نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

برنامه ریزان اجتماعی عقیده دارند که بدون درک فرهنگی صحیح از جوامع به لحاظ تمایزات و تشابهات میان آنان نمی توان برنامه ریزی صحیحی در جهت جذب جهانگرد و توسعه صنعت گردشگری به عمل آورد. امروز یکی از اثرگذارترین منابع برای جذب جهانگردان برخورد فرهنگی مناسب و تکیه بر مناسبات فرهنگی خاصی بویژه فولکلور یا فرهنگ عامه است. فرهنگ عامه به مثابه یکی از منابع غنی سرمایه فرهنگی ایران می تواند به عنوان یک فرصت در توسعه صنعت گردشگری مورد توجه قرار گیرد. مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و تکنیک بررسی اسناد و مدارک کوشیده است تا سه حوزه فرهنگ عامه، توسعه و گردشگری را مورد مطالعه دهد. رابطه میان این سه حوزه با تکیه بر مباحث نظری و تحقیقات تجربی مطرح در این سه زمینه به ویژه در جامعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج و یافته های بررسی حاضر حاکی از آنست که ایران به لحاظ تمدن فرهنگی غنی متشکل از فولکلور متنوع و متمایز در پهنه جغرافیایی خود برخوردار است این توانمندی فرهنگی به شکل بالقوه قادر است انگیزه های لازم را برای گردشگران خارجی و برای دیدار از ایران فراهم اورده و توسعه این صنعت را باعث شود. البته از انجا که فولکلور در جوامع سنتی در حال توسعه قدرت خاصی دارد این فرصت در جاهایی به تهدید تبدیل می شود که لازم است برای آن برنامه ریزی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Folklore in Development of Tourism Industry in Iran

نویسنده [English]

  • mehdi karubi

چکیده [English]

Social Planners believe that without a correct cultural understanding of societies in terms of their differences and similarities, one cannot provide an adequate plan for attracting tourists and developing tourism industry. Today, one of the most effective sources of attracting tourists , is conducting a proper cultural treatment and focusing on cultural interactions, especially folklore. Folklore as a component of cultural in asset in Iran is considered as an opportunity in the development of tourism industry. Using a library and document processing technique and considering available theoretical arguments and empirical studies, this paper analyzes three fields of folklore, development and tourism and the relationship among them, with a special attention to the Iranian society. The findings suggest that Iran with a rich cultural civilization enjoys a variety of folklore in its geographical arena and can potentially motivate foreign tourists to visit tourism destinations and contribute to the development of this industry. However, since in traditional developing societies folklore is of great importance, this opportunity may sometimes be converted to a threat and thus necessitates a careful planning.
believed to hava an adverse effect on the environment, therefore,it can be neither effective nor efficient.Analysis of the attitudes of visitors and local community towards the importance of protecting this wildlife refuge and tourism development is the other outcome of this survey. Finally, strategies to implement an effective management system in protected areas have been proposed.