دوره و شماره: دوره 10، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 1-150 (این شماره تیر 1395 منتشر شده است ) 
1. ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در گردشگری روستایی

صفحه 1-20

سیروس قنبری؛ محمدحسین دهقان؛ حسین میرکی اناری


6. بررسی تاثیر برجستگی برند بر وفاداری برند مقصد گردشگری

صفحه 111-129

میثم شیرخدایی؛ سهیل نجات؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ محبوبه شاهی