دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان در هتل های چهار ستاره ی شهر شیراز 

مهدی حقیقی کفاش؛ حامد باقری

دوره 7، شماره 20 ، بهمن 1391، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22054/tms.2013.3979

چکیده
  مهمترین هدفی که هتلها باید در پی دستیابی به آن باشند راضی نگه داشتن و حفظ مشتریان است.تحقیقات پیشین نشان میدهد احتمال بازگشت مشتریان راضی نسبت به مشتریانی که تا حدودی ناراضی هستندبیشتر است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه میان ادراک از کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان درهتل های چهار ستاره شهر شیراز است. دیگر اهداف این تحقیق عبارتند از: ...  بیشتر

سنجش میزان رضایت مندی گردشگران شهر گرگان

زهره فنی؛ مجتبی برغمدی؛ مجید اسکندر پور؛ منصور سلیمانی

دوره 7، شماره 20 ، بهمن 1391، صفحه 31-48

https://doi.org/10.22054/tms.2013.3981

چکیده
  شهر گرگان به لحاظ ویژگی های آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی خاص )قرار گرفتن در مسیراستانهایخراسان شمالی و رضوی، سمنان، تهران و مازندران( پذیرای مسافران زیادی بویژه در ایام تعطیل. همچنین یکیدیگر از جاذبه های گردشگری شهر گرگان، وجود قوم ترکمن و صنایع دستی خاص آنها ست . بنابراین شهر،گرگان به دلیل دارا بودن جاذبه های گردشگری طبیعی )اکوتوریسم( ...  بیشتر

نگرشی بر آمیزه ی بازاریابی گردشگری ورزشی استان اردبیل از دیدگاه گردشگران داخلی

آیدین تاج زاده نمین؛ ابوالفضل تاج زاده نمین؛ کامبیز نیکنام

دوره 7، شماره 20 ، بهمن 1391، صفحه 49-80

https://doi.org/10.22054/tms.2013.3982

چکیده
  لازم و اتخاذ رویکردهای بازاریابی می توان این نوع از گردشگری را در ایران، به ویژه استان اردبیل، توسعه داد. باوجود اهمیت این مهم، تا کنون هیچگونه تحقیق جدی در این خصوص در ایران یا در استان مذکور انجام نپذیرفتهاست. از آنجا که گردشگری ورزشی، مبحثی نو در صنعت گردشگری ایران و استان اردبیل است، لذا مسئلهاصلی، نحوه ی استفاده مناسب از این فرصتها ...  بیشتر

ارزیابی اثرات گردشگری بر روستای قوری قلعه

ادریس باباخانزاده؛ صدیقه لطفی

دوره 7، شماره 20 ، بهمن 1391، صفحه 81-116

https://doi.org/10.22054/tms.2013.3983

چکیده
  گردشگری روستایی یکی از شاخه های صنعت گردشگری است که با توجه به ظرفیتهای فراوان موجود درروستاها میتواند نقشی مهم و تعیین کننده در تجدید حیات روستاها، ایجاد اشتغال و درآمد برای آنها، حفاظتاز میراث های گوناگون طبیعی، تاریخی و فرهنگی و در نهایت توسعه ی یکپارچه و پایدار روستایی داشته باشد.هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات مختلف اجتماعی، اقتصادی، ...  بیشتر

اولویت بندی سرمایه گذاری درشرکتهای خدمات مسافرتی

محمدتقی تقوی فرد؛ عباس سقایی؛ علی اکبر دانشمندی

دوره 7، شماره 20 ، بهمن 1391، صفحه 117-139

https://doi.org/10.22054/tms.2013.3984

چکیده
  تصمیمگیری در مورد انتخاب برنامههای بهبود کیفیت یک مسئلهی حساس در شرکتهایی است که بهدنبال دستیابی به سودآوری و اثربخشی هستند. هدف از این مقاله استفاده از تکنیک مجموع وزنی سادهی فازیدر اولویتبندی سرمایهگذاریهای بهبود کیفیت در شرکتهای خدماتی است. به این منظور در ابتدا گزینههایسرمایهگذاری شناسایی و سپس اولویتهای برونزا با توجه به فضای ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر واکنش های رفتاری بازدیدکنندگان از مقصدهای گردشگری

عظیم زارعی؛ فاطمه قربانی؛ مینو پدرام نیا

دوره 7، شماره 20 ، بهمن 1391، صفحه 141-166

https://doi.org/10.22054/tms.2013.3985

چکیده
  چکیدهدرک واکنش های رفتاری بازدیدکنندگان برای مدیران مقصد گردشگری مهم می باشد. مقاله حاضرتأثیر عواملی چون ویژگی های مقصد، کیفیت درک شده خدمات گردشگری، ارزش درک شده و رضایت رابر واکنش های رفتاری گردشگران را مورد بررسی قرار می دهد. جامعه ی آماری تحقیق کلیه گردشگرانمنطقه ی گردشگری طرقبه مشهد مقدس در تابستان 0931 می باشند که 939 نفر به عنوان ...  بیشتر

برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مجموعه تاریخی شهر (CVM) سوخته با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط

حمیده خاکسارآستانه؛ وحید کلاته عربی؛ علی سردار شهرکی

دوره 7، شماره 20 ، بهمن 1391، صفحه 167-184

https://doi.org/10.22054/tms.2013.3986

چکیده
  در این مطالعه میزان تمایل به پرداختو پرسشنامهی انتخاب دوگانه تعیین و اندازه گیری شده است. (CVM) استفاده از روش ارزش گذاری مشروطبرای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از مدل لاجیت استفاده شد و بر اساس روش حداکثردرستنمایی، پارامترهای این مدل برآورد شده است. نتایج نشان می دهد 85 درصد افراد بررسی شده حاضرندمبلغی برای بازدید ...  بیشتر