گویه یا مسیر فرضی، طراحی شد که در تحلیل داده ها گویه ها در سطح اهمیت 05/0 تایید شدند. نتایج نشان می دهد گردشگران از این مقاصد رضایت داشتند اما این رضایت بیشتر از آنکه ناشی از عرضه مناسب باشد متاثر از ویژگی های خاص منطقه و علاقه و انگیزه شخصی به ورزش اسکی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Winter tourism and examining important factors in tourist satisfaction Case study: Shemshak and Darbandsar resorts as two winter destinations

نویسندگان [English]

  • leyla vosughi 1
  • fazileh dadvar khani 2
  • seyed hasan motiee langerudi 2
  • mohammad taghi rahnamai 2

چکیده [English]

The main objective of this research is to recognize the important factors of winter tourists’ satisfaction, with emphasis on ski resorts’ attributes. One of the most important requirements of successful tourism development is the tourists’ satisfaction as a main component of tourism system. Tourism development without awareness of tourists’ satisfaction is not possible. Winter tourism as a seasonal phenomenon has been growing in the recent years all over the world. Some attributes of winter tourism makes it different from other types of tourism, as a result, tourists’ expectations and perceived qualities are evaluated separately. Our research areas are two ski resorts located in Shemshak and Darbansar villages in the vicinity of Tehran. This study is a descriptive- analytic research and the data was collected using a self-structured questionnaire. The sample population of the research were ski tourists who visited these pistes in Esfand (20Feb - 20Mar) 1389, out of whom 150 people were randomly chosen. The method employed for measuring satisfaction of tourists was Structural Equation. Results indicate that tourists are satisfied with these destinations but this satisfaction is more due to the personal enthusiasm for ski and the area’s attributes, rather than a proper provision of supplies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourist satisfaction
  • winter tourism
  • Shemshak and Darbandsar