دوره و شماره: دوره 10، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 1-158 (این شماره بهار 1395 منتشر شده است ) 
2. تأثیر کار هیجانی بر رضایت مشتری در صنعت هتلداری: نقش میانجی رضایت کارکنان

صفحه 19-39

اردشیر شیری؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ اعظم سلطانی بناوندی؛ حسن فارسی زاده