نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دذانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر در نظر دارد تاثیراتی که فضاهای فراغتی نظیر پارک بهشت مادران بر ابعاد مختلف اوقات فراغت زنان نظیر شیوه های گذران اوقات فراغت، ساعات آن، علل گذران و ... دارد را مورد مطالعه قرار داده و میزان مشارکت و رضایت آنها را از چنین فضاهایی مورد سنجش قرار دهد. پارک مذکور به عنوان اولین پارک مخصوص زنان در شهر تهران احداث شده است و با توجه به کمبود پژوهش های مورد نظر در این زمینه مقاله حاضر می تواند به عنوان نقطه آغازی برای پژوهش در ارتباط با این فضاها تلقی شود. از این رو ابتدا با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات مورد نظر پرداخته و سپس با استفاده از روش تحقیق مبتنی بر پرسشنامه از جامعه آماری مورد نظر نظر سنجی به عمل آمد. سپس آمار و اطلاعات خام با نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین بعضی از متغیرها در ارتباط با ساعات اوقات فراغت زنان با آزمون های آماری فی – کرامر و اسپیرمن مورد تحلیل قرار گرفت و به بررسی تاثیرات و میزان معناداری بین آنها پرداخته شد. پس از تحلیل اطلاعات به دست آمده نتایج آماری حاکی از رضایت زنان از احداث چنین پارک هایی بوده و عملکرد این پارک به صورت کلی مثبت ارزیابی شده است. از طرف دیگر در مورد نقش متغیرها، متغیر مستقل میزان تحصیلات رابطه معناداری با متغیر وابسته ی ساعت اوقات فراغت آنها داشته است. در نهایت با توجه به رضایت زنان از یان فضاها به نظر می رسد که این نوع پارک می تواند به عنوان الگوی فضایی برای زنان کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گیرد و یکی از عوامل موثر در شکل گیری انگیزه در زنان برای گذران مفید اوقات فراغت خود و مشارکت در فعالیت های فراغتی معرفی شود. بدیهی است که ساماندهی فعالیت های موثر و مفید برای زنان در این پارک ها باید مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Special spaces and participation of women in leisure activities

نویسندگان [English]

  • rahmat -o- llah farhudi 1
  • leyla habibi 2
  • hoseyn hatami nejhad 1
  • maryam jafari mehr abadi 3
  • fatemeh salarndian 2

چکیده [English]

This research aims to analyze the influence of leisure spaces such as Bheheshte madaran on various aspects of women’s leisure time including ways of spending this time, hours devoted to leisure activities, reasons of doing so etc., and also assess their level of satisfaction with and contribution to such places. The aforementioned park was established as the first park especially meant for women. Since there is not much research done in this field, this research can be a starting point in the study of these spaces. At first the information was gathered through librarian methods and secondary sources. Afterwards, 93 park-users were interviewed through questionnaires. The data collected were analyzed using SPSS, and then through Phi- Kramer, and Spearman tests the relationship of some variants such as age, education, and job, with women’s leisure time were investigated and their significances were discussed. Results revealed satisfaction of women with establishing of similar parks; and the performance of this park was generally evaluated as positive. Furthermore, outcomes demonstrated a significant relationship between the education level and the leisure time hours. In general, given the satisfaction of women with these kinds of spaces, this type of park can be considered as a paradigm for spaces especial for women in the Islamic countries and can work as an inducer to more effective way of spending leisure time and more cooperation in leisure activities. Needless to say, provision of activities that are effective for women in these parks is an issue authorities should attend to.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leisure
  • free time
  • urban spaces
  • park
  • leisure space