نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی و توسعه جهانگردی دانشگاه سمنان

چکیده

گردشگری یکی از فعالیتهای روبه رشد در سراسر جهان است و در عین حال یکی از تهدیدهای اصلی برای محیط ‌ (محیط طبیعی و فرهنگی) به شمار می‌رود. به دنبال توجهات جهانی به مقوله محیط زیست در دهه‌های گذشته و ارزش یافتن پارادایم گردشگری پایدار و پدید آمدن مفاهیمی چون اکوتوریسم، گردشگری سبز یا مسئولانه، به عنوان مکانیسم‌های کنترل پیامدهای منفی گردشگری مورد توجه قرار گرفت. در این میان روش‌های عملیاتی مختلفی مبتنی بر اصول اکوتوریسم به کار گرفته شده اند؛ یکی از آنها ساخت اقامتگاه های سبز است که در نقاط بسیاری از جهان با تنوع بسیاری از جمله هتل‌های سبز و اکوکمپ‌ها، گسترش یافته‌اند. در این راستا اقامتگاه گردشگری متین آباد (واقع در استان اصفهان) به عنوان نخستین اکوکمپ رسمی در ایران با توجه به استانداردهای زیست‌محیطی بین‌المللی طراحی و ساخته شده است. هدف از این پژوهش ارزیابی موفقیت این اقامتگاه سبز به لحاظ برخورداری از شاخص‌های مطرح در این نوع اقامتگاه‌ها است. جامعه آماری این پژوهش گردشگران اکوکمپ متین آباد بوده‌اند که با استفاده از پرسشنامه مورد پرسشگری قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تک نمونه‌ایT در نرم افزارSPSS استفاده شد. تحلیل یافته‌ها و نتایج پژوهش حاکی از این است که علی‌رغم تفاوت‌های موجود در برخی گویه‌ها و شاخص‌ها، این سایت توانسته موفقیت نسبی را به عنوان یک اقامتگاه سبز کسب کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing Factors Affecting Success of Green Accommodations

نویسندگان [English]

  • Laila Vossoughi 1
  • Narges Shamsi Marbini 2

چکیده [English]

Tourism is an increasingly growing activity in the world. However, it is an important treat for the environment (both cultural & natural). In recent decades, the approach of sustainable tourism and the concepts such as ecotourism, green tourism, and responsible tourism are considered as a strong mechanism to control the negative impacts of tourism. Ecotourism is a new concept in tourism context which has been created with the idea of being in harmony with the nature. Among this, one of the most important ways considered in ecotourism and green tourism, is the idea of green accommodations like green hotels or Eco camps. Green accommodations are environmentally friendly lodging facilities which are initiate in environmentally sustainable accommodations. Matin Abad Eco camp, as a type of green resort, is one of the first Eco camps in Iran. This paper aims to recognize effective indicators for Eco camps of the world and then, to assess the level of success of these indicators in Matin Abad site. The population of the study are the tourists who has visited Matin Abad Eco camp (N=180). For gathering data, a questionnaire was designed by using a theoretical basis. The effective indicators and their criteria on Eco camp success were evaluated by T-test. The findings from assessing indicators with their related criteria showed that all of the indicators have positive impact on the success of this green accommodation, but important differences are about their criteria. In other words, details or the criteria of each indicator must be considered

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • green tourism
  • green accommodation
  • ecocamp
  • Matin Abad
- بروج، اشکان، 1391، مطالعهتطبیقیاقامتگاههایبومگردیمناطقبیابانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی محمود ضیایی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. 
- خالدی و همکاران 1391، جایگاه اکوتوریسم بیابانی در توسعه سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: اقامتگاه گردشگری متین آباد-بادرود، فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای، سال دوم، شماره 8 ، 103-93.
- راست قلم، مهدی و همکاران، 1392، سنجش اندازه تحقق پذیری مشارکت در مدیریت بوم اقامتگاه­های بیابانی با استفاده از روشSMART (مطالعه موردی: بوم اقامتگاه بیابانی متین آباد)، فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی، سال پنجم، شماره 3.
- رهگشای، محمد، (1376)، مطالعه آب شناسی مناطق با آب و هوای خشک تحت تأثیر شرایط ناپایدار، مدل مطالعاتی منطقه حاشیه کویری بادرود، دانشگاه امیرکبیر، تهران.
-Alexander, S.(2002), Green hotels: Opportunities and resources for success .http://www.zerowaste.org/publications/GREEN-O.PDF.
-Azam, Mehdi & Sarker, Tapan (2011). Green tourism in the context of climate change towards sustainable economic development. Journal of  Environmental Management  and Tourism  No 2. Pages   6-15.
-Ballantyne Roy and Jan Packer, (2013), Ecotourism: Themes and Issues, International Handbook on Ecotourism, Edward Elgar, UK.
-Bohdanowicz, P., & Martinac, I. (2003), “Sustainable Hotels–Eco Certification According to EU Flower, Warszawa, Poland.
-Buhalis, Dimitrios & Costa, Carlos (2006). "Tourism Business Frontiers Consumers", products and industry, First published.
-Buckley, R. (2002).” Tourism Ecolabels”. Annals of Tourism Research No 29 .Pagea 183-208.
-Cometa, Lisa, 2012, Consumer Beliefs about Green Hotels,  A thesis submitted to the Kent State University College and Graduate School of Education for the degree of Master of Science.
-Das. M & Chatterjee. B, 2015, Ecotourism: A panacea or a predicament? Tourism Management Perspectives.
-Kapiki S.. 2012,Implementing Sustainable Practices in Greek Ecofriendly Hotels,Journal of Environmental Protection and Ecology, N2.
-Lamar, B. P. (2006), Marine-based Ecological Education: a Vision for an Eco-camp .Doctoral dissertation, Murdoch University.
-Law, Alexandra, et.al, 2015, Transitioning to a green economy: the case of tourism in Bali, Indonesia, Journal of Cleaner Production.
-Lee, J., & Kim, Y. (2010),”Understanding how consumers view green hotels”. Journal of Sustainable Tourism.  No 18.
-Mihalic, T. (2000),Environmental management of a Tourist Destination: A Factor of Tourism Competitiveness”, Tourism Management .No 21.
-Mohd Noor. N & Shaari . H,  2014, Exploring Tourists Stay at Green Hotels, The Influences of Environmental Attitudes, The Macrotheme.
-Sasidharan, V., Sirakaya E., and Kerstetter, D. (2002),”Developing Countries and Tourism Ecolabels”.Tourism Management. No 23.
-Syrjäläinen, Oana (2013), Ecolabelling The Hotel Industry TheNordic Ecolabel, Bachelor’s Thesis from Tampere University of Applied Sciences.
-Vas, Krisztian (2012), Birding Trail Development from a Tourism Planning Perspective, Thesis for Master of Environmental Studies in Geography, University.
-Votsi Nefta-Eleftheria P, and et.al, 2014, Natural quiet: An additional feature reflecting green tourism development in conservation areas of Greece, Tourism Management Perspectives, 11.
-Wight, P. (1994),“Environmentally Responsible Marketing  of  Tourism”. Cater, E., and Lowman, G. (ed.).Wiley: Chichester.
-Yarnell, Adam, 2012, Greening America first resort, A thesis Brown Univercity, USA.
-Xing, Han, 2013, Perception of Green Hotels Among Tourists in Hong Kong, Master Thesis, Department of Communication Studies Hong Kong Baptist University.