ارزیابی ظرفیت برد درتعیین کاربریهای مجموعه های گردشگری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

چکیده

برنامه ریزی برای جذب گردشگر و ارائه خدمات مناسب به آنها از یکسو و
برنامه ریزی برای حفظ محیط زیست پیرامون این منابع از سوی دیگر از اهمیت قابل
توجهی برخوردار است. با توجه به این موضوع، مجموعه سیرچ به مساحت 10 هکتار
جهت ایجاد کاربریهای مورد نیاز گردشگران منطقه سیرچ انتخاب شد. این مطالعه از نوع
تحقیقات کاربردی است. ظرفیت برد فیزیکی مجموعه 1644 نفر، ظرفیت برد واقعی 1062
نفر و ظرفیت برد مؤثر 850 نفر بوده است. با توجه به سرانه استاندارد کاربریهای مورد
نیاز گردشگران و ظرفیت برد مؤثر، مساحت کاربری تجاری 850 متر مربع، پذیرایی 850
متر مربع، اقامتی 34000 متر مربع، تأسیسات 1275 متر مربع، پارکینگ 5100 متر مربع،
اداری 1700 متر مربع، ورزشی و فرهنگی 2125 متر مربع، تفرجی 24100 متر مربع و معابر
30000 متر مربع برآورد گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Carrying Capacity in Land-Use Planning of Tourism Complexes

نویسندگان [English]

  • Pejman Rezaei 1
  • Nasrin Ghahramanee 2
چکیده [English]

Planning of resources and attractions for tourists and providing appropriate
services with environmental planning on this resources is so important in
tourism planning. Therefore, Sirch complex, located in Kerman province, was
selected with an area of ten hectares in response to tourists’ needs. Due to the
Physical Carrying Capacity, the number of tourists allowed to enter the site is
1644 per day, Real Carrying Capacity is 1062 per day and effective carrying
capacity is 850 per day. Taking into account required standard per capita usage
for each tourist, the effective carrying capacity, including Commercial area (850
square meters), Residence area (340000 square meters), Restaurant and fast
food area (850 square meters) Sports and cultural area (2125 square meters),
Recreation area (24100 square meters) and Roads area (30000 square meters)
is estimated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carrying Capacity
  • Per Capita Tourist Usage
  • Sirch Complex
باباخانزاده، ادریس، لطفی، صدیقه . ( 1391 ) . ارزیابی اثرات گردشگری بر روستای قوری
قلعه . فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری . دانشگاه علامه طباطبایی، سال هفتم . شماره
.81- -20 صص 116
- پرورش، حسین، پرورش، الیاس و پرورش زینب. ( 1392 ) . تعیین ظرفیتهای برد
فیزیکی، واقعی و مجاز برای اجرای فعالیتهای قایقرانی در تالاب بینالمللی حرا رود گز .
.85-92 : نشریه علمی - پژوهشی اقیانوسشناسی، سال چهارم، شماره 13
- پوراحمد، احمد، میرزایی قلعه، ف، اروجی، ح، علیزاده، م . ( 1391 ) . بررسی و تعیین
ظرفیت تحمل گردشگری در جزیره قشم به منظور توسعه پایدار گردشگری. همایش ملی
خلیج فارس. مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی.
- پور یزدی، سمانه و ملکیان ، منصوره .( 1392 ) . برآورد ظرفیت برد گردشگری
: پارکهای شهری قم . نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال سیزدهم، شماره 3
.211-228
. ( - جعفری، علی، شیخ، آرمان، خشنود مطلق ، سجاد و بدری بگه جان بهرام .( 1391
مروری بر تاریخچه و مفهوم ظرفیت برد به عنوان ابزار توسعه پایدار و کاربرد آن در
گردشگری طبیعی در ایران . اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در
بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست.
- جمعه پور، محمود و نماینده، علی .( 1391 ) . ارزیابی راهبردی توانهای اکوتوریستی و
ظرفیت برد گردشگری کویر مرنجاب کاشان . مجله پژوهش و برنامهریزی روستایی، شماره
.45- اول، بهار و تابستان : 71
- حسن پور، محمود، احمدی، زینب و الیاسی، حسن. ( 1390 )، تعیین ظرفیت پذیرش
گردشگری در مناطق کویری و بیابانی ایران (نمونۀ موردی شهداد - مرنجاب بند ریگو
مصر –فرحزاد) . فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری . دانشگاه علامه طباطبایی، سال
.177- ششم . شماره 14 - صص 197
- رمضانی، بهمن و قائمی راد، طیبه .( 1391 ) . طراحی برنامهریزی گردشگری دژ باستانی
قلعه رودخان فومن – گیلان (تعیین ظرفیت برد) . فصلنامه علمی – پژوهشی نگرشهای نو
.19- در جغرافیای انسانی، سال پنجم، شماره اول : 30
- زاهدی، شمس السادات . ( 1389 ) . گردشگری و توسعه پایدار : ضرورت جاریسازی
حفاظت محیطی در سیاستهای توسعه گردشگری . فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری
ارزیابی ظرفیت برد درتعیین کاربری های مجموعه های گردشگری 109
.10- . دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 11 - صص 31
- زیاری، کرامت الله .( 1392 ) . برنامهریزی کاربری اراضی شهری . انتشارات دانشگاه
تهران.
- سعید نیا، احمد . ( 1378 ) . کاربری زمین شهری . مرکز مطالعات برنامهریزی شهری .
.23- نشریه شماره 99 . تهران. صص 26
- شایسته، کامران، مخدوم، مجید، یاوری ، احمدرضا، شریفی، مرتضی و جعفری،
حمیدرضا .( 1390 ) . برنامه مدیریت بهینه تفرجی، ابزاری جهت کاربرد مفهوم ظرفیت برد
در مدیریت پایدار مناطق تفرجی. پژوهشهای محیط زیست، سال 2، شماره 3، بهار و
.65- تابستان 86 : 1390
- شیخ، آرمان، جعفری، علی، یارعلی، نبی اله و ستوده، احد .( 1392 ) . ارزیابی ظرفیت برد
گردشگری منطقه حفاظت شده قیصری در استان چهارمحال و بختیاری . مجله بومشناسی
.51- کاربردی، سال دوم، شماره پنجم : 63
- شیعه، اسماعیل. ( 1378 ) . مقدمهای بر مبانی برنامهریزی شهری . انتشارات دانشگاه علم و
صنعت ایران.
- شیعه، اسماعیل. ( 1390 ) . کارگاه برنامهریزی شهری . انتشارات دانشگاه علم و صنعت
ایران.
- صنایع گلدوز، ساناز و مخدوم، مجید. ( 1388 ) . برآورد ظرفیت برد اجتماعی– روانی
گردشگری در مکانهای مقدس و پرانرژی (مطالعۀ موردی: تخت سلیمان ایران) . مجله
.37- 44 : محیطشناسی، سال سی و پنجم، شماره 51
- طبیبیان، م .، ا. ستوده، ک . شا یسته و ر . چل بیانلو. ( 1386 ) . جستاری بر مفاهیم و
روشهای برآورد کمی ظرفیت برد و ارائه یک نمونه کاربردی بر پایه تجربه برنامهریزی
.17- راهبردی توسعه گردشگری عباسآباد-گنجنامه همدان. نشریه هنرهای زیبا : 28
- عباس زاده تهرانی، نادیا . ( 1387 ) . تلفیق مفاهیم ظرفیت برد در فرایند برنامهریزی و
مدیریت شهری مطالعه موردی: تدوین شاخصهای فضایی تولید زباله در کلانشهر تهران .
87- مجله علوم محیطی، سال ششم، شماره دوم : 104
- مهندسان مشاور شار .( 1393 ). طرح جامع گردشگری فدک. جلد دوم، بررسی وضع
موجود، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری.
- موحدی، سعید، لملنی، حامد و بنی کمالی سهند .( 1392 ) . شناسایی و محاسبه ظرفیت
تحمل پهنههای مستعد توسعه اکوتوریسم در منطقه سبلان . جغرافیا و برنامهریزی محیطی،
110 فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، شماره 31 ، پاییز 1394
.141- 154 : سال 24 ، پیاپی 49 ، شماره 1
- نوری، هدایت الله، راست قلم، مهدی و امینی، سحر .( 1392 ) . ارزیابی ظرفیت قابل تحمل
در محیط روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: منظومه روستاهای هدف
گردشگری شهرستان نطنز) . فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال دوم، شماره پنجم :
.20-29
- نهرلی، داود و رضایی، سحر . ( 1381 ) . بررسی و معرفی ظرفیت برد تفرجگاهی . مجله
.66- 83 : محیطشناسی، شماره 29
-Lawson, S.R. 2003. Proactive monitoring and adaptive management of
social carrying capacity in Arches National Park: an application of computer
simulation modeling. Journal of Environmental Management. 68 (3): 305-13
-Meadows, D. H., D. L. Meadows, and J. Randers .(1992). Beyond the Limits.
Confronting Global ,Collapse, Envisioning a Sustainable Future. ,Chelsea:
Green, Post Mills.
-Middleton T. C., Hawkins Rebecca, Heinemann Butterworth .(1998).
Sustainable Tourism, Oxford University Press, 266.
-Nghi ,Tran,Thanh I.an,Nguyen, Dinh Thai , Nguyen ,Mai ,Dang , Thanh ,
Dinh Xuan. (2007) . Tourism carrying capacity assessment for Pong Nhake
Bang and Dong Hoi , Quang Binh Province , VNU Journal of Science ,Earth
Scienves ,23,pp80.
-World Tourism Organization and World Travel and Tourism Council.
(1992). Agenda 21 for the travel and tourism industry: Towards environmentally
sustainable development. World Tourism Organization, World Travel and
Tourism Council, London, UK