سنجش میزان رضایت مندی گردشگران شهر گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران.

چکیده

شهر گرگان به لحاظ ویژگی های آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی خاص )قرار گرفتن در مسیراستانهای
خراسان شمالی و رضوی، سمنان، تهران و مازندران( پذیرای مسافران زیادی بویژه در ایام تعطیل. همچنین یکی
دیگر از جاذبه های گردشگری شهر گرگان، وجود قوم ترکمن و صنایع دستی خاص آنها ست . بنابراین شهر،
گرگان به دلیل دارا بودن جاذبه های گردشگری طبیعی )اکوتوریسم( از یک سو و گردشگری
تاریخی فرهنگی از سوی دیگر توانمندی بسیار بالایی در جذب گردشگران داخلی و خارجی می تواند داشته
باشد که این امر مستلزم برنامه ریزی جامع گردشگری و تدارک زیرساخت ها و خدمات مورد نیاز گردشگری
است. در این راستا، هدف تحقیق مبنی بر ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر رضایت مندی گردشگران وارد شده به
شهر گرگان می باشد، داده های تحقیق از 052 پرسشنامه گردآوری و با روش آمارتوصیفی و تحیل عاملی مورد
تجزیه و تحلیل قرارگرفته است . نتایج تحقیق نشان می دهد که چهار عامل کیفیت خدمات، کیفیت محیطی،
کیفیت رفتار جامعه میزبان و هزینه خدمات می توانند بیش از 55 درصد واریانس کل متغیرهای مورد بررسی را
تبیین نمایند . همچنین بین عوامل مذکور و میزان رضایت گردشگران همبستگی معناداری مشاهده شد. در پایان
راهکارهایی جهت افزایش میزان رضایت گردشگران و توسعه گردشکری شهر گرگان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the satisfaction level experienced by tourists visiting Gorgan

نویسندگان [English]

  • Zohreh Fanni 1
  • Mojtaba Barghamadi 2
  • Majid Eskandarpour 2
  • Mansour Soleimani 3
چکیده [English]

Climatic and geographical features of Gorgan (e.g. lying in the
vicinity of North - and Razavi-khorasan, Semnan, Tehran, and
Mazandaran provinces) on the one hand and its cultural and historical
attractions (e.g. Existence of Turkman people and their handicrafts) on
the other, have rendered this city into a prominent tourist spot. This
research, aims to evaluate the Gorgan - tourists’ satisfaction level and
the principal factors affecting it. After distribution of 250
questionnaires, data were analyzed through descriptive and analytical
statistics methods. Results indicate that four factors including service
quality, environmental quality, host behavior quality, and services
cost, can explain more than %54 of the variance of the variables. Also,
a significant correlation is observed between the mentioned factors
and the tourists’ satisfaction level. At the end, some suggestions are
proposed for improving tourists’ satisfaction and tourism development
in Gorgan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gorgan
  • Tourism
  • satisfaction
  • factor analysis
پاپلی یزدی، محمدحسین و مهدی سقایی ) 1331 (." گردشگری )ماهیت و مفاهیم( "، تهران،
انتشارات سمت.
پیشگاهی فرد، زهرا، حجت مهکویی، قاسم قنبری و اسماء رخشانی نژاد ) 1331 (. نقش
ژئوپلیتیکی شهرهای مرزی در توسعه گردشگری، همایش ملی شهرهای مرزی وامنیت، چالشها و
رهیافت ها
حاجی نژاد، علی و علی احمدی) 1333 (. بررسی میزان رضایت گردشگران از تسهیلات و خدمات
گردشگری رفاهی و اقامتی شهر بانه، مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان
جهان اسلام، زاهدان صباغ کرمانی، مجید ) 1331 (. اقتصاد منطقه ای )تئوری و مدلها(، انتشارات
سمت .
رنجبریان، بهرام و بهرام زاهدی ) 1331 ( ،بررسی اثرات تکرار سفر به اصفهان بر میزان رضایت
.16- گردشگران خارجی، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره نهم، 83
رضوانی، محمدرضا ) 1338 (. توسعه گردشگری روستایی، انتشارات دانشگاه تهران.
طالقانی، محمد و سیده سارا فتاحی) 1334 (. کیفیت خدمات گردشگری و اهمیت آن در جلب
.61- 33 . صص 13 - رضایت گردشگر، فصلنامه مدیری ، ت شماره 111
فنی، زهره و علی محمدنژاد، ( 1333 )." نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری، مطالعه
111- موردی" : شهر رامسر، فصلنامه مطالعات جهانگرد ، ی شماره 11 . صص 122
قلی فرزاد پورسلیمانی،علی وفرزادرشیدی) 1338 (. عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران در ایران:
http://marketingarticles.ir
کاظمی، مهدی) 1338 (." تحلیل ادراک شهروندان زهدان در توسعه گردشگری چابهار"، مجله
. جغرافیا و توسعه شماره 12
کدیور، علی اصغر و مهدی سقایی) 1333 (. ساماندهی گردشگری در تفرجگاههای پیرامون شهری،
112- مطالعه موردی: دره اخلمد( فصلنامه تحقیقات جغرافیای ، ی شماره 33 ، صص 134
طالع ماسوله، مرتضی ) 1333 (. دورنمای توسعه بین المللی جهانگردی تا سال 2، 121 ماهنامه
مدیریت جهانگردی.
کلاین، پل، راهنمای تحلیل عاملی ) 1331 (. ترجمه سیدجلال صدرالسادات و اصغر امینایی، تهران
انتشارات سمت.
کریمی قطب آبادی، فضل الله) 1331 (." فرصتها و چالشهای بخش گردشگری درشهرهای مرزی
استان ایلام"
همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافت ها معطوف، اسدالله ) 1384 (. استرآباد و
گرگان، انتشارات درخشش. مشهد
Aubert A., (2002), A turizmus földrajza, In: Tóth, J. (ed.) Általános

Társadalomföldrajz II., Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, pp. 143-159
Roh,Y.H and Kim, S. H, (2002), The Determinant Factors of Ecotourists’
Satisfaction and Behavioral Intensions: The Case of UPO Wetland.
Wahidul Habib, Md & Islam, N, (2009), A study on guest satisfaction of
different guest houses in Bangladesh: A case of Bandarban area, Journal of
Vacation Marketing, Vol.14(2).
Marin,J.A & Taberner, J. G, (2007), Satisfaction and dissatisfaction with
destination attributes: Influence on overall satisfaction and the intention to
return, Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining
Behavior, Vol. 1, 74-9.
Tsiotsou,R & Vasioti, E, (2006),Using Demographics and Leisure Activities to
Predict Satisfaction with Tourism Services in Greece, Journal of Hospitality &
Leisure Marketing, Vol. 14(2).
Kanoknon, S, (2009), Tourist motivation to use homestays in Thailand and
their satisfaction based on the destination's cultural and heritage based attribute,
Dissertations, Academic -- University of MissouriColumbia. Prebensen, N.K &
College, F, (2003), Tourist Satisfaction with a Destination: Antecedents and
Consequences, Journal of Hospitality and Leisure Marketing. Vol. 14. (1): 5-
22.
Yoon & Uysal, (2003), An examination of the effects of motivation and
satisfaction on destination loyalty: A structural model, Tourism Management
26 (1): 45–56.
Armario,E.M,(2007),Tourismt satisfaction: Am analysis of its antecedents,
Journal of Environmental Economics and Management, 26, 271–292.
Neal, J. and Gursoy, D,(2008), A multifaceted analysis of tourism satisfaction.
Journal of Travel Research,47(1): 53-62.
Borjian, H, (2008), The Extinct Language of Gurgan: Its Sources and Origins,
Journal of the American Oriental Society,128 (4): 681-708.
www.sci.org.ir
WTO,.http://www.answers.com/tourism & r=67,2004a
WTO,.http://www.answers.com/tourism & r=67,2004a
UNWTO (2010), Tourism Highlights, World Tourism Organization, pp. 1-12