جایگاه فضاهای سبز شهری در گذران اوقات فراغت و گردشگری شهروندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشدجغرافیاوبرنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکترای جغرافیاوبرنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

فضاهای سبز از یکسو موجب بهبود وضعیت زیست محیطی شهرها میشود، و از سوی دیگر
شرایط مناسبی را برای گذران اوقات فراغت شهروندان فراهم میسازد. مهمترین اثرات فضای سبز در
شهرها کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی، تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبی و... است. سایر
اثرات فضای سبز در شهرها نسبی هستند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل تأثیرات پارک
چنگری در توسعه گردشگری و گذراندن اوقات فراغت شهر کوهدشت میپردازد. روش تحقیق،
توصیفی -تحلیلی و نوع آن کاربردی است. برای جمعآوری اطلاعات مورد نیاز از دو شیوهای کتابخانه
ای و میدانی استفاده شده است. در بخش کتابخانهای به گردآوری اطلاعات توصیفی از کتابها،
مقالات، گزارشها، و سالنامههای آماری پرداخته شده و در بخش میدانی، گردآوری اطلاعات از طریق
نمونهگیری و با استفاده از ابزار پرسشنامه و مشاهده در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است، ابتدا به
منظور ارزیابی و بررسی تأثیرات پارک چنگری در توسعه گردشگری و رونق بخشیدن به صنعت و
توریسم در شهر کوهدشت که از روش تصادفی و تعداد حجم نمونهها با توجه به آمار شهرداری در سال
چند نفر گردشگر از پارک چنگری دیدن میکنند و در بخش دوم نظرسنجی از مردم بومی کوهدشت
در باب گذران اوقات فراغت و پارک چنگری با در نظر گرفتن جمعیت شهر کوهدشت از فرمول
کوکران استفاده شده و تحلیل نهایی بر روی آنها صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از
تکنمونهای استفاده شده است. نتیجه حاصل از میانگین مجموع گویهها با استفاده از آزمون T آزمون
% تک نمونهای نشانگر آن است که سطح معناداری به دست آمده از این آزمون در سطح آلفا با 95 T
اطمینان کوچکتر از سطح آلفا 5% است. بنابراین پارک چنگری میتواند تأثیر به سزایی در توسعه
گردشگری و صنعتتوریسم در شهر کوهدشت داشته باشد و همچنین احداث و تجهیز پارک چنگری
تا حد زیادی در رفع نیاز اوقات فراغت مردم کوهدشت ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Green Spaces in Citizens’ Tourism and Leisure Time

نویسندگان [English]

  • Samira Pouramraee 1
  • Mohammadreza Akbari 2
  • Amir Saberi 3 2
چکیده [English]

The urban green space is one of the most important elements in urban
metabolism. Global efforts have been done with the aim of physical environment
conservation related to ecosystems, fauna and flora. Green spaces are made in
order to improve urban ecology and provide a pleasant place for leisure time.
The most important effects of green spaces on cities are reduction of air and
noise pollution, temperature adjustment and increase of air humidity. Other
effects are relative. This study is applied in terms of purpose and descriptive in
terms of methodology. Data were gathered from both primary and secondary
research. To analyze data, One Sample T-test was used. The results showed that
in confidence level of 95%, significance level is smaller than alpha level of 5%.
Thus, the Chengery Park can effectively contribute in development of tourism
industry. Then, developing Chengery Park is necessary for responding people’s
needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Space
  • Chengery Park
  • Leisure time
  • Tourism
  • Kuhdasht
- آدینهوند، سعید. ( 1385 )، ساماندهی و بهرهوری از فضاهای گردشگری شهر کوهدشت
انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران .
- اکبرزاده، مهدی. ( 1387 )، حضور رنگها در فضای سبز، مجموعه مقالات سمینار و
فضای سبز، انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران .
- اخوت، هانیه. ( 1388 )، پایاننامه ارشد بازطراحی پارکهای شهری با استفاده از ارزیابی
کیفی پارک لاله تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
- انصاری، فرشته . ( 1382 )، "پیش به سوی جامعهشناسی اوقات فراغت "، کتاب ماه علوم
اجتماعی ، دی و بهمن.
- احمدیه، مژگان. ( 1385 )، شهر، فضای سبز، زیبایی، فصلنامه جستارهای شهرسازی، سال
. پنجم شماره 17 و 18
.( - اداره منابع طبیعی، شهرستان کوهدشت. ( 1390
- بهبهانی، هما. ( 1373 )، ارزیابی از پارکهای تهران تا تعیین الگو)، فصلنامۀ علمی و
آموزشی فضای سبز، شمارة هشتم..
- پهلوانی نیا، زهرا، روشن، عباس. ( 1392 )، پارکهای شهری راهی جهت توسعه و
گردشگری زابل، اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعتگردی و جغرافیا.
- پورمحمدی، محمدرضا. ( 1382 )، برنامهریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات سمت،
تهران
- حکمتی، جمشید. ( 1371 )، طراحی باغ و پارک، انتشارات فرهنگ جامع.
- خان سفید، مهدی. ( 1386 )، بررسی الگوی پراکنش فضاهای سبز شهری با رویکرد
اکولوژیکی منظر شهری و رابطه آن با پایداری شهری مورد مطالعه : کلانشهر تهران ، انتشارات
سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری.
.( - شهرداری، کوهدشت. ( 1393
- کمانداری، محسن. ( 1393 )، بررسی و ارزیابی مسیرهای گردشگری شهر کرمان با تأکید
بر الگوهای رفتاری گردشگران، پایاننامه ارشد، دانشگاه یزد.
-Rugare – Steve-new urbanism turn ashade of ereem- cleweland
collaborativ quartcrly.
-Hough-Michael-city from and natural process-british library-first published
1984 by croom helm.
جایگاه فضاهای سبز شهری در گذران اوقات فراغت و گردشگری شهروندان 91
-Chiesura Anna, 2004, The Role of Urban Parks for The Sustainable Sity,
Landscape and Urban Planning.
-Gorbani, R., 2007, Spatial Distribution of Urban Parks in Tabriz, University
of Tabriz. Tabriz.
-Manlun, Yang, 2003, Suitability Analysis of Urban Green Space System
Based on GIS, ITC