دوره و شماره: دوره 7، شماره 20، زمستان 1391، صفحه 1-192 
2. سنجش میزان رضایت مندی گردشگران شهر گرگان

صفحه 31-48

10.22054/tms.2013.3981

زهره فنی؛ مجتبی برغمدی؛ مجید اسکندر پور؛ منصور سلیمانی


5. اولویت بندی سرمایه گذاری درشرکتهای خدمات مسافرتی

صفحه 117-139

10.22054/tms.2013.3984

محمدتقی تقوی فرد؛ عباس سقایی؛ علی اکبر دانشمندی