دوره و شماره: دوره 8، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 1-206