دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
مدل سازی پیش بینی گردشگری ورودی به ایران با استفاده از روش هایARIMA و شبکه های عصبی فازی

محمدرضا فرزین؛ امیر افسر؛ تقی اکبر پور؛ علی اکبرپور

دوره 8، شماره 24 ، دی 1393، صفحه 1-33

چکیده
  صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت پاک و اشتغالزا، در سال‎های اخیر جزء درآمدزاترین صنایع جهان بوده و همواره مورد توجه سیاست‎ها و برنامه‎های توسعه گرانه می‎باشد. دولت‎ها و بخش‎های خصوصی در سطوح کلان تا خرد جهت توسعه و بقاء در بخش گردشگری نیازمند پیش‎بینی تقاضا در این بخش می‎باشند. هر چند که اکثر مطالعات انجام گرفته جهت پیش‎بینی ...  بیشتر

اولویت بندی مولفه های ارزش ویژه برند درمقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی

ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین؛ فاطمه اسمعیل مشرفی

دوره 8، شماره 24 ، دی 1393، صفحه 35-58

چکیده
  مسئله اصلی در این تحقیق، اولویت بندی مولفه های ارزش ویژه برند درمقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی بوده است.ارزش ویژه برند مقصد گردشگری عبارت است از مجموع دارایی ها( یا بدهی های) برند در رابطه با نام و سمبل مقصد گردشگری که موجب تغییراتی در ارزش خدمات و تجاربی که در آنجا فراهم می شود می گردد.در تحقیق حاضر، ارزش ویژه برند مقصد گردشگری ...  بیشتر

ارزیابی ظرفیت جامعه‌ محلی برای توسعه‌ی پایدار گردشگری

محمود ضیایی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ فاطمه قربانی

دوره 8، شماره 24 ، دی 1393، صفحه 59-88

چکیده
   جامعه‌ی محلی در توسعه‌ی پایدار گردشگری نقش مهم و اساسی را ایفا می‌نماید از این‌رو، مشارکت جامعه‌ی محلی به مثابه‌ییکی از ارکان توسعه پایدار در توسعه‌ی گردشگری ضروری است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ظرفیت جامعه ی محلی در منطقه نمونه گردشگری پاسارگاد برای پاسخگویی به این سؤال شکل گرفته است که ظرفیت جوامع محلی در منطقه مذکور برای ...  بیشتر

رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در صنعت هتل داری

سید مجتبی محمودزاده؛ مریم صداقت

دوره 8، شماره 24 ، دی 1393، صفحه 89-119

چکیده
  هدف مقاله حاضر بررسی و تبین مدیریت دانش و رابطه آن با عملکرد سازمانی  درصنعت هتلداری می باشد. دانش با ارزش ترین و استراتژیک ترین منبع برای هتل ها و عملکرد سازمانی نیز از اجزای کلیدی دست یابی به موفقیت و برتری آنها می باشد. بنابراین شناخت رابطه آنها حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش برای مدیریت دانش از مدل عمومی دانش و برای ارزیابی عملکرد ...  بیشتر

بخش بندی بازار طبیعت گردی داخلی بر مبنای انگیزه سفر

سولماز سید موسوی

دوره 8، شماره 24 ، دی 1393، صفحه 121-143

چکیده
  بدونشکریشههراستراتژیبازاریابیموفقدربخش‌بندیصحیحبازارموردنظرقراردارد،صنعتگردشگرینیزازاینقاعدهمستثنانیست. علیرغماینکهطبیعت‌گردیتبدیلبهیکیازگونه‌هایاصلیصنعتگردشگریشده،اما بسیاری از ویژگی‌هایاینبازارمهمدرکشورمانایرانهمچنان ناشناخته باقی مانده است. بادرنظرگرفتنفاصلهمیانبازارفعلیطبیعت‌گردیوتوانایی‌هایبالقوهآندرایران،بکارگیریراهبردهایصحیحبرایتوسعهطبیعت‌گردیمنوطبهشناختبیشترخصوصیاتبخش‌هایموجوددرآناست.هدف ...  بیشتر

شناخت انگیزه ها و عوامل مؤثر بر میزان رضایت طبیعت گردها از سفر به قشم

حدیث شاه حسینی

دوره 8، شماره 24 ، دی 1393، صفحه 145-182

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف سنجش انگیزه‏ها و میزان رضایت طبیعت گردها از سفر به قشم و بازدید از منطقۀ ژئوپارک قشم و عوامل مؤثر بر میزان رضایت طبیعت‏گردها اجرا شده است. برای انجام پژوهش حاضر نیز تلفیقی از روش‏های کیفی و کمی مورد استفاده قرار گرفته است. در بخش کیفی پژوهش، 20 مصاحبه با طبیعت‏گردهایی که از منطقه قشم بازدید کرده بودند انجام شد. ...  بیشتر

عوامل موثر بر اجرای سیاست‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران

زین العابدین رحمانی؛ محمدمهدی پرهیزگار؛ محمدتقی امینی؛ یزدان شیرمحمدی

دوره 8، شماره 24 ، دی 1393، صفحه 183-207

چکیده
  در این تحقیق هفت عامل اصلی اثرگذار بر اجرای سیاست‌های گردشگری شناسایی شده است. که عبارتند از: 1- تدوین هدف و سیاست‌های گردشگری 2- عوامل حقوقی و سیاسی اثرگذار بر اجرای سیاست‌های گردشگری 3- عوامل مربوط به ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی مجریان 4- عوامل مربوط به تخصص و مهارت مجریان 5- عوامل مربوط به بازیگران سیاست‌های گردشگری 6- عوامل مربوط به ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی پایانه های مسافربری

اسماعیل رجبی؛ حمیدرضا عسگری ده آبادی؛ روح اله کاظمی

دوره 8، شماره 24 ، دی 1393، صفحه 209-232

چکیده
  یکی از گزینه های دولتها برای ارتقاء کیفیت خدمات و دگرگونیِ آن، بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک می باشد. کانال و رسانه ی اصلی ارائه ی خدمات الکترونیک نیز همان وب سایت سازمان است که تمامی خدمات از آن طریق ارائه می شود. در این جاست که دیگر سنجش کیفیت خدمات سازمان از محیط فیزیکی و ساختمان سازمان بیرون می آید و وارد ...  بیشتر