کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان در هتل های چهار ستاره ی شهر شیراز 

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مهمترین هدفی که هتلها باید در پی دستیابی به آن باشند راضی نگه داشتن و حفظ مشتریان است.
تحقیقات پیشین نشان میدهد احتمال بازگشت مشتریان راضی نسبت به مشتریانی که تا حدودی ناراضی هستند
بیشتر است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه میان ادراک از کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان در
هتل های چهار ستاره شهر شیراز است. دیگر اهداف این تحقیق عبارتند از: 1( بررسی میزان کیفیت خدمات
درک شده و میزان وفاداری مشتریان در هتلهای چهار ستاره شهر شیراز؛ 2( بررسی روابط میان ابعاد کیفیت
خدمات و وفاداری مشتریان؛ و 3( ارائه پیشنهادهایی به منظور ارتقا و بهبود کیفیت خدمات و افزایش وفاداری
مشتریان در هتلهای چهار ستاره شهر شیراز. در این تحقیق، کیفیت خدمات درک شده توسط مشتریان با
استفاده از پنج بعد ابزارسروکوال )عوامل ملموس، اعتبار، اطمینان، پاسخگویی، و همدلی( که توسط
پاراسورامان و همکاران ) 1811 ( طراحی شده، اندازهگیری شده است. وفاداری مشتریان نیز با استفاده از
پرسشنامه طراحی شده توسط اسکوگلند وسیگوا ) 2002 ( اندازهگیری شده است.
در این نحقیق تعداد 181 پرسشنامه جمع آوری گردید و با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف،
ضریب همبستگی اسپیرمن، و آزمون دوجمله ای مورد بررسی قرار گرفت. یافتههای این تحقیق نشان میدهد
که بین ادراک میهمانان از کیفیت خدمات و وفاداری آنها رابطه مستقیم و قوی برقرار است و از میان پنج بعد
کیفیت خدمات )عوامل ملموس، اعتبار، پاسخگویی، اطمینان، و همدلی(، بعد عوامل ملموس از کمترین
ضریب همبستگی با وفاداری مشتریان برخوردار است. از این رو، نتایج تحقیق ضرورت توجه بیش از پیش به
بعد انسانی کیفیت خدمات را نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Service quality and customer loyalty in four-star hotels of Shiraz

نویسندگان [English]

  • Mehdi Haghighi Kafash 1
  • Hamed Bagheri 2
چکیده [English]

The chief goal of hotels is to satisfy and retain their customers.
Previous researches have shown that contented hotel guests are more
likely to revisit a hotel than guests who were somehow dissatisfied.
This study attempts to scrutinize the relationship between service
quality perceptions and customer loyalty in the hotels located in the
city of Shiraz. The other specific purposes of this study are the
following: 1) to investigate the perceived service quality and customer
loyalty in hotels of Shiraz, 2) to scrutinize relations between service
quality and customer loyalty dimensions, and 3) to provide
suggestions to improve service quality and customer loyalty in the
four-star hotels of Shiraz. In this research, perceived service quality
was measured through five dimensions of SERVQUAL (tangibles,
reliability, assurance, responsiveness, and empathy) developed by
Parasuraman et al. (1988). Also, customer loyalty was measured by
the questionnaire developed by Skogland and Siguaw (2004).
Afterwards, 196 questionnaires were collected and analyzed using
Kolmogorov- Smirnov (K-S) test, Spearman correlation coefficient,
and Binomial Test. Results demonstrated a strong correlation between
service quality perceptions and customer’s loyalty. Furthermore,
among the 5 dimensions of Servqual (tangibles, reliability, assurance,
responsiveness, and empathy), the tangibles dimension showed the
least correlation with customer loyalty, emphasizing more importance
on human elements of service quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • four-star hotels of Shiraz
  • Service Quality
سیدجوادین، سیدرضا و کیماسی، مسعود. ) 1311 (. مدیریت کیفیت خدما . ت تهران: انتشارات نگاه
دانش.
فیتزسیمونز، جیمز ای.، و فیتزسیمونز، مونا جی. ) 1312 (. مدیریت خدمات: استراتژی، عملیات،
وتکنولوژی اطلاعات)ترجمه سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، جلد اول(. تهران: دفتر پژوهشهای
.) فرهنگی. )تاریخ انتشار به زبان اصلی 2221
Blery, E, Batistatos, N. Papastratou, E, Preifanos, I, Remoundaki, G, and
Retsina, M. (2009).Service quality and customer retention in mobile telephony.
Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, Vol. 17, No.
1, pp. 27-37.
Bowen, J. T. and Shoemaker, S. (1998). Loyalty: A strategic commitment.
Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol. 39, No. 1, pp. 37-
46.
Chao, P. (2008). Exploring the nature of the relationships between service
quality andcustomer loyalty: An attribute-level analysis. Service Industries
Journal, Vol. 28, No. 1,pp.95-119.
Cronin, J. J., Brady, M. K. and Hult, G. T. M. (2000).Assessing the effects of
quality, value and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in
service environments.Journal of Retailing, Vol. 12, No. 2, pp. 193-218.
Dabholkar, P. A. (1995). Contingency framework for predicting causality
between customersatisfaction and servie quality. Advances in Consumer
Research, Vol. 22, No. 2, pp. 21-31.
Dick, A. S. and Basu, K. (1994).Customer satisfaction during the service
delivery process. European Journal of Marketing, Vol. 22, No. 2, pp. 99-113.
Dutta, K., and Dutta, A. (2009). Customers expectations and perceptions across
the indian banking industry and the resultant financial implications. Journal of
Services Research, Vol. 9, No. 1, pp. 31-49.
Edvardsson, B. O. (2005). Service Quality: Beyond cognitive
assessment.Managing Service Quality, Vol. 15, No. 2, pp. 127-131.
Farrington, D. E., Stuart, A., Carraher, S. M., and Cash, R. (2009). Unfavorable
outcomes of service quality: Frustrations of customer loyalty in China and the
USA. Proceedings of the Academy for Studies in International Business.Vol. 9,
No. 1, pp. 6-9.
Getty, J.M., and Thompson, K.N. (1994).The relationship between quality,
satisfaction, and recommending behavior in lodging decisions.Journal of
Hospitality and Leisure Marketing, Vol. 2, No. 3, pp. 3-22.
Hazra, S. G., and Srivastava, K. B. L. (2009).Impact of service quality on
customer loyaty, commitment and trust in the Indian banking sector.The IUP
Journal of Marketing Management,Vol. 8, No. 3/4, 74-95.
Helms, M. M. (2006).Encyclopedia of Management (5thed.). Farmington Hills,
MI: Thomson Gale.
Javalgi, G., and Moberg, C. (1997). Service loyalty: Implications for service
providers. Journal of Service Marketing, Vol. 11, No. 3, pp. 91-99.
Jamal, A., and Anastasiadou, K. (2009).Investigating the effects of service
quality dimensions and expertise on loyalty.European Journal of Marketing,
Vol. 43, No. 3/4, pp. 398- 420.

Juwaheer, T. D., Ross, D. L. (2003). A study of hotel guest perceptions in
Mauritius.International Journal of Contemporary Hospitality Management,
Vol. 15, No. 2, pp. 105-115.
Kandampully, J., and Hu, H. (2007). Do hoteliers need to manage image to
retain loyal customers? International Journal of Contemporary Hospitality
Management ,Vol. 19 No. 6, PP. 435-443.
Kandampully, J. Mok, C., and Spark, B. (2003).Service Quality management in
hospitality, tourism, and leisure.International Journal of Tourism Research,
Vol. 5, No. 1, pp. 12-23.
Kandampully, J., and Suhartanto, D. (2000). Customer loyalty in the hotel
industry:The role of customer satisfaction and image. International Journal of
ContemporaryHospitality Management, Vol. 12, No. 6, pp. 87-110.
Keiningham, T. K., Aksoy, L., Cooil, B., and Anderson, T. W. (2008).Linking
customer loyalty to growth.MIT Sloan Management Review, Vol. 49, No. 4, pp.
50-57.
Min, H., Min, H. (1997).Benchmarking the quality of hotels service:
Managerialperspectives.The International Journal of Quality & Reliability
Management, Vol. 14,No. 6, pp. 68-90.
Min, H., Min, H., and Chung, K. (2002).Dynamic benchmarking of hotel
service quality.The Journal of Service Marketing, Vol. 16, No. 4, pp. 302-23.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. and Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A
multiple item scale for measuring consumer perception of service quality.
Journal of Retailing, Vol. 64, No. 1, pp. 12-37.
Pullman, M. E., and Gross, M. A. (2004).Ability of experience design to elicit
emotions and loyalty behaviors.Design Sciences, Vol. 35, No. 3, pp. 551-578.
Reichheld, F. F. and Sasser, W. E. (1990). Zero defections: Quality comes to
service. Harvard Business Review, Vol. 68 (September-October), pp. 105-111.
Reichheld, F. F., and Teal, T. (1996).The Loyalty Effect. Boston, MA: Harvard
Business School Press.
Reinartz,W. J., and Kumar, V. (2000). On the profitability of long-life
customers in a noncontractual setting: An empirical investigation and
implications for marketing. Journal of Marketing, Vol. 64, No.1, pp. 17–35.
Schall, M. (2003). Best practices in the assessment of hotel-guest attitudes.
Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol. 44, No. 2, pp. 20-
31.
Schneider, B., and White, S. (2004). Service Quality: Research Perspective.
Thousand Oaks, California: Sage Publications.
Shemwell, D.J., Yavas, U., and Bligin, Z. (1998). Customer-service provider
relationships: An empirical test of a model of service quality, satisfaction and
relationship oriented outcome. International Journal of Service Industry
Management, Vol. 9, No.1, pp. 155-168.
Shoemaker, S., and Bowen, J. T. (2003). Commentary on loyalty: A strategic
commitment. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol. 44,
No. 5/6, pp. 47-52.
Skogland, I., and Siguaw, J. A. (2004). Are your satisfied customers loyal?
Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol. 45, No. 3, pp.
221-234.
Soutar, G. N. (2001). Service quality, customer satisfaction, and value: An
examination of their relationships. Service Quality Management in Hospitality,
Tourism, and Leisure, Vol. 31, pp. 97-110.
Sureshchandar, G. S., Rajendran, C., and Anantharaman, R. N. (2002).The